11
Aplond givin ane dabe
Aplond givin ane dabe dangeteik; Tandi gen ete tasge tavang nik weik gen ano ti ebe ande tali ru gikwai ok. Be tanatpweng gen etok are nivin ve gen ebe tali ite nangge ok, gen etok ete giengk nik nangge. Amolmol gimungg ane aplos givin gwangne molge beti Pomate gital eisir ginei amolmol vie ane. Be eitit ok weik etok ge, eitit aplond givin be tatpweng are tanei Pomate gipasang gulumb tis nalk ve avo ukwas ge, be gen bambamo ete ande tali nik, ete Pomate gipasang ve gen ebe gitangi tandi ve matanond ok ite.
Abel aplo givin Pomate be geb ane da gitangi Pomate. Be Pomate gili ei ane da etok vie molge gitlek Kain ane da. Be gisov ebe Abel aplo givin ane ok ge, beti Pomate gital ei ginei amol vie. Pomate ta givin Abel ane gen vevies ebe geb gitangi Ei ok anongge. Abel ande gimat vunu gikwai, bemem gisov ei ane aplo givin ane ge beti weik ebe ei gibweg matawe be ginei yaun painge-ngge givang ok.
Be Inok ok weik etok ge. Pomate gigas ei tis matawe-ngge gireu gulumb gile ve gisov ei aplo givin. Be amolmol emb kulkul ve irek ei bemem ili ite, ve Pomate gigas ei tis matawe ge gireu gulumb gile. Yaun ti ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei; Givin ebe Pomate gigas Inok gireu gile gulumb ite nangge ok, be givin etok ete Inok geb kulkul ve gisov Pomate ane yaun ane lu vie-ngge.
Dangetok, be amol ti ginei aplo nivin Pomate ite, atob ei nivang mul ve Pomate ane yaun weik ete Inok gilgum ok ite. Ve ginei amol ti ta givin ve nile nimbloblo Pomate, okob ei nitpweng are be aplo nivin ninei; Pomate ete gibweg nik. Be aplo nivin weik etok ge ninei Pomate geb gen vevies ge gitangi amolmol ebe lolos ve indi ei ok.
Noak ei aplo givin Pomate beti Pomate ginei gen bunam ebe ve menihlang nindeb mul ane ok binge gitangi ei. Be gen bunam ret ete ve menihlang ok Noak gili be gitpweng are ite nangge, bemem ei gisov Pomate ane yaun ane lu-ngge be gidgin ei vovo bamo ti be sulu arue be tis natus-gen tepwengge isov ile imbweg vie-ngge nangge ei vovo bamo nok aplo. Noak aplo givin beti weik ebe ei geb amolmol nalk ane tepwengge as yaun gitangi Pomate ok. Be gisov ei ane aplo givin etok ane ge, beti Pomate gital ei ginei amol vie.
Be Ablaham; Ablaham aplo givin Pomate beti givin ebe Pomate gital ei ve gen ret ret ane ok, be ei gisov Pomate ane yaun ane lu-ngge. Ablaham gisov Pomate ane yaun ane lu-ngge be gimdil gikwai ane taku, be gile taku undib ti ebe Pomate ta gitung ve nemb nitangi ei ve ane nalk ok. Ei gitpweng taku ete atob nile ok are ite, bemem gisov Pomate ane yaun ane lu-ngge be gimdil gile. Ablaham givang love gibielk ve taku ebe Pomate atob nemb nitangi ei ok gikwai kob, gispun ane nam bes be gibweg etok weik ebe amol taku ti ane ok. Bemem aplo givin yaun ebe Pomate gibiti gitangi ei ok gwangne molge. Be Isak gabu Jakob ok imbweg taku etok ivin ei, ve sulu ailu etok ok inggas nalk etok givin ve warik Pomate ginei yapin.
10 Ablaham gibweg be ta gitung ane nam vu roro-ngge ebe asonge menihlang ok. Pomate ei ate ei Amol ebe gipasang nam vu etok ok.
11 Sala ok aplo givin Pomate weik etok ge, sulu arue Ablaham isgabu ge nolge babamos avie be amol gikwai, be Sala gitangi ebe ve nikuv nunus ok ite. Bemem ei aplo givin Pomate ane yaun ebe warik gibiti ok, ve Pomate ei amol yaun ano ane. 12 Beti galkik ande tali tanei amolmol anongge meihlang nangge babamos amol dongke-ngge ane. Be eisir nok walang ano molge weik ebe viteuk-awe be weik yangawe gielk aplo ane ok, be gitangi ebe atob tanavnawi ok ite.
13 Eisir bambamo ete galkik tanei as yaun gimungg gikwai ok, eisir aplos givin Pomate gwangne molge, be nolge tepwe imat be ma. Be eisir inggas gen vie ebe warik Pomate ginei ane yaun ge ve atob nemb ninme ok ite. Eisir ivarkei aikawe-ngge be nas gile ili gen bambamo etok be tas vevias anongge be inei; “Amei anme ambweg nalk etenik sawa tupe-ngge weik ebe amolmol taku ti ane as nalk ok.” 14 Eitit tali, amolmol ebe inei yaun avos dangetok ok, ete lolos gwangne-ngge ve inei inde inambweg as nalk roro-ngge. 15 Ve ginei eisir tas nitung as taku ebe ande imdil ikwai ok vukuri, atob indumul inde inambweg as taku nok vukuri ve gen ti givarkei eisir as luev avut ite. 16 Bemem eisir ilgum dangetok ite, eisir tas givin anongge ve inde inambweg taku vie ebe giengk Pomate ane taku ok, beti lolos painge-ngge ve in-gas taku etok okob. Beti Pomate maimae ve ebe eisir ital ei inei as Pomate ok ite, ve ei gipasang taku etok ve eisir ane yapin.
17 Ablaham aplo givin Pomate gwangne molge, beti givin ebe Pomate gilgum ve nili Ablaham ane aplo givin ok, be Ablaham gisov Pomate ane yaun ane lu ge, be ve nemb natu Isak ve da. 18 Pomate ginei yaun gipil Isak ane vaku-nggen gitangi Ablaham be ginei, Isak ane vaku-nggen roro-ngge, ete atob meinahlang ve mie tumbum-nggen. Ablaham giute yaun etok gikwai, bemem gimdil be ve nes natu Isak nok vunu be nemb ve da nitang Pomate. 19 Ablaham ane ta gitung dangeteik, ginei Isak nimat vunu atob Pomate gitangi ebe ve nes ei itin vukuri ok. Dangetok be eitit gitangi ebe tanei dangeteik tanei; Bingano, Isak gimat vunu gikwai, bemem kob ande matawe vukuri.
20 Isak aplo givin Pomate be geb avo ukwas giwei Jakop gabu Isau ve gen vevies ebe asonge menihlang ok ane.
21 Jakop aplo givin Pomate beti givin ebe ei veve nimat vunu ane ok, be geb ane kabut luev ane be giro ate ta be geb avo ukwas giwei Josep natu-nggen isgabu. Bekob givswen vandubi gile giwei ane kabut luev ane nok, be ges miengk be avo givuat Pomate are. 22 Josep ei aplo givin Pomate, be gibloblo ve ei nimat vunu ane ok be ginei yaun binge gimungg gitangi amolmol Israel ane ve asonge eisir inamdil inkwai Aigipten. Be ginei yaun ebe ve nimat vunu be inaspun utle ulis ok, lavo gitangi eisir givin.
Mose ane yaun
23 Mose tine gabu tame ok aplos givin Pomate weik etok ge. Sulu ili Mose ei nunus vie molge beti ivuaivun ei gitangi aiweng aitol. Be sulu ipelk ve amol bamo ebe geb amolmol dabin nangge Aigipten ok ite, be gabu isov ei ane yaun ane lu ite weik etok ge. 24 Mose gitumk tis ane aplo givin ge love bamo, be bua ve amolmol intal ei inei Isip as amol bamo (Palao) natu avie ane natu ei. 25 Be ei ta givin anongge ve ginei ninggas gen bunam nivin Pomate ane amolmol-gen, be givkir dume gitangi gen vevies ebe ve niengk sawa siti-ngge bokti ma nikwai ok. 26 Mose gili ginei ninggas maimae ve Kilisi ane, etok gen vie molge gitlek amolmol Aigipten ane as wambal tis gen vevies walang ok. Gisov ei gitpweng are ginei atob ei ninggas gen vevies ge nindeb mul ane.
27 Ei aplo givin Pomate gwangne molge, beti gipelk ve amol bamo ebe geb amolmol dabin nangge Aigipten ok ite be gimdil be givang. Ei aplo givin Amol ebe gitangi tandi ve matanond ite ok gwangne molge weik ebe gili Amol nok ano gisov matano roro-ngge gikwai ok. 28 Mose aplo givin Pomate, beti ei gipasang ben Sonda Pasova ane be ginei gitangi amolmol Israel ane ve inro buelk tuerk nireu as nam avo nitang-tangi-ngge, veik angela ebe es amolmol natus-gen mate ane vunkunu ok inme inam-bloblo amolmol Israel ane buaya. 29 Amolmol Israel ane aplos givin Pomate beti eisir es gielk muele gili vie-ngge weik ebe ivang taku aingguen ok. Beti amolmol Aigipten ane ilgum ve ines gielk muele nok gili weik ete eisir ok, bemem tepwengge inum gielk be imat vunkunu be ma. 30 Amolmol Israel ane aplos givin Pomate beti givin as mate 7 ebe eisir ivang ile idbul nam dabe Jeriko ane simbel vat ebe gitle nam gili ok, be simbel etok ges ulur gile gitak nalk.
31 Be Raheb, ei avie wasi ane ti, bemem ei giro ate vukir be aplo givin Pomate beti gimat vunu givin amolmol ebe isov Pomate ane yaun ane lu ite ok ite. Ve gisov ei givuaivun amol ailu ebe imumu is ate ge ve indi taku ok vie-ngge love gihlin sulu be inumul vie-ngge ile ve ivang.
32 Ayeu atob nanei yaun ti vukuri ite, ve sawa ma ebe atob ayeu nanei Gidion gabu Berek, be Samson gabu Jefta, be Dawit gabu Samuel be tis Pomate ane amolmol kulkul ane subu ebe inei Pomate avo ukwas vusa ok, as yaun nitangi yem ok. 33 Eisir bambamo etok tepwengge aplos givin Pomate, beti givin ebe eisir es valir ok, eisir imbweg iwei amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok tis as amolmol valir ane geb ta-ngge. Eisir nok es as luev vie-ngge, beti eisir inggas gen ebe warik Pomate gibiti ane yaun ok. Eisir emb buelk valir ane (laion) avos avut 34 be es yev bamo nalk etenik ane vunu. Bemem amolmol valir ane as buyag valir ane ti ges eisir as amolmol subu vunkunu ite molge. Eisir tulkwas ma, bemem eisir emb tulkwas vier be imbueg iwei amolmol taku ti ane as amolmol valir ane. 35 Avie gaptol subu aplos givin Pomate, beti natus-gen ebe nolge imat vunkunu ok matawas be imdil vukuri nangge taku gimat ane. Amolmol valir ane ilgum eisir as amolmol subu tiate tiate molge be itak is imbweg nangge kapual-lu, ebe gitangi ve inmat vunkunu ok. Veik ginei eisir inavkir dumas nitangi Pomate okob atob amolmol valir ane bais vier ve eisir be inde. Bemem eisir isov amolmol valir ane as yaun ane lu ite molge. Ve gisov eisir tas gitung ebe asonge inamdil vukuri nangge taku gimat ane be inambweg matawas nemb ta ge ok. 36 Be eisir subu, ete amolmol valir ane inei yaun ungglus ungglus gipil eisir be idgin is ta ve seng be itak is imbweg kapual-lu. 37 Be subu ete amolmol ilgum eisir tiate molge, ve iure subu gilkili ve sege, be es subu vunkunu ve buyag valir ane. Amolmol bui ane subu iro be ino buelk sipsip tis me-me buplus ve kup tis kambam, ve eisir as gen ti giengk ebe ve niro is ta ok ite, ma molge. Be amolmol emb bunam walang ano gitangi eisir, be ilgum gen ungglus ungglus molge gipil eisir utlas ulis. 38 Beti eisir ipelk iriv be ira ile ve ivang taku sawa ebe amolmol ma ok be tis matendubi bambamo ve imumu is ate isov vat be tis nalk avo avo. Ve eisir ivang nalk etenik bemem gipasang eisir ite molge. 39 Eisir bambamo etok ete Pomate gital eisir ginei amolmol vie ane, gisov eisir aplos givin Pomate gwangne molge. Bemem eisir inggas gen ebe warik Pomate gibiti ane yaun ge ve atob nemb ninme ok ite. 40 Ve Pomate tangg gitung yapin ginei bwayage kob atob nemb gen vie etok nitangi eisir be eitit, tepwengge nipil dongke-ngge.