Jems ane kapia
1
Pomate gabu Amol Bamo Yisu Kilisi as amol kulkul ane ayeu Jems, garo kapia etenik gitangi Pomate ane amolmol-gen ebe imbweg ata-tane nangge nalk etenik ok. Ayeu avongg ges yem tepwengge.
Angg nune-nggen, ginei gen bunam ret ret ve menihlang nipil yem, okob aplongg aim bunam bwaya be tangg aim vevie-ngge. Yem uli, gen dang dang-etok meng-gihlang gipil yem, veik nimbul aim ve luev ebe ve unvarkei gwangne be un-gas gen bunam bunam ok. Dangetok, be as-mate walang ok yem unvarkei gwangne be un-gas gen bunam walang ok veik unatpweng luev etok are. Kob atob yem unvang vie-ngge be wat tangg aim nitung walang ano ite, ve Pomate geb gen walang ok gitangi yem gikwai.
Be ginei amol ti gili ginei ei ane gitpweng gen are gile gitangi ite, okob nes miengk nitangi Pomate ve ane gitpweng are ane, kob atob Pomate nemb nitangi ei. Ve Pomate ta-givin ve nemb gen vevies walang ok, tis ta vevie-ngge nitangi amolmol tepwengge. Bemem amol ei ate aplo nivin ano ge be nes miengk nitangi Pomate. Be ta nitung ailu ailu ninei; “Atob wat Pomate nemb gen etok nitangi ayeu me, ma me?” ok bwaya. Ve amolmol ebe aplos ailu ailu ok, eisir etok weik wavin ane tine ebe gible giriv be gira ok. 7-8 Amolmol dang dangetok ete tas nitung inei ete Pomate atob nemb gen ti nitangi eisir ok ite, ma yapin. Ve ei amol tang gitung ailu ailu ane, be ei ges ane luev walang ok tis aplo ailu ailu ge.
Yaun gipil amolmol ebe tis wambal ok, be eisir ebe gen ma ve is ok
Amol bui ane ti ginei gen ma ve ane, okob ei ta-vevie ge ve Pomate avo givwat ei are. 10 Bemem ginei Pomate ninggas amol bui ane ti ebe tis wambal walang ok ane gen walang ok nikwai, okob amol nok ta-vevie ge. Ve ei gili gikwai, gen bambamo etok gitangi ebe atob nemb ei ru ok ite ma. Ve atob ei nimat vunu weik ebe monok ok. 11 Eitit tali, as gireu be ane vavavne gitung monok nok bok-ti ainggwen seukie-ngge be ges ulur gile gitak, be ane bwal-bwale vie ti giengk vukuri ite. Beti amolmol ebe tis wambal ok atob weik etok ge. Eisir atob inmat vunu tis ete ilgum kulkul ve iro as wambal sut ok.
Gen ebe gitpungi amolmol ok
12 Amol ti ginei giro ate ta be givarkei gwangne be gigas gen bunam walang ok gitangi ge, okob ei ta vevie-ngge ve atob Pomate nitak ei nimbweg matawe. Ve warik Pomate ginei gikwai ginei atob ei nitak amolmol ebe tas givin ei ano molge ok, inambweg matawas nemb ta-ngge. 13 Ginei amol ti aplo giteng giteng ve nilgum gen tiate ti love gilgum gen etok ano gile, okob ei ta nitung ninei ete, “Pomate gisu ayeu beti galgum gen tiate,” ok bwaya. Gen tiate gitangi ebe ve nirwel Pomate nile be nilgum tiate ok ite ma. Be Pomate gi-nini ebe gisu amolmol gitangi gen tiate gile be ilgum tiate ok. 14 Bemem nangge eitit ate aplond ete tand gitung be tand givin anongge ve tanalgum tiate. Beti and tand givin etok girwel eitit ta-tangi gen tiate tale be talgum tiate. 15 Gen tiate bambamo ete tand-gitung giengk aplond ok, ete atob tanalgum ano nile. Be tiate etok ge ete atob nes ane ano tanmat vunu.
16 Angg nune-gen, undi aim ate ge velob luev gen tiate ane bambamo etok nitpungi aim be unsov ane lu ge. 17 Gen vevies tepwe ete yem unggas nik ginme nangge Pomate bogbogo ane ebe gibweg gulumb ok. Be ei ta gisgil ete giro ate vuk-vukir be meng-gihlang ve guk me gen ret ret ok, ma yapin. 18 Ei gilgum gen gitangi ane tang givin be meng-gihlang weik eitit Tamand. Be gital eitit ginei natu-nggen, ve gisov ei ate ane yaun ano (mateu) ane ge, veik tanvang weik amolmol tepwengge ebe ei gipasang ok as amolmol mate ane eitit.
Tanaute yaun be tanalgum ano nile
19 Angg nune-gen yem unatpweng gen eteik are vevie kob. Yem tepwengge unpasang aim ate be unaute yaun vevie. Be seukie seukie ve yaun be tangg aim vavis seukie seukie bwaya. 20 Ve yaun tand vavis ane gitangi ebe nilgum gen vie ti be Pomate nili vie ok ite ma. 21 Dangetok be unkari luev gen tiate walang ok ane tepwengge nikwai, be unandwel aim ate be unemb yaun ete Pomate givro gisov aplongg aim gile ok ta gwangne ge. Ve yaun etok ebe asonge nemb dalgongg aim matawangg aim ane ru be nimbweg vie ok.
22 Bemem unaute kob! Yem unaute yaun sinsin-ge ite, ve ginei yem ute yaun (mateu) sinsin-ge be ulgum ano gile ite, okob etok weik ebe yem ate uyo uyo aim ate ok. 23 Amol ti ginei giute Pomate ane yaun sin-ge be gilgum yaun nok ano gile ite, okob ei weik amol ti ebe gili na gisov bui-tal ane (galas) ok. 24 Ei gitlo ate gisov bui-tal ane gikwai bok-ti gile ve givang, be seukie-ngge ei ta givalngan ate vukuri ve wali galkik ei na dang-inend. 25 Bemem amol ti ginei ta-givin anongge ve nivang mul ve Pomate ane luev ebe girwel eitit takwai gen tiate aplo ok, be ei giute mateu denang giute sin sin ge ite, ei giute be gilgum ano gile, atob Pomate nili ei ninei amol vie molge ti be atob nipasang amol nok vie molge.
26 Amol ti ginei ta nitung dangeteik nipil ate be ninei; “Ayeu amol bui ane vie ti, as-mate walang ok ayeu ganei uiye be ges miengk gitangi Pomate,” bemem amol nok geb avo dabin ite, okob amol etok ei ate ginei bingkasop gipil ate. Be ei ane aplo givin be tis ebe ginei uiye be ges niengk ok, etok ano ite ma. 27 Luev ebe Tamand Pomate gili ginei vie molge ok dangeteik: Tanemb amolmol ebe tamas-gen tis tinas-gen imat ikwai is be ilgum buam buam ok, be tis avie-gaptol ebe arwasgen imat ikwai is ok ru be tan-gas eisir as gen bunam tanvin. Be ti givin dang-eteik: Tanemb itate dabin nand-tandi velob gen nalk etenik ane nirwel eitit tande tansov gen tiate aplo.