13
Luev ebe Pomate gili vie be ta givin ok
O amolmol bui ane, tangg aim nitung (Kilisi) be tangg aim nivin aim nune-nggen ninggas ta-ngge. Un-gas amolmol taku ti ane unpil aim nam painge-ngge, yem utpweng gen etok are gikwai ve amolmol subu ebe ivang mul ve luev etok gigas ta-ngge ok, inggas angela ipil as nam givin weik etok ge bemem eisir ate tas gisgil ve inei bwat inggas angela ite. Undi aim ate weik ebe umbweg nangge kapual-lu uvin amolmol kapual-lu ane ok, be weik ebe unggas bunam uvin amolmol subu ebe ivang tis bunam ge ok. Be amolmol tepwengge inatpweng luev ebe emb is ate ane ok are vevie, veik avie gabu amol insov is ate ane lu vie-ngge. Ve asonge Pomate nemb vavavne nitangi amol gaptol tis avie gaptol ebe wasi tinas ok, be tis eisir ebe bwais ve aruas gen be emb amol be avie vaku vaku ok, nindeb mul ane.
Be unvang mul ve luev ebe tas givin mone gitlek molge ok bwaya, be aplongg aim nivin ge ve aim gen ret ret ete galkik giengk givin yem ate ok, etok gitangi ebe atob nemb aim ru ok. Ve Pomate ginei gikwai dangeteik: “Ayeu atob buaingg ve mie be navkir dumangg nitangi mie ite. Ma molge.” Dangetok be eitit tanei tis aplond dongke-ngge be tanei;
“Amol Bamo Ei awangg Amol ebe geb ayeu ru ok, be ayeu wat napelk ve gen ti ite. Be amolmol gitangi ebe inalgum gen ti nitangi ayeu ok ite. Ma molge.”
Yem tangg aim nitung aim awaga-gen mate ane ebe warik inei Pomate ane yaun (mateu) gitangi yem ok. Tangg aim nitung eisir as luev ete ivang ok, be unvang mul ve eisir as aplos givin.
Be unaute; Yisu Kilisi ei amol nolik be galkik be atob nimbweg dangetok painge ge. Dangetok be undi aim ate-ngge velob amolmol subu inme be inaruel aim ponge unkwai Pomate ane luev be unde unvang mul ve eisir nok as luev. Ginei Pomate ane ta viti niro eitit aplond ta, okob etok vie molge. Ve gen ret ete tan be tanum ok, gen etok giro dalgond matawas ane ta ite ma. Dangetok be amolmol ebe ivang mul ve luev ebe en be inum gen ane ok, ete luev etok geb eisir ru ite yapin.
10 Eitit and taku (alta) ebe tamb da gitangi Pomate be tatak giwei giwei ok ete giengk nik. Be amolmol ebe emb kulkul etok dabin ok, eisir gitangi ebe ve inen gen ete itak giwei taku (alta) da ane dobo ok ite. 11 Amol bamo ebe geb eisir da ane tepwengge dabin ok, givuat buelk sip-sip tis bulimakao ane tuerk be gisov lum yamar bes etok ane aplo ti ebe ital inei Yamar molge ok gile be geb ve da ebe gisin tiate ok. Bemem ivuat buelk nok ano ile ihlang lum bage be ilgum yev be yev gen gikwai. 12 Beti Yisu ok weik etok ge, Ei gigas vavavne nangge dume ane weik etok ge, veik ane tuerk nisin amolmol tepwengge as tiate nikwai be meinahlang amolmol yamar ane. 13 Dangetok be eitit ok tande tanahlang tankwai be tanvang tantangi ei tande veik tan-gas mai-mayand tanvin ei. 14 Ve eitit and taku ti ebe asonge niengk dangetok painge-ngge nangge nalk etenik ok ti giengk ite. Ma yapin. Dangetok be eitit tandi be tanrek taku ebe asonge menihlang ok. 15 Eitit avond nivuat Pomate are weik ebe tamb and da ok, tis as mate walang ok ve Yisu are ane. Ve tanei Pomate are vusa nisov avond, etok weik ebe eitit and da ok. 16 Yem unvang mul ve luev gen vevies ane be unemb aim ate ru ninggas ta-ngge, ve luev dang-dangetok ete Pomate gili vie be ta givin anongge.
17 Yem unaute aim awaga-gen avos be unsov ane lu ge, ve eisir etok ebe ivang ve inemb yem ru ok, be atob inei gen ebe yem ulgum ulgum ok lavo nitangi Pomate nindeb mul ane. Dangetok be unsov eisir as yaun ane lu ge, veik inalgum as kulkul tis tas vevie-ngge. Ve ginei eisir invang tis aplos bunam ge, okob gen etok gitangi ebe atob nilgum be yem tangg aim vevie ok ite.
18 As mate walang ok yem unes miengk nitangi Pomate ninggas ta-ngge ve amei ane. Amei ali be atpweng are anei Pomate gili ginei amei aplongg amei sang vie-ngge, be amei tangg amei givin ve anvang mul ve luev gen vevies ane ninggas ta-ngge. 19 Bingano. Ayeu tangg givin anongge ve ganei yem unes miengk nitangi Pomate veik nihlin ayeu be nanumul natangi yem nalek seukie-ngge.
20 Pomate ei amol ta viti ane. Be gisov luev vaku ebe Kilisi gipasang ve ane tuerk ok, ebe asonge niengk dangetok nemb ta-ngge ok ane ge ete Pomate ges Ei itin vukuri nangge taku gimat ane. Be Yisu ei dongke-ngge ei Amol Bamo ebe geb buelk sip-sip dabin ok. 21 Ayeu gali ganei Pomate Ei Amol yaun bwaibwaya ane be atob nilgum gen vevies ge ebe yem tangg aim givin ok, nitangi yem veik unalgum Ei ane yaun ano nile. Be nangge eitit aplond, atob Ei nilgum gen ebe ei ate gili vie ok niengk eitit aplond ve Yisu Kilisi are ane. Avond nivuat Pomate are ninggas ta-ngge. Bingano.
Yaun mul ane
22 O, Angg nune-nggen. Ayeu tangg givin ve yem un-gas yaun ano ebe ve niro aim ta ok, ete galkik ayeu garo gitangi yem gilek nok ta gwangne ge niengk aplongg aim. 23 Ayeu tangg givin ve nanei eitit and nune Timoti ane yaun lavo nitangi yem be unaute kob; Eisir ebe emb nam kapual-lu ane dabin ok ihlang ei gikwai nam kapual-lu ane gikwai. Dangetok be ginei ei ninme nimbielk ve ayeu seukie-ngge, okob nivin ebe ayeu ve nalek nali yem ok, atob eilu amei gabu andek.
24 Yem unei nitangi aim awaga-gen, unei ayeu avongg ges eisir be tis Pomate ane amolmol-gen tepwengge givin weik etok ge. Be amolmol bui ane ebe imbweg Itali (eteik) ok, avos ges yem givin.
25 Pomate ane yaun bwaibwaya atob nilek nivang nivin yem tepwengge.