2
Amolmol bambamo nangge as gireu ile ve indi Yisu
Malia gikuv Yisu nangge Betlehem nangge Judia as taku, givin ebe amol bamo Herodes geb amolmol dabin ok. Be bwayage kob amolmol bambamo subu nangge as giru ebe ili viteukawe be kakie gipil gipil ok, ili viteukawe vaku ti mang-gihlang be imdil ile ve indi ane ano. Eisir imbielk Jerusalem be iutani amolmol be inei, “Wali nunus amol ebe atob nemb amolmol dabin nangge Juda ok giengk inend? Amei ali ei ane viteukawe vaku meng-gihlang givin ebe ambweg as gireu ok, be amei atpweng are anei amol bamo ti (King) ebe ve nemb amolmol dabin ok, ande meng-gihlang, beti amei anme ve anro vangg-amei dubi supwe be anei uye be anes miengk nitangi ei.” Givin ebe Herodes giute yaun etok ok be gikuri vunungge be aplo bunam ve atob amol vaku etok ninggas ei ane amolmolgen, be amolmol tepwengge nangge Jerusalem ok ikuri givin weik etok ge. Herodes geb yaun ve bambamo ebe emb lum yamar bamo dabin ok be tis didung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok, be ile ipil dongke be giutani eisir be ginei, “Wali Mesia amol ebe Pomate geb ve nemb amolmol ru nangge Judia ok, atob tine nikuv nangge inend?” Be eisir iwel Herodes avo be inei, “Nunus etok atob tine nikuv nangge Betlehem nangge Juda as taku. Be gen etenik gitangi yaun ebe warik Pomate ane amol ebe ginei Pomate avo ok, giro ok,
‘Ve amolmol nangge Betlehem ebe imbweg Juda as taku ok, yem gitangi ebe atob untau unde Juda as amol bamo ebe geb amolmol dabin ok ite, ve amol ti atob menihlang nangge yem, be amol nok atob menihlang weik amol bamo ti be atob Ei nemb awangg amolmol Israel ane dabin.’ ”
Beti Herot geb yaun ve amolmol bambamo ebe nangge as gireu ok bwaya-gege ve intangi ei inde be niutani eisir ve asger eisir ili nunus etok ane viteukawe ebe meng-gihlang ok. Herodes giutani eisir ve nitpweng are ve nunus etok ane aiweng aivir ande gile gikwai. Bekob gihlin eisir ve inde Betlehem be ginei gitangi eisir be ginei, “Yem unde be unrek nunus etok love ginei ule vunge ve nunus nok okob unemb yaun nitangi ayeu ninme ve ayeu ok ve nali ei be nanei uye be nas miengk nitangi ei nivin.”
Amolmol bambamo ebe nangge as gireu ok iute Herodes ane yaun gikwai be ile, be viteukawe ebe eisir ili nangge as gireu ok, viteukawe nok gimungg be eisir itau ile, love viteukawe etok gile givarkei nam ebe Yisu giengk ok dobo. 10 Eisiri ili viteukawe ebe gile givarkei nam ebe Yisu giengk ok dobo be tas veviasge. 11 Be isov nam aplo ile be ili Malia gabu natu Yisu imbweg be iro vas dubi supwe gitangi Yisu be inei uye be es miengk gitangi ei gikwai kob ivier gol be tis ei tui ukwas ukwas subu be marasin ukwas subu givin nangge as vak be emb gitangi Yisu.
12 Givin tambok Pomate gisu mev gitangi eisir ve indumul inde be inei Yisu binge nitangi Herodes bwaya, beti eisir imdil be ivang luev ti ile ve ivang as nam ane.
Josep gigas Malia gabu natu Yisu be ile Isip
13 Amolmol bambamo ebe nangge as gireu ok ivang ikwai kob Josep giengk mev be Pomate ane ngalau kulkul ane ti ginme be ginei gitangi ei, “Umdil be unggas Malia gabu natu be unpelk unde unambweg Isip love ayeu nanei kob yem unkwai Isip. Ve Herodes gilgum ve ninei yaun nitangi ane amolmol valir ane ve inrek mie natum vaku ebe tine gikuv ok be ines vunu.” 14 Josep gimdil seukie-ngge be gigas Malia gabu natu be ivang tambok ile Isip. 15 Malia gabu natu Yisu be Josep imbweb Isip love Herodes gimat vunu gikwai kob, be yaun ebe warik Pomate ginei gitangi ane amol ebe ginei ei avo ok, ano gile. Ve Pomate ginei, “Ayeu gagas Natungg gikwai Aigipten.”
Herodes ginei be ane amolmol valir ane es nunus vunkunu
16 Givin ebe Herodes gitpweng are ve amolmol bambamo ebe nangge as gireu iyo ei ok, beti ei ta vavis anongge be gihlin ane amolmolgen ve inde be ines nunus amol ebe as Sonda bamo gitangi ailu ok be tis eisir ebe as Sonda bamo ma nangge ok, tepwengge vun-kunu nangge Betlehem be tis nam dabe subu ebe gibloblo Betlehem ok nivin. Ve ei giute aiweng ebe Yisu ane viteukawe meng-gihlang ok bing gikwai ve nolge Sonda bamo ailu gile gikwai. 17 Beti yaun ebe warik Pomate ane amol ebe ginei ei avo ok are Jelemia ginei ok ande ano gile dang eteik.
18 “Amolmol iteng tangir bwal nangge Rama, be ingas bunam be yayai be avos bambamo-ngge. Be Resel giteng ve natunggen ane be amolmol ilgum ve emb bing bwaibwaya gitangi ei, bemem gitangi ite. Ve ei natunggen tepwengge imat vunu.”
Josep gilas Malia gabu natu Yisu be ilumul ile Isrel as taku
19 Herodes gimat vunu gikwai kob Josep giengk mev nangge Aigipten be Pomate ane ngalau kulkul ane ti gitangi ei gile, 20 be ginei, “Umdil be unggas Malia gabu natu be undumul unde Isrel as taku, ve Herodes ebe gilgum ve ines nunus vunkunu ok, ande gimat vunu gikwai.” 21 Josep gimdil be gigas Malia gabu natu be ilumul ile Isrel as taku.
22 Josep giute ebe Akeleas giwel tame Herodes be gigas tame ane kulkul ok binge be gipelk ve tis natunggen inambweg ete Juda as taku ok, bekob ete Pomate gisu mev ti gitangi Josep be ginei gitangi ei ve ninggas Yisu gabu tine be invang Galili ane. 23 Josep tis natunggen ile ihlang nam dabe ti are Nasaret be imbweg etok, gitangi ebe warik amolmol ebe inei Pomate avo be inei yaun gipil Yisu ok, be yaun nok ande ano gile, “Ve atob amolmol intal ei inei amol Nasaret ane.”