3
Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ginei mateu gitangi amolmol
Givin ebe Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok meng-gihlang be ginei mateu givang taku sawa ebe Juda as taku ok, be ginei gitangi amolmol be ginei, “Unro aim ate vukir unkwai tiate aplo ve gibloblo ve Pomate nemb amolmol dabin.” Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ei amol etok ebe warik amol ti are Aisaia ebe ginei Pomate avo ok ginei yaun gipil ok. Ve Aisaia ginei dangeteik;
“Amol ti atob nital yaun nangge taku sawa be ninei, ‘Unpasang Amol Bamo ane luev ebe ve nivang ok vevie.’ ”
Jon ei ate gino kup vei ti ite, ei gino kup ebe ipasang ve bwelk kamel buplu ok be gibitit bika bwelk ulis gibagi luvwe pale, be gen sapauk tis munei ve ane ben. Jon givang taku sawa etok bekob amolmol nangge nam bamo Jerusalem be nangge Juda as taku, be nange taku Jodan ane, iro isate sut itangi ei ile, be inei as tiate vusa gitang ei bekob ges bui sanggu gipil eisir nangge bui Jodan.
Jon gili Farisai subu be tis Sadukai subu ebe itangi ei ile ve nes bui sanggu nipil eisir ok, beti ginei yaun gwangne molge gitangi eisir be ginei, “Ret ginei beti yem upelk ve gen bunam ete asonge Pmate nemb nitangi yem ok. Yem amolmol tiate ane. Ret ginei beti usu aim ate sin-ge utangi ayeu unme ve nas bui sanggu nipil aim? Yem unro aim ate vukir unkwai tiate aplo be unalgum gen weik ebe amolmol vie ane ok okob, veik amolmol indi yem aim gen vie ebe ulgum ok. Yem unei bwat Ablaham ane dani yem beti etok weik ebe Pomate ane amolmol-gen yem ok, bemem etok gitangi ite. Pomate gitangi ebe atob nipasang vat bambamo etenik be menihlang weik Ablaham natu-nggen ok.” 10 Jon ginei yaun gitangi Parisai tis Sadukai be ginei, “Yem weik ben ebe givarkei um ok ve atob um tivie nile be nili ane ben etok anos ma kob atob nivwat buyag nile be nispe ben etok gilkili be nikari nireu yev nile. 11 Ayeu gas bui sanggu gipil yem ve bui sin-ge ve nes ru nitangi amolmol ve yem ande uro aim ate vukir be uvkir dumangg aim gitangi gen tiate gikwai, bemem amol ete atob nivang mul ve ayeu be ninme ok amol etok ane gwangne gitlek awangg, be atob nemb Ngalau Yamar ebe ve nisin yem aim gen tiate nikwai ok, nitangi yem. Amol etok ei amol bamo ti be ayeu weik gen sin-ge. 12 Amol nok atob ninme be nimbwas amolmol tepwengge, bekob ninggas ane amolmol ebe aplos givin ei ok be atob nitak eisir ebe aplos givin ei ite ok inreu yev bamo ebe giengk dang etok painge-ngge ok inde.
Jon ges bui sanggu gipil Yisu
13 Givin sawa etok Yisu nangge Galilaia be gitangi Jon gile ve Jon nes bui sanggu nipil Ei nangge bui Jodan. 14 Bemem Jon gilgum ve nes ate gili beti ginei gitangi Yisu be ginei, “Ginei mie nos bui sanggu nipil ayeu okob vie, be ayeu gitangi ebe ve nas bui sanggu nipil mie ok ite, be nam-nambed be mie gutangi ayeu gunme?” 15 Bemem Yisu ginei gitangi Jon be ginei, “Nute awangg yaun ge, ve tutlu gitangi tanalgum Pomate ane yaun walang ok ano nile.” Beti Jon giute Yisu ane yaun ge be ges bui sanggu gipil Ei. 16 Jon ges bui sanggu gipil Yisu gikwai kob Yisu gipil gile givarkei bui kire love gili gulumb sawa gisov, be Pomate ane Ngalau Yamar geb na gile mank bubu be gisov ginme giwei Ei. 17 Be Pomate ginei yaun ti nangge gulumb, dang eteik, “Ayeu Natungg dongke etenok, ebe gali Ei vie be tangg givin Ei gtlek ok.”