4
Sadam gitpungi Yisu
Givin sawa etok Ngalau Yamar gitwem Yisu gile taku sawa ve Sadam nitpungi Ei. Yisu givang taku sawa etok gitangi asmate 40 be tambok 40 be gen ben ite love marav ges vunu-ngge. Be Sadam gile gibloblo Yisu be ginei, “Ginei Pomate Natu mie okob nunei be vat bambamo etenik menihlang ve ben be non.” Yisu giwel Sadam avo be ginei, “Yaun ebe warik Pomate ane amol ebe ginei Pomate avo ginei ok ginei, ‘Ben dongke-ngge giro amolmol ta ite, yaun ebe meng-gihlang nangge Pomate avo ok ete giro amolmol ta givin.’ ”
Bekob Sadam gigas Yisu be gabu ile taku ebe itav lum yamar bamo givarkei ok be Sadam gitak Yisu gile givarkei giwei lum yamar bamo etok nangge ebe ei-nggoto ok. Be ginei gitangi Yisu be ginei, “Ginei mie Pomate Natu okob vepiem usov motak ete nalk ik, be atob nos imate ite ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik ginei,
‘Atob Pomate nihlin ane ngalau kulkul ane inme be inrun mie itin ve bais veik nutut vam nipil vat etenik bwaya.’
Be Yisu giwel Sadam avo be ginei, “Ayeu atob nalgum dang-etenok ite, ve yaun ebe warik Pomate ane amol ebe ginei Pomate avo ginei ok ginei ‘Mie nuhle Pomate miam Pomate ite.’
Bekob Sadam gigas Yisu vukuri be gabu ireu matendubi undib ti ile. Be Sadam ges taku walang ok tis ane gen vevies tepwengge ru gitangi Yisu. Bekob ginei, “Ginei mie nusov awangg yaun ane lu ge be nos miengk nitangi ayeu atob ayeu namb gen bambamo etok tepwengge nitangi mie be nomb dabin.” 10 Yisu giwel Sadam avo be ginei, “Sadam. Ule ukwai. Yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei, ‘Nusov am Pomate dongke-ngge ane ayun ane lu be nos miengk nitangi Ei dongke-ngge.’ ”
11 Beti Sadam na vier ve Yisu be gile ve givang be Pomate ane ngalau kulkul ane inme ivang ivin Yisu be emb Ei dabin.
Yisu ges vu ane kulkul mateu ane nangge Galilaia
12 Yisu giute ebe eisir itak Jon gibweg kapual-lu ok binge, be Ei gilumul gile Galilaia. 13 Ei gikwai Nasaret be gile gibweg Kapanaum gibloblo bui kapul nangge Galilaia nangge Sebulon gabu Naptali as taku. 14 Beti yaun ebe warik amol ebe ginei Pomate avo are Aisaia ginei ok ande ano gile. Ve Aisaia ginei dang-eteik:
15 ‘Sebulon gabu Naptali as nalk gile gitangi bui kapul Galili be gile gipil bui Jodan tavlu ane givin. Be nangge Galilaia amolmol anongge nangge taku undib undib ane inme imbweg etok.
16 Amolmol ebe imbweg isov aiweng tumi aplo ok atob indi gen bogbogo bamo ti be amolmol ebe ibweg isov taku tiate ebe ve inmate vunu ane ok atob gen bogbogo nok niro eisir.”
17 Be givin sawa etok ge ete Yisu geb kulkul vaku-ngge ve ginei mateu gitangi amolmol be ginei, “Unro aim ate vukir unkwai tiate aplo, ve sawa ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok ande gibloblo.”
Yisu gital amolmol wenk ane aivat
18 Yisu gilauk givang bui kapul Galilaia ane kire be gili Saimon ebe ital inei Pita ok, gabu male Endru. Sulu itak as wasang wenk ane ivang ve sulu isgabu amol wenk ane. 19 Be Yisu ginei gitangi sulu, “Gabu unme unvang mul ve ayeu be atob ayeu nambul yemlu ve unro awangg amolmolgen sut, dang ete gabu uro wenk sut gisov aim wasang ok.” 20 Sulu iute Yisu avo be seukie-ngge gabu imdil ikwai as wasang be ile ivang mul ve Yisu.
21 Sotol ivang kasop-gege ile be Yisu gili Sebedi natunggen Jems gabu male Jon. Sulu imbweg as ei-vovo ivin tamas be iyumi as wasang. Yisu gili Jems gabu male Jon be ginei gitangi sulu, “Gabu unme be unvang mul ve ayeu.” 22 Be seukie-ngge Jems gabu male Jon ivang ikwai as ei-vovo be tis tamas Sebedi bamo be gabu ile ivang mul ve Yisu.
Yisu gilgum gen vie gitangi amolmol
23 Yisu givang geb taku avut nangge Galilaia be gibul amolmol ve Pomate ane yaun nangge as lum yamar aplo gitang-tangi ge, be ginei yaun ebe Pomate ve nemb eisir dabin ok lavo lavo gitangi eisir. Be gilgum amolmol ebe inggas gimat walang ano ok be utlas vie vukuri. 24 Yisu ane binge geb taku avut nangge Siria as taku beti amolmol iute be inggas eisir ebe tis gimat walang ano be inggas vavavne bamo molge ok be tis amolmol be tulkwas giru bingbleng ok be eisir ebe ngalau tiate givang givin is ok, itangi Yisu ile be Yisu gilgum eisir tepwengge be utlas vie vukuri. 25 Be amolmol anongge nangge Galilaia be nangge nam dabe bage isgabu be nangge Jerusalem be Judia be nangge taku ebe giengk bui Joldan tavlu ane ok, eisir itau ile Yisu.