5
Yisu ginei mateu gitangi amolmol nangge matendubi
Yisu gili amolmol anongge ebe iro isate sut itangi ei ile ok beti gireu matendubi ti gile gibweg. Be ane singamolomb-gen itangi ei ile. Be ginei yaun (mateu) gitangi eisir be ginei;
Yaun tas vevias ane
“Amolmol ebe aplos givin Pomate be ilgum is-ate tiate tiate ve inaute Pomate ane mateu ok, tas vevias ge ve Pomate geb eisir dabin. Eisir ebe aplos bunam ok tas vevias ge ve atob Pomate nilgum eisir aplos vie. Amolmol ebe induel is-ate love weik gen sin-ge ok tas vevias ge ve atob eisir in-gas gen vie ebe Pomate gibiti ane yaun yapin ok. Eisir ebe aplos givin anongge ve insov Pomate ane yaun ane lu ge ok tas vevias ge ve atob Pomate nipasang eisir be na nili eisir vie-ngge. Eisir ebe tas viti ve amolmol ok tas vevias ge ve atob Pomate ta viti ve eisir. Amolmol ebe tas gitung inei ve inalgum gen vie-ngge ok tas vevias ge ve atob eisir indi Pomate. Eisir ebe inei yaun bwaibwaya gitangi amolmol ok tas vevias ge ve atob Pomate nital eisir ninei natu-nggen. 10 Eisir ebe amolmol emb bunam gitangi eisir ve ebe ilgum Pomate ane yaun ano gile ok tas vevias ge ve Pomate geb eisir dabin.
11 Yem amolmol ebe amolmol subu inggo aim be inei yaun ungglus ungglus be yaun bing kas-kasop gipil aim be ilgum aim tiate tiate ve ebe uvang mul ve ayeu ok, yem tanggaim vevie-ngge. 12 Yem tanggaim vevie-ngge ve asonge yem un-gas gen vevies ebe giengk Pomate ane taku ok. Warik amolmol tiate ane ilgum gen dang etenik gitangi Pomate ane amolmol ebe inei ei avo ok givin.
Yaun gipil gielk tis yev
13 “Yem weik amolmol as gielk. Gielk ei gen vavis vie bemem ginei gielk vavis ma be bwalum weik ebe bui ok, okob gen ti giengk ebe atob tanalgum be gielk etok vavis vukuri ok ite. 14 Yem weik yev ebe giro amolmol tepwengge ok. Ginei amolmol nangge nam dabe ti inambweg matendubi ti, okob eisir etok gitangi ebe atob inmumu is-ate ok ite. 15 Amol ti gitangi nitung lam be nivandung kilkiel niwei ok ite. Atob ei nitak lam etok niengk nitip ge veik niro amolmol tepwengge nangge nam aplo. 16 Dang-etok yem unes aim luev vie weik etok ge, veik amolmol indi gen vevies ebe yem ulgum ok be avos nivwat Pomate ebe gibweg gulumb ok.”
Yisu gibul amolmol ve Pomate ane luev
17 “Yem tanggaim nitung unei ayeu ganme ve nayaing Mose ane yaun be tis Pomate ane yaun ebe warik ane amolmol ebe inei ei avo ok inei ok ite ma. Ayeu ganme veik nalgum yaun etok ano nile. 18 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem, gulumb tis nalk asonge ma nikwai bemem Pomate ane yaun ake natu ti wat ma nikwai ite ma yapin, atob niengk dang etok love yaun tepwe-ngge ano nile. 19 Amol ti ginei giro Pomate ane yaun ake natu ti vukir be gile gibul amolmol subu ve inalgum gen weik ete ei ate ane ta gitung ok, atob amol etok nisov Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok nile bemem atob ei nimbweg vie molge ite. Be ginei amol ti aplo givin Pomate be gibul amolmol ve invang mul ve Pomate ane yaun, amol etok atob nimbweg vie molge nangge Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok. 20 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem, ginei yem aplongg-aim givin Pomate be ulgum ei ane ayun ano gile gitlek ebe Parisai be tis gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok ilgum ok, atob yem unsov Pomate ane taku ebe ve nemb yem dabin ok unde.”
Yisu ginei yaun gipil gen ebe gilgum amolmol be tas vavis ok
21 “Yem utpweng yaun ebe warik eitit tumbud-gen iute ok are gikwai, ve Pomate ane amolmol kulkul ane inei, ‘Unes amolmol vunu ite.’
22 Bemem ayeu nanei nitangi yem, amol ti ginei ta vavis ve ane nune atob amol etok ninggas yaun bamo molge nang-ge bambamo yaun ane. Be ginei amol ti ninei yaun ungglus-ungglus nipil amol ti, okob amol etok atob nivarkei bambamo yaun ane nas. Be ti ginei gigo ane nune ti ginei, ‘Mie gen singe be dabem gwet ma,’ amol etok kasopge nireu yev bamo ebe giengk dang etok painge ge ok nile. 23 Ginei mie guvwat am ben gutangi taku da ane gule ve nomb da nitangi Pomate be seukie-ngge mie tam giro yaun ebe yemlu am nune ti ung-go aim ate ok, 24 okob nutak am da ningk nimbloblo taku da ane be nunumul nule be gabu am nune etok unpasang aim yaun etok be ma nikwai kob nule be nomb am da nitangi Pomate. 25 Ginei amol ti ve ninggas mie nutangi eisir ebe ilgum amolmol as yaun ok nule, okob gabu unpasang aim yaun seukie-ngge tis ete gabu uvang luev ve ule ok, veik am nune etok ning-gas mie nutangi bambamo ebe ilgum amolmol as yaun ok nule ite, velob eisir etok inemb mie nutangi amolmol ebe emb kapual-lu dabin ok nule. Kob atob eisir ebe emb kapual-lu dabin ok, intak mie nusov kapual-lu nule numbweg. 26 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi mie, atob mie menuhlang nukwai kapual-lu ite love nos am gen bambamo ebe gulgum ok ane den vunu kob atob menuhlang nukwai kapual-lu.”
Yisu ginei yaun wasi ane
27 “Yem ute warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei unalgum gen wasi ane ite. 28 Bebem ayeu nanei nitangi yem, amol ti ginei gili avie ti ve matano ge, be ta gitung ve nes luev wasi ane nitangi avie nok, okob etok weik ebe ande ei gilgum wasi ok nang-ge ei ate aplo. 29 Ginei mie matanom tavlu gilgum be mie gulgum gen tiate, okob nuptit vurupwe be nukari. Be etok vie ve utlem ane gen ti nikwai be tiate ve nureu yev tis utlem ane gen walang ok nule. 30 Be ginei mie bagem tavlu gilgum be mie gulgum gen tiate, okob nudbwen gili nikwai, be gen etok vie ve mie nuvang tis bagem tavlu ge, bemem tiate ve nureu yev tis bagem isgabu nule.”
Yaun ebe amolmol bwais ve aruasgen ok
31 “Pomate ane amolmol kulkul ane inei yaun ti givin dang-eteik; Amol ti ginei bua ve arue, okob amol nok atob niro yaun ebe ve bua ve arue ok nireu kapia den ti, be nemb nitangi arue nile. 32 Bemem ayeu nanei nitangi yem, amol ti ginei bua ve arue be gitin ei bemem avie nok gilgum gen wasi ane ite be mul-ane avie nok gile geb amol vaku ti vukuri, okob amol etok gilgum arue avie weik ebe avie wasi ane ti ok. Be amol ti ginei gile geb avie ti ebe warik arue amol bua ve ane be gitin ok, okob amol etok gilgum gen wasi ane weik etok ge.”
Yaun ebe amolmol irusu bais ok
33 “Yem ute yaun ti ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei ok be inei, ‘Amol ti ginei gibiti yaun ti be girusu bage, okob ei nilgum ane yaun ano nile ve gisov ei gibiti yaun be girusu bage gitangi Pomate.” 34 Bemem ayeu nanei nitangi yem, unei yaun be unrusu baingg-aim nivin ite molge. Unrusu baingg-aim nitangi gulumb ite ve etok Pomate ane taku ebe geb amolmol dabin ok. 35 Be unrusu baingg-aim nitangi nalk ite ve etok Pomate ane taku givin. Be unrusu baingg-aim nitangi Jerusalem ite ve etok Amol Bamo ebe geb amolmol dabin ok ane nam. 36 Be nurusu bagem nitangi dabem tulkwe ite nivin weik etok ge ve mie gitangi ebe atob nulgum dabem lan ano donke-ngge be menihlang bogbogo me tumtumi ok ite. 37 Yaun ebe yem ve unei ok eteik, ‘E-e, atob ayeu nalgum,’ me ‘Ma, atob ayeu nalgum ite.’ Be ginei yem une yaun subu givin, okob ayun etok ginme nang-ge Sadam ane.”
Yaun ebe amolmol emb gen giwel ate ok
38 “Yem ute Pomate ane amolmol kulkul ane inei yaun ti givin dang-eteik, ‘Amol ti ginei ges mie matanom, okob mie nos ei ane niwel. Be ginei amol ti ges mie nivom be gible, mie nos ei ane ve nitung.’
39 Bemem ayeu nanei nitangi yem; Unemb tiate niwel tiate ite. Amol ti ginei givtav mie paptem tavlu, mie nomb tavlu be ei nivtav nivin. 40 Amol ti ginei ta gitung ve nilgum miam yaun nitangi eisir ebe ilgum amolmol as yaun ok ve nivwat miam kup, be eisir nok inei gitangi mie ve nomb am kup nitangi ei, okob mie nomb am kup malar ane nitangi ei nivin. 41 Be ginei amol valir ane ti lolo ve mie nuvwat ei ane wambal nuvang luev ake dongke-ngge, mie nuvang luev ake ailu nuvin ei. 42 Be amol ti ginei giutani gen ti nang-ge mie, okob nomb gen etok nitangi ei. Be ginei amol ti ta givin ve nivwat gen ti nangge mie be mulane kob ei nemb gen ti niwel miam gen etok, okob mie nuvkir dumem nitangi ei bwaya.”
Yaun ebe ve tand-nivin amolmol valir ane ok
43 “Yem ute Pomate ane amolmol kulkul ane inei tam nivin am nune-nggen be nuvkir dumem nitangi amolmol ebe ilgum mie ok. 44 Bemem galkik ayeu nanei nitangi yem; Tangg-aim nivin amolmol ebe ilgum yem tiate tiate ok be unes miengk nitangi Pomate ve eisir ebe ilgum gen ungglus ungglus gitangi yem ok ane nivin, 45 veik atob Tamangg-aim ebe gibweg gulumb ok nili yem ninei natu-nggen. Ve Ei geb ane as tis ur ve amolmol vie be tiate ane givin. 46 Ginei yem tangg-aim nivin amolmol ebe tas givin yem ok ge, okob gitangi ebe atob Pomate nemb gen vevies ge nitangi yem ok ite, ve amolmol tiate ane ok ilgum gen etok givin. 47 Be ginei yem kakie unvin aim nune-nggen ge, okob gen etok ok vie ite weik etok ge ve amolmol tiate ane ilgum gen etok givin. 48 Unemb aim ate dabin vie-ngge weik ete Pomate geb ate dabin vie-ngge nangge gulumb ok.”