6
Yaun ebe ve tand-nivin amolmol ok
“Yem undi aim ate-ngge. Unemb Pomate ane kulkul be unalgum gen vevies ge nangge amolmol nas ite velob amolmol indi be avos nivwat aim. Ginei yem ulgum dang etok okob atob un-gas gen vie ti nangge Pomate ebe gibweg gulumb ok ane ite. Ginei yem ve unemb gen ve amolmol ebe gen ma ve is ok, okob unalgum unvwaivun ge velob amolmol subu indi be avos nivwat yem arengg-aim, dang ebe amolmol binkasop ane subu ilgum nangge lum mateu ane aplo be nangge luev gil-kili ok. Eisir ilgum dang-etok veik amolmol indi be avos nivwat eisir ares. Bemen ayeu nanei nitangi yem, eisir etok ande ivwat as gen vie gikwai, ve amolmol avos givwat eisir be gitangi ebe atob eisir in-gas gen vie ti vukuri nindeb mulane ok ite ma. Dang-etok be ginei yem ve unemb gen ve amolmol okob unalgum bwaya-gege veik amolmol ebe imbweg imbloblo aim ok indi bwaya. Be yem aim kulkul vie ete ulgum ok atob nivwaivun ate-ngge. Be Tamangg-aim ebe gili gen ebe givwaivun ate-ngge ok, atob nemb gen vevies ge nitangi yem.”
Yaun miengk ane
“Ginei yem ve unes miengk nitangi Pomate, okob unalgum weik ete amolmol bingkasop ane ilgum ilgum ok bwaya. Eisir etok tas givin ve ines miengk invarkei lum mateu ane aplo be nangge kasa lavo veik amolmol indi e avos nivwat eisir. Bemen eisir ande inggas as gen vie gikwai, ve amolmol avos givwat eisir. Bemem ginei yem ve unes aim miengk nitangi Pomate, okob unsov aim nam aplo unde be unes nam-avo nile kob unes aim miengk nitangi Pomate ebe givang givwaivun ate-ngge ok, kob atob Ei nili gen ebe yem ulgum ok be nemb gen vevies ge nitangi yem.
“Ginei yem ve unes miengk okob unei yaun walang ano be undib bamo dang ete amolmol dabas ungglus ane ilgum ok bwaya. Eisir tas gitung dang-eteik inei atob Pomate niute eisir as yaun ve gisov eisir es miengk undib molge. Dang-etok be yem unalgum weik ete eisir ok bwaya, ve Pomate ei gitpweng gen walang ete yem tangg-aim givin be ve unautani ei ok are gimungg gikwai. Dang-etok be yem unes aim miengk dang eteik:
‘Tamangg-amei ebe gubweg gulumb ok, amei tangg-amei givin anei amolmol avos nivwat mie arem nemb ta-ngge ma.
10 Mie nomb amei dabin ve am gwang-ne be amei anvang mul ve miam tam givin ge nangge nalk, denang ebe nangge gulumb ok.
11 Amei-mei ben asmate walang ok ane galkik etek mie gob gitangi amei.
12 Mie tam nivalngan amei-mei tiate ebe algum ok, dang ete amei tangg-amei givalngan tiate ebe amolmol ilgum gitangi amei ok.
13 Mi nung-gas amei antangi gen tiate ande bwaya, be nung-gas amei ankwai Sadam tis ane gen tiate. (Mie-ngge gitangi ve nob amolmol dabin, be Amol gwangne be Amol bogbogo ane, be asonge numbweg dang etok nemb ta-ngge. Bingano.’)
14 “Be unaute kob. Ginei yem tangg-aim givalngan gen tiate ebe amolmol ilgum gitangi aim ok, okob Tamangg-aim ebe gibweg gulumb ok atob ta nivalngan yem aim gen tiate ebe ulgum ok weik etok ge. 15 Be ginei yem tangg-aim givalngan amolmol as gen tiate ebe inei gipil yem ok ite, okob Pomate ok atob ta nivalngan yem aim gen tiate ebe ulgum be unei ok ite weik etok ge.”
Yaun ebe ve tanyamar ben be tanes miengk ok
16 “Ginei yem ve unyamar ben ve miengk ane, okob unalgum nangg-aim tiate weik ete amolmol binkasop ane ilgum ok bwaya. Eisir etok ilgum ve ilgum nas tiate veik ines is-ate ru nitangi amolmol, veik amolmol indi be inei eisir iyamar is ate ve miengk ane. Bemem ayeu nanei nitangi yem; Eisir ande inggas as gen walang ok gikwai, be gitangi ebe atob Pomate nemb gen ti vukuri nitangi eisir nindeb mulane ok ite ma. 17 Dang-etok be ginei yem ve unyamar aim ate ve miengk ane, okob unrau dabangg-aim lan be unvuk nangg-aim, 18 veik unes aim ate ru nitangi amolmol be indi denang ebe yem uyamar aim ate ve miengk ane ok ite. Bemem Tamangg-aim ebe uli ite ok ete atob nili gen ebe yem ulgum uvwaivun ge ok, be atob nemb gen subu niwel gen ete yem ulgum uvwaivun ge ok nitangi aim.”
Yaun ebe amolmol tas gitung gen nalk ane gitlek Pomate ok
19 “Yem unro aim gen vevies nalk etenik ane sut niengk nalk etenik ite, ve gwaleseng atob nidbwen be gen subu atob galgale. Be atob amolmol vaina ane inme be invaina nikwai. 20 Yem unro aim gen vevies sut niengk gulumb veik atob gwaleseng nidbwen me galgale ite, be amolmol vaina ane atob inme be invaina nikwai ite. 21 Ve taku ete yem uro aim gen vevies sut gienk ok, ete atob yem ate ok tangg-aim nivin taku etok nivin weik etok ge.”
Gen ebe gilgum amolmol be ivang vie ok
22 “Yem ginei tanggaim nitung gen vie-ngge niengk aplongg-aim atob unalgum gen vevies ge. 23 Be ginei tanggaim gitung gen tiate giengk aplongg-aim atob unalgum gen tiate weik etok ge. Be gen tiate ete yem tanggaim gitung ok atob unalgum nemb ta-ngge.”
Yaun ebe tamb tivie ailu as kulkul gipil dongke ok
24 “Amol ti gitangi nemb tivie ailu as kulkul nipil dongke ite ve atob ei bua ve tivie ti be ta nivin tivie dongke-ngge. Be tivie ailu nok dang eteik Pomate ane kulkul be kulkul mone ane. Dang-etok be unemb tivie ailu as kulkul nipil dongke ite.”
Gen ebe gilgum amolmol be aplos bunam be tas gitung walang ano ok
25 “Dang-etok be ayeu nanei nitangi yem. Aplongg-aim bunam be tanggaim nitung walang ano unei atob unen be unum gen ret ebe ve niro aim ta be tis gen ebe ve uno be unro ok bwaya. Ve tanambweg matawand etok gen vie molge gitlek ben, be utland ulis etok gen vie molge gitlek kup tis babal. 26 Yem uli mank bambamo ete ilwep ilwep ivang nik, eisir ivro ben me iro ben sut gisov as nam aplo gile ite, bemem Pomate be gibweg gulumb ok ete givkwen eisir. Be yem gen vie molge gitlek mank, be atob Pomate nemb gen walang ok nitangi yem ite me? 27 Amol ti gitangi ebe ta nitung dang-eteik ninei asonge ei nimbweg sawa undib siting-ge nivin nangge nalk ok ite. Ma yapin. 28 Yem tanggaim nitung kup tis kambam bamo molge ite. Tau yem undi monok bambamo ebe geb taku walang ok avut ok, eisir emb kulkul ben ane me ipasang kup tis kambam ti ite. 29 Bemem ayeu nanei nitangi yem; Warik amol ti are Solomon, ei amol bamo ti ebe tis wambal walang ok bemem ei ane gen ti bwalbwale vie molge weik ete monok ok ite ma. 30 Monok ei gen galkik ane ge be asongkob atob ainggwen be nes ulur nikwai. Be yem amolmol yem gen vie molge gitlek monk. Bemem yem aplongg-aim givin Pomate ano molge ite, 31 beti tanggaim gitung walng ano unei atob unen be unum gen ret be uno kup tis kambam ret. 32 Amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok, eisir atob tas nitung gen dang dang-etenik. Bemem yem Tamangg-aim ebe gibweg gulumb ok ei gitpweng gen walang ete yem tangg-aim givin ve un-gas ok are gimungg gikwai, be atob ei nemb yem dabin vie-ngge. 33 Bemem ginei yem aplongg-aim givin dang-etok unei Pomate geb yem dabin bingano ge, be ulgum ei ane yaun ano gile, okob atob ei nemb gen subu subu nitangi yem nivin weik etok ge. 34 Dang-etok be aplongg-aim bunam be tanggaim nitung walang ano ve gen bunam asongkob ane ite, ve etok gen asongkob ane-ngge.