10
Yisu geb ane amolmol kulkul ane gitangi 12
Yisu gital ane amolmol kulkul ane gitangi 12 be itangi ei ile. Be geb ane gwangne gitangi eisir ve inaitin ngalau tiate nikwai amolmol, be inalgum amolmol ebe tis gimat walang ano ok be utlas vie vukuri. Yisu ane singamolomb-gen 12 etok nok ares eteik: Saimon, ebe ital are ti inei Pita ok, gabu male Endru, be Sebedi natu-nggen Jems gabu male Jon. Pilip gabu Batolomyu be Tomas gabu Matai ebe warik geb kulkul takes ane ok. Be Alfias natu Jems gabu Tadias, be Saimon gabu Judas Iskariot ebe asonge ninei Yisu binge nitangi amolmol valir ane ok.
Yisu ane singamolomb-gen em kulkul mateu ane
Yisu gihlin ane singamolomb-gen 12 etok ve inde be inbul Pomate ane yaun nitangi amolmol be ginei gitangi eisir, “Unde amolmol ebe nangge Juda ite ok be tis Samaria as taku bwaya. Yem unvang nambe Israel as taku ane unde ve eisir etok imbweg weik ebe bwelk as tivie ma be isov sangas ok. Be unbul eisir ve Pomate ane mateu be unei, ‘Gibloblo ve Pomate nemb ane amolmol-gen dabin.’ Yem unalgum amolmol ebe inggas gimat walang ano ok be tis eisir ebe ngalau tiate givang givin is ok, be eisir ebe inggas gimat bid namvu ok, be utlas vie vukuri. Be unes amolmol ebe imat vunkunu ok itin vukuri. Pomate geb ane gwangne gitangi yem sin-gege be uvgo ite ma, dang etok be atob yem unalgum kulkul sinsin-ge. Untak mone ti nisov aim vak ite, 10 be unvwat ben me kup ti nivin ite, uno aim su be unvwat aim kabut luev ane nivin ite. Ve amolmol ete yem ve unemb kulkul ve eisir ane ok atob inemb gen ve yem.”
11 Ginei yem umbielk nam dabe ti be amol vie ti nangge nam etok ve ninggas yem unpil ane nam unde, okob yem unambweg uvin ei ge love nitangi ebe ve unkwai nam etok ok. 12 Ginei yem upil nam ti ule, okob avongg-aim nes amolmol nam etok ane be unemb yaun bwaibwaya ane nitangi eisir. 13 Be ginei eisir tas givin ve in-gas yem unpil as nam unde, okob yem unautani Pomate ve nipasang eisir. Bemem ginei bwais ve ret in-gas yem unpil as nam, okob yem unalgum gen ti bwaya. 14 Be ginei eisir ivkir dumas ve yem be bwais ve ret inaute yem aim yaun, okob unrau nangg-aim lili be guni nitangi eisir be kuku ninumul, be unkwai nam etok. Be atob yem unes eisir as gen tiate ebe ilgum ilgum ok ru nitangi eisir ate. 15 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem, asonge nindeb mulane nivin ebe ayeu ve nanumul nanme be nalgum amolmol as yaun ok atob nam dabe etok in-gas bunam tis vavavne bamo molge nitlek ebe warik amolmol tiate ane nangge Sodom tis Gomora inggas ok.”
Yisu ane amolmol kulkul ane atob in-gas vavavne
16 “Be unaute. Ayeu gahlin yem weik bwelk sipsip ebe ivang isov uvun utap aplo ok. Dang etok be unemb aim ate dabin vie-ngge weik ebe amolmol bwaibwaya ane ok. 17 Be undi aim ate-ngge ve atob amolmol inemb aim ta be ingas aim unde be inalgum aim yaun. Be atob inrau aim nangge as lum mateu ane aplo, 18 be intak aim unvarkei amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok nas, be inalgum yem aim yaun ve gisov ebe ulgum awangg kulkul, be unei Pomate ane binge vie gitangi eisir be tis amolmol gitip ane ok. 19 Ginei eisir inggas yem ule be iutani yem ve unei aim yaun lavo, okob aplongg-aim bunam ve ebe atob unei yaun ret ok bwaya, me tanggaim nitung walang ano ve atob wali unei aim yaun dang inend ok ite. Ve atob nivin ete yem ve unvarkei amolmol bambambo nas ok atob Pomate nemb yaun ebe yem ve unei ok nitangi yem. 20 Be yaun ete yem ve unei ok, atob Pomate ane ngalau ninei.
21 Be atob amolmol tas nitung as male-nggen ite be inemb eisir nitangi amolmol valir ane be ines eisir vunkunu. Be nunus tamas-gen ok atob inalgum weik etok ge nitangi natus-gen, be nunus atob bwais ve tamas-gen tis tinas-gen be atob amolmol valir ane ines eisir vunkunu. 22 Amolmol subu atob bwais ve yem ve gisov ebe ulgum awangg kulkul ok, bemem amol ti ginei ta gitung ayeu be giro ate ta be gigas vavavne painge love gen bunam bamo etok ma, atob Pomate ninggas ei be nimbweg vie nindeb mulane. 23 Ginei amolmol nangge namb dabe ti bwais ve yem be inei yaun ungglus ungglus gipil yem, okob unkwai nam etok be unde nam dabe ti. Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem, yem gitangi ebe atob unemb Pomate ane kulkul unemb Israel as nalk etenik avwut ok ite, be atob Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nanumul nanme.”
24 Nunus lum ane gitangi inatlek as gidung ite. Ginei eisir inaute as gidung ane yaun ge kob atob eisir meinahlang weik ete as gidung ok. 25 Amol kulkul ane ti gitangi nitlek ane amol bamo ebe geb ei dabin ok ite. Ginei amol etok niute ane amol bamo ane yaun ge kob atob ei menihlang weik ete ane amol bamo ok. Be ginei amolmol intal ngalau tiate tamas are nipil amol bamo ti, okob atob intal ngalau tiate ares nipil amol bamo nok natu-nggen nivin weik etok ge.”
Eitit tanpelk ve Pomate dongke-ngge
26 “Dang etok be eitit tanpelk ve amol ti ite. Gen walang ebe givwaivun ate ok atob niengk nitip ge be yaun bambamo ebe giengk aplo-ngge ok atob amolmol inatpweng are be ma. 27 Be yaun ebe ayeu ganei gitangi yem bwaya-gege ok, yem unei nile nihlang. Be yaun ebe ayeu ganei be yem ate-ngge ute ok, yem unei nitangi amolmo nivin. 28 Be unpelk ve Pomate ebe asonge nitin amolmol tis dalgos matawas ane ge insov taku tiate ebe tis yev bamo ebe gienk dang etok inde ok.
29-30 Tamangg-aim Pomate ei gitpweng gen nalk ane are tepwengge love givnawi amolmol dabas lan ok givin. Be gitpweng gen natu natu ebe ve inmat vunkunu ok are givin weik etok ge. 31 Dang-etok be yem unpelk ve aim ate bwaya, ve yem gen vie molge gitlek mank be tis gen walang ok.”
Yaun ebe ve tanei Yisu are vusa ok
32-33 “Amol ti ginei ninei ayeu arengg binge nitangi amolmol, atob ayeu nanei amol etok are vusa nitangi Pomate nindeb mulane. Be ginei amol ti maimae ve ayeu ite be ninei ayeu binge nitangi amolmol, atob ayeu mai-mayangg ve amol etok ite ma be atob nanei ei binge nitangi Pomate ebe gibweg gulumb ok.”
Yisu ginme ve nimbwas amolmol
34 “Ayeu ganme ve nalgum gen bwaibwaya ane ite ma, ayeu ganme ve nambwas amolmol. 35 Kob atob amolmol subu bwais ve tamas-gen ve gisov ebe tamas-gen aplos givin ayeu ok, be avie gaptol subu ok atob bwais ve tinasgen be tis lawas avie-nggen ve gisov ebe aplos givin ayeu ok. 36 Eisir vu ti ginei tepwengge aplos nivin Pomate atob eisir inabweg vie-ngge. Bemem ginei eisir subu aplos givin Pomate ite, atob eisir vu etok inemb is-ate vus-vusa be bwais ve isate.
37 Amol ti ginei ta givin tame me tine ano-ngge gitlek ayeu, atob ayeu nali amol etok weik angg amol ti ite. Be ti ginei ta givin natu-nggen ano-ngge gitlek ayeu, atob ayeu nali amol etok weik angg amol ti ite. 38 Amol ti ginei bua ve ret ninggas gen bunam tis vavavne nivin ayeu, atob Pomate nital ei ninei natu ite. 39 Amol ti ginei ta gitung utle ulis bamo molge gitlek ayeu atob amol etok nimbweg vie ite nindeb mul ane. Be ti ginei aplo givin ayeu be ta givin ve nilgum awangg yaun ano nile, be ei gimat vunu ve awangg kulkul, atob amol etok nimbweg vie nideb mulane nangge Pomate ane taku.”
Asonge Pomate ane amolmol-gen ebe aplos givin ei ok in-gas gen vie nindeb mul ane
40 “Amolmol ebe inggas mie gupil as nam gule ok weik ebe inggas ayeu be tis Amol ebe gihlin ayeu be ganme ok. 41 Amolmol ebe ili amol ebe ginei Pomate ane avo ok ti be itpweng are inei etok Pomate ane amol kulkul ane ti, be inggas ei gipil as nam gile ok, eisir etok atob in-gas gen vie ete amol etok atob ninggas nindeb mul ane ok invin. Be amolmol ebe inggas amol vie molge ti ipil as nam ile ve gisov ebe ei amol vie ane ok, ete atob in-gas gen vie ete amol mok ve niggas nindeb mul ane ok invin ei. 42 Amol ti ginei gili awangg singamolomb ti be gitpweng are ginei etok awangg singamolomb-gen ti be geb bui luvus ge ve ei ginum, atob amol etok ninggas gen vie nindeb mul ane.”