11
Jon gihlin ane singamolomb-gen subu be itangi Yisu ile
Yisu geb yaun kulkul ane gitangi ane singamolomb-gen 12 etok gikwai, kob ete gimdil gikwai taku etok be gile ve gibul be ginei mateu ve amolmol nangge nam dabe subu ebe gibloblo taku etok ok.
Givin ebe Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok gibweg kapual-lu be ei giute gen bwalbwale bambamo ebe Kilisi gilgum ok binge, be gihlin ane singamolomb-gen subu be itangi Yisu ile be iutani ei be inei, “Mie amol etenik ebe warik Jon ginei asonge ninme ok, me amol etok givang nangge?” Yisu giwel eisir avos be ginei, “Undumul unde be unei gen ete ande uli be ute nik binge itangi Jon. Be unei amolmol ebe matanos bop ok ande ili gen vukuri, be ebe vas dubi bingbleng ok ande ivang vie vukuri, be eisir ebe inggas bid namvu be tis eisir ebe talngas-avo gitu ok ande utlas vie be iute yaun vukuri. Be amolmol ebe imat vunkunu ok imdil vukuri be Pomate ane amolmol imbul ei ane binge vie gitangi amolmol ebe aplos givin Pomate gwangne ite ok givin. Be ginei amol ti aplo ailu ailu ve ayeu ane ite, amol etok atob nivang tis ta vevie-ngge.”
Jon ane singamolomb-gen ile ikwai kob Yisu ginei yaun gipil Jon gitangi amolmol be gine, “Warik yem ule taku sawa ve undi amolmol me gen sin-ge ti? Me yem ule ve undi amol ti ebe gino kup vevies ge ok? Ma yapin. Amolmol ebe ino kup vevies ge ok eisir imbweg nangge amol bamo ebe geb amolmol dabin ok ane nam ge. Be yem ule ve undi gen ret, ve undi Pomate ane amol ti ebe ginei ei avo ok me? Bingano. Ayeu nanei nitangi yem. Amol etok ei gitlek Pomate ane amolmol kulkul ane walang ok. 10 Be amol nok etok ebe warik Pomate ane amolmol ebe inei ei avo ok inei yaun gipil ei ok. Ve Pomate ginei gitangi Kilisi. Amol ebe ve nemb amolmol ru ok be ginei; ‘Atob ayeu nahlin angg amol yaun ane ti be nimungg nile be nipasang miam liev yapin.’ 11 Dang etok be ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ei amol vie molge gitlek amolmol tepwengge nangge nalk. Bemem amol sin-ge ti ginei ta givin ano-ngge ve Pomate nemb ei dabin, okob amol etok ei vie molge gitlek Jon. Ve Jon ei gisov taku ebe ve Pomate nemb ei dabin ok gile ite nangge, be ei ginei ane yaun ge.
12 “Givin ebe Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol meng-gihilang ok be ginme love galkik asmate etenik, amolmol walang ano lolos ve insov taku ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok inde. 13 Amolmol ebe inei Pomate avo be tis Mose ane yaun ok, inei yaun binge gipil taku ete Pomate ve nemb amolmol dabin ok painge ginme love Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ande meng-gihlang. 14 Be ginei yem aplongg-aim nivin eisir as yaun ge atob yem unatpweng are unei Jon ei weik Ilaija ebe warik Pomate ane amolmol kulkul ane inei ‘Asonge ninme’ ok. 15 Ginei yem talngangg-aim avo giengk be unaute awangg yaun ma.”
16 “Ayeu atob namb bing-ai ti nipil yem bekob. Yem weik nunus ebe ivang as nam luvwe ok be atob eisir intal nitangi nunus dubi ti be inei, 17 ‘Amei as amb benmem yem tangg-aim givin ve unes uye ite. Be amei as uye tangir ane bemem yem tanggaim givin ve unalgum tangir ite.’ 18 Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ginme be gen ben be ginum bui vavis ite, be amolmol ili be inei ngalau tiate ti wat givang givin amol etenik. 19 Be Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ganme be gan be ganum kob amolmol ili be inei; ‘Ta-undi amolmol ebe ilgum kulkul takes ane ok tis amolmol tiate ane as nune ebenik bom-tine tiate molge.’ Bemem Pomate ges ane dabe-gwet ru gitangi eitit gipil ane kulkul ebe gilgum ok, beti eitit tatpweng are tane Pomate ane yaun, etok yaun ano molge.”
Amolmol ebe aplos givin Pomate ite ok
20 Yisu ta vavis be gigo amolmol ebe nolge ili gen bwalbwale ebe warik ei gilgum ok gikwai, bemem iro is-ate vukir ite ok be ginei; “Ayeu galgum gen bwalbwale ano-ngge nangge yem aim taku be uli gikwai, bemem aplongg-aim givin ayeu be uro aim ate vukir ukwai aim tiate aplo ite molge ba. 21 Yem amolmol nangge Korasin be nangge Betsaida, asonge yem un-gas vavavne bamo molge. Gen bwalbwale ete ayeu galgum nangge yem aim taku ok, ginei ayeu nalgum nangge amolmol tiate ane as taku nangge Taia tis Saidon, atob eisir aplos nivin be inro is-ate vukir inkwai as tiate aplo seukie-ngge. 22 Asonge nindeb mul ane atob Pomate nipasang amolmol nangge Taia be Saidon vie molge nitlek yem. 23 Be yem amolmol nangge Kapenaum, yem ulgum ve avongg-aim givwat aim ate bemem asonge yem unreu yev. Gen bwalbwale ete ayeu galgum nangge yem aim taku nik ginei ayeu nalgum nangge Sodom as taku, atob eisir inambweg nik nangge. 24 Bemen ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem, asonge nindeb mul ane atob yem un-gas vavavne bamo molge nitlek ebe amolmol Sodom ane ve in-gas ok.”
Yisu ginei amolmol intangi ei inde kob atob inambweg vie
25 Givin sawa etok Yisu ges miengk gitangi Pomate be ginei, “Tamangg. Mie Amol bamo ebe gob gulumb tis nalk dabin ok. Ayeu tag vie-ngge gitangi mie ve amolmol ebe tas gitung inei eisir dabas-gwet vie molge ok, ete iute miam yaun bemem itpweng are be aplos givin mie ite. Bemem eisir ebe ili is-ate weik nunus ok ete iute miam yaun be itpweng are be aplos givin mie. 26 Tamangg, gen etok ano gile gitangi ebe mie ate tam gitung ok.”
27 Be Yisu ginei gitangi eisir, “Tamangg ei geb gen walang ok gitangi ayeu gikwai, be amol ti gitpweng Pomate Natu are ite. Tamangg ei dongke-ngge, be amol ti gitpweng Tamangg are ite, Ayeu dongke-ngge gatpweng Tamangg are. Be amolmol ebe ayeu ganei Tamangg ane yaun binge gitangi eisir be tas givin ve inalgaum yaun etok ano nile ok, eisir etok ete itpweng Tamangg are givin. 28 Amolmol ebe ivang be inggas bunam walang ano ok, ginei intangi ayeu inme be invang mul ve ayeu, atob inambweg vie-ngge. 29 Ve ayeu amol bwaibwaya ane be ayeu amol ebe gab amolmol dabin nangg gali ok, be atob yem unambweg luvus vie. 30 Be gen bunam ete ayeu ve nanggas ok atob yem un-gas nivin. Bemem gen etok bunam molge ite ma.”