12
Yaun gipil Juda as Sonda
Givin Sonda Sabat luvwe ti Yisu tis ane singamolomb-gen ilauk ivang um ti aplo. Be eisir singamolomb marav ges is be ile ipis yanggo ebe givarkei um aplo ok be en. Be Farisai subu ili be ile inei gitangi Yisube inei, “Miam singamolomb-gen ilgum gen gitangi ebe ve tanalgum nivin Sonda ok ite.” Yisu giwel eisir avos be ginei, “Yem uvnauwi (usam) yaun be Dawit tis ane amolmol-gen marav ges is be ilgum ok gikwai me ma? Dawit tis ane amolmol-gen ben ma be marav ges is. Be Dawit gisov Pomate ane nam mateu ane aplo gile be amol bamo ebe geb lum yamar dabin ok geb ben ebe Juda emb ve da gitangi Pomate ok, gitangi Dawit be givwat gile be tis ane amolmol-gen en. Be ben etok gitangi ebe amolmol ebeok sinsin-ge inen ok ite, etok bambamo ebe emb kulkul da ane nangge lum yamar ok ge gitangi inen ben etok. Be usam Mose ane yaun gikwai me ma? Givin Sonda walang ok amolmol ebe emb kulkul da ane nangge lum yamar ok, eisir ilgum kulkul tis Sonda givin. Bemem eisir ilgum gen tiate ti ite ma. Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem. Gen ebe vie molge gitlek lum yamar ok ete galkik giengk yem nangg-aim gili nik. Bemem ginei yem unatpweng yaun eteik: ‘Ayeu bwaingg ve ret yem unemb da ge. Ayeu tangg givin ganei yem tangg-aim nivin aim ate be unvang vie-ngge,’ are vevie okob atob gitangi ebe ve unemb bunam nitangi amolmol ebe ilgum tiate ite ok ite ma. Be Sonda tivie Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok givin.”
Yisu gilgum amol ti ebe bage tavlu tiate (gimat) ok be vie vukuri
Yisu gikwai taku etok be gile gisov eisir nok as lum mateu ane aplo gile. 10 Be amol ti ebe bage tavlu gimat ok gisov lum aplo gile givin ve niute Yisu ane yaun ebe ginei ginei ok. Be amolmol ebe irek Yisu ane luev ve inemb ei ta ok, itangi Yisu ile be iutani ei be inei. “Gitangi ebe tanalgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri nivin Sonda ok me ma?” 11 Yisu giwel eisir avos be ginei, “Ginei yem ate aim amol ti ane bwelk ti gibieg gisov nalk avo undib ti givin Sonda, okob amol nok atob nile be nemb kulkul ve nirwel ane bwelk nok nikwai nalk avo etok tis Sonda me ma? 12 Yem amolmol, yem gen vie molge gitlek bwelk dang-etok be gitangi ginei tanalgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri tis Sonda ok nivin.”
13 Bekob Yisu ginei gitangi amol bage gimat ebok be ginei: “Uto bagem!” Amol nok gito bage be bage vie vukuri weik ebe bage tavlu ok. 14 Beti eisir Parisai imdil be ile ihlang ikwai lum aplo ve kakie gipil luev ebe ve ines Yisu vunu ok.
Pomate gihlin ane amol kulkul ane vie ti be ginme
15 Yisu gitpweng Parisai as yaun ebe ilgum ok are gikwai beti gikwai taku etok be gile. Be amolmol anongge itau ile ei ve ile be Yisu gilgum amolmol ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri. 16 Be ginei yaun gwangne molge gitangi eisir ve inei ete Pomate Natu ei ok binge nitangi amolmol subi bwaya. 17 Beti yaun ebe warik Pomate ane amol ebe ginei ei avo ok, Aisaia ginei ok ande ano gile. Ve Pomate ginei dang-eteik;
18 “Ayeu angg amol kulkul ane dongke etenok ebe gab ei be gali ei vie molge ok. Atob ayeu namb angg ngalau vie nile nivang nivin ei be atob ei ninei yaun ebe asonge ayeu nalgum amolmol as yaun ok binge nitangi amolmol tepwengge.
19 Be ei gitangi ebe ve ninggo amolmol me avo bambamo nitangi amolmol nangge luev bambamo ok ite ma.
20 Atob ei na nili eisir ebe tulkwas ma ok be nipasang eisir vie-ngge. Be gitangi ebe atob niyaing eisir ok ite. Ei atob nilgum kulkul dang-etok painge viek nilgum be luev yaun ano ane menihlang bamo ge.
21 Be amolmol gitip ane atob aplos nivin ei, be inambweg be nas niengk ei ge.”
Yisu be tis ngalau tiate tamas Belsebul
22 Givin sawa etok ge amolmol subu inggas amol matano bop ti ebe ngalau tiate givang givin ei be gitangi ve ninei yaun ite ok itangi Yisu ile. Yisu gilgum amol nok be matano ponge be gili taku be ginei yaun vusa. 23 Amolmol tepwengge ili be ikuri vunungge be inei, “Etenik wat Dawit ane vaku ebe ve nemb eitit ru ok me?” 24 Parisai subu iute be inei, “Amol etenik gitin ngalau tiate ve ngalau tiate tamas (Belsebul) ane gwangne.” 25 Yisu ande gitpweng eisir as yaun are gikwai beti ginei, “Nam dabe ti ginei inemb is-ate vusa be ines is-ate, atob eisir etok inambweg vie ite. Be eisir vu ti ginei inemb is-ate vusa be ines is-ate atob inambweg vie ite. 26 Be Sadam ane amolmol-gen ok weik etok ge. Ginei eisir inemb is-ate vusa be ines valir nitangi is-ate, atob eisir indi is-ate inei eisir vu ti ite ma. 27 Yem unei ayeu gaitin ngalau tiate ve Sadam ane gwangne, be amol ret geb ane gwangne gitangi yem aim amolmol-gen ete itin ngalau tiate gikwai amolmol ok? Kob yem ate aim amolmol-gen inei yaun etok lavo itangi yem. 28 Bemem ginei ayeu gaitin ngalau tiate ve Pomate ane Ngalau Yamar ane gwangne, atob yem unatpweng are unei Pomate ande geb yem dabin asmate etenik.”
29 Be Yisu ginei yaun ti vukuri be ginei, “Amol ti gitangi nisov Sadam ane nam aplo nile be nivwat ei ane wambal nikwai ite. Ei nidgin amol lai etok ta okob atob nisov amol etok ane nam aplo nile be nivwat ei ane wambal nikwai. 30 Amol ti ginei ta nivin ayeu ite, amol etok ebe gili ayeu tiate be ve nes valir nitangi awangg amolmol-gen ok. Be amol ti ginei giute awangg yaun, bemem bua ve ret nemb awangg amolmol-gen ru, amol etok weik ebe ve nitin awangg amolmol-gen be nivin-vin is niriv be nira ok. 31 Dang-etok be ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, Pomate gitangi ebe atob nisin amolmol as gen tiate ebe ilgum be inei ok tepwengge nikwai ginei eisir inei as tiate vusa nitangi Pomate. Bemem amol ti ginei ninei yaun tiate ti nipil Ngalau Yamar. Atob Pomate nisin ei ane tiate etok nikwai ite ma yapin. 32 Be amol ti ginei ninei yaun tiate nipil Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, atob Pomate nisin ei ane tiate etok nikwai. Bemem ti ginei ninei yaun ungglus ungglus nipil Ngalau Yamar, okob Pomate gitangi ebe atob nisin amol etok ane tiate etok nikwai ti galkik be mul ane ok ite, ei ane tiate etok atob niengk dang etok.”
Yaun gipil ei ebe ges ges ano ok
33 “Ei ebe vie ok ges ane ano vie, be ei ebe tiate ok ges ane ano tiate weik etok ge. Amolmol itpweng ei ebe vie be tiate ok are giengk ei nok ane ano be inei, ei etok vie be etok taite. 34 Be yem weik ebe mwat valir ane ok. Yem amolmol tiate ane roro be gitangi ebe atob unei yaun vie ti menihlang avongg-aim ok ite ma yapin. Amolmol tas gitanung yaun walang ano nangge aplos bekob inei gile gihlang. 35 Amol ti ginei ta gitung yaun vie-ngge giengk aplo atob ei ninei yaun vie-ngge menihlang avo. Be amol ti ginei ta gitung yaun tiate giengk aplo, atob ei ninei yaun tiate menihlang avo weik etok ge. 36 Bemem ayeu nanei nitangi yem. Asonge nindeb mul ane nivin ebe Pomate ve nilgum amolmol tepwengge as yaun ok, atob Ei niutani amolmol ve yaun bambamo ebe inei inei ok ane. 37 Be ginei amol ti ginei yaun vie-ngge, atob Pomate nital ei ninei amol vie, be ginei amol ti ginei yaun tiate-ngge, atob Pomate nital ei ninei amol tiate.”
Amolmol subu iutani Yisu ve indi gen bwalbwale
38 Givin sawa etok gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis Parisai subu ile inei gitangi Yisu be inei; “Gdung amei tanggamei givin anei mie nulgum gen bwalbwale ti be amei andi kob veik anatpweng are anei mie nangge Pomate ane be gunme.” 39 Yisu giwel eisir avos be ginei, “Yem wasi tinangg-aim. Yem utani ayeu ve gen bwalbwale ane, bemem ayeu wat nalgum gen bwalbwale ti be yem undi ite. Gen bwalbwale dongke ebe warik Pomate gilgum gitangi ane amol kulkul ane Jona ok ge, ete atob ayeu nas ru nitangi yem. 40 Warik Jona giengk wenk (bagola) bamo ti aplo gitangi tambok aitol be asmate aitol. Dang-etok be atob Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob namat vunu be nayengk nalk aplo nitangi tambok aitol be asmate aitol weik etok ge. 41 Be unaute! Asonge nindeb mul ane nivin ebe amolmol tepwengge ve invarkei Pomate na ok, atob amolmol Niniwe ane inamdil be inalgum amolmol galkik ane as yaun invarkei Pomate na. Ve eisir iute Pomate ane yaun ebe Jona ginei gitangi is ok be iro is-ate vukir seukie-ngge ikwai as tiate aplo. Be Pomate Natu Ayeu, Ayeu gatlek Jona bemem yem ute awangg yaun be aplongg-aim givin be uro aim ate vukir ukwai aim tiate aplo ite molge. 42 Be gen dang etok ve asonge nindeb mul ane atob avie bamo ti (kwin) ebe geb amolmol dabin nangge as gireu ok atob nivarkei Pomate na be ninei amolmol as-mate etenik ane as tiate bambamo ebe ilgum ilgum ok binge nitangi Pomate. Ve gisov avie bamo nok ei gibweg taku undib molge gibweg ebe nalk ane den ok, bemem ei gimdil nangge taku undib etok be ginme ve niute Solomon ane avo ukwas. Be ayeu nanei nitangi yem, Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol gatlek Solomon bemem yem ute awangg yaun be aplongg-aim givin awangg yaun ite.”
Ngalau tiate gilumul gile ane nam vukuri
43 “Ngalau tiate ti ginei gile gihlang gikwai amol ti, atob ngalau tiate nok nile ve nivang taku raras ane ve nirek taku ebe ve nimbweg ok. Bemem ginei ei nili taku ti ebe ve nimbweg ok ite, 44 okob atob ninei ve ate be ninei, “Ayeu nanumul nale angg nam ebe warik meng-gahlang nangge ok vukuri.” Be ginei ei nimbielk ve ane nam warik ok vukuri be nili ane nam nok ebe aplo sawa viengge giengk ok, 45 okob atob ninumul nile be ninggas ngalau tiate 7 vukuri ebe as gwangne gitlek ngalau tiate mate ane etok ane ok, be inde tepwe inambweg invin ei. Kob atob amol etok nimbweg vie ite nitlek ebe warik gimungg ane ok. Amolmol tiate as-mate etenik ane atob invang weik etok ge.”
Yisu tine tis male-nggen
46 Yisu ginei yaun gitangi amolmol givang ge be tine tis male-nggen mimbielk ve nam ete Yisu gibweg ok be ile ivarkei sagin dume, be ilgum ve inei yaun nitangi ei. 47 Beti amol ti gile ginei gitangi Yisu be ginei, “Tinem tis am male-nggen ete ande inme be ivarkei sagin dume ok, be tas givin ve indi mie.” 48 Yisu giwel amol etok avo be ginei, “Ayeu nanei tinangg-gen tis angg male-nggen lavo nitangi yem be unaute okob,” 49 be girusu bage gitangi ane singamolomb-gen be ginei. “Ayeu tinangg-gen be tis angg male-nggen eisir nok etenik. 50 Amolmol ebe iute Tamangg ebe gibweg gulumb ok ane yaun be tas givin ve inalgum ano nile ok, eisir etok ete ayeu tinangg-gen be angg male-nggen.”