13
Yisu geb bing-ai gipil amol ti ebe gidawi ben uve ok
Givin sawa etok ge Yisu nangge nam aplo gile gitak be gile ve givang alus ane. Be amolmol anongge iro is-ate sut itangi ei ile love ile isung-sungi ei ge, beti gile gipil ei-vovo natu ti be gile giivwev aikawe gikwai alus den. Be amolmol tepweng ivarkei alus. Yisu ginei yaun avo walang ano gitangi eisir, be ginei gipil bing-ai ge be ginei, “Amol ti gile be gidawi ben uve nangge ane um. Ei gidawi givang be ben uve subu beleinge gile gitak luev, be gisov nalk aplo gile ite, beti mank ile be en gikwai. Be ben uve subu beleinge gile gitak nalk ebe tis vat ok, be nalk etok sisi ma, be ben nok gireu bemem wakas gisov nalk aplo gile ite. Be as gireu be ges ben etok love ainggwen be gimat. Be subu beleinge gisov euk dabe dabe, be euk gireu love ges vunu be ben etok ges ano ite. Be ben uve subu gisov nalk ebe vie ok be gireu love ges ano vevies ge. Subu ges ano gitangi 100, be subu ges gitangi 60, be subu ges ano gitangi 30.” Be Yisu ginei gitangi eisir, “Ginei yem talngangg-aim avo gienk okob unaute yaun etok vevie.”
10 Bwayage kob Yisu ane singamolomb-gen itangi ei ile be inei, “Namnambed be mie gob yaun gipil bing-ai ge gitangi eisir?” 11 Yisu giwel eisir avos be ginei, “Pomate geb dabas-gwet ebe ve inatpweng gen are ok gitangi yem gikwai beti yem utpweng yaun ebe givwaivun ate-ngge nangge Pomate ane taku ebe geb amolmol dabin ok are gikwai, bemem eisir etenik ge ete itpweng are ite. 12 Amol ti ginei gitpweng luev ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok are, atob ei nitpweng Pomate ane kulkul walang ok are. Bemem amol ti ginei gitpweng luev ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok are ite, atob ei nitpweng Pomate ane kulkul are ite weik etok ge. 13 Bing-ai bambamo ete ayeu ganei gitangi eisir ok, gisov eisir matanos ok giengk bemem bwais ve ret indi gen vevie. Be talngas-avo ok giengk bemem bwais ve ret inaute yaun vevie be inatpweng are. 14 Beti ande yaun ebe warik Pomate geb gitangi ane amol kulkul ane Aisaia be ginei vusa ok ande ano gile. Aisaia ginei dang-eteik:
‘Yem ok atob lolongg-aim ve unaute yaun bemem atob tanggaim nisgil yaun ane dabe. Be matanongg-aim ok atob undi gen bemem atob undi gen ti ano ite.
15 Eisir etenik aplos dadani gikwai, be talngas-avo bua ve ret niute yaun, be imbiti matanos avwut be bwais ve ret indi gen. Eisir iute yaun bemem tas gisgil yaun ane dabe. Be ginei eisir aplos dadani ite be talngas-avo inaute yaun be matanos indi gen be inatpweng gen ar-kare, atob eisir invang intangi ayeu inme be ayeu nalgum eisir be vias.’
16 Bemem yem, yem unvang tis tanggaim vevie-ngge ve yem matanongg-aim gili gen be talngangg-aim avo giute yaun. 17 Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem. Warik Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inei ei avo ok be tis amolmol vevies ane subu, ilgum ve indi gen ete ayeu galgum nik, bemem ili ite. Be eisir ilgum ve inaute yaun ete ayeu ganei nik, bemem iute ite.”
Yisu ane bing-ai ane dabe
18 “Be unaute. Bing-ai etok ane dabe dang-eteik:
19 Amolmol ebe iute yaun ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok bemem itpweng are ite ok, eisir etok ete weik ben uve ebe beleinge gile gitak luev ok, be Sadam ginme be girwel mateu ete eisir iute ok gikwai eisir aplos. 20 Be ben uve ebe gisov nalk tis vat ok, ete weik amolmol ebe iute mateu, 21 be tas vevias ge, bemem givin ebe amolmol subu inggo eisir gisov mateu ok, eisir ivkir dumas gitangi mateu etok seukie-ngge. 22 Be ben uve ebe gisov euk dabe ok, ete weik amolmol ebe iute mateu ok iute bemem gen nalk ane geb eisir nas lili be tas gitung yaun mone ane gitlek ok. Be mateu ete eisir iute ok, gitangi ebe atob inbul nitangi amolmol subu nivin ok ite. 23 Be amolmol ebe iute Pomate ane mateu be itpweng are be tas givin ve inalgum ano nile ok, ete weik ben uve ebe gisov nalk vie be ges ano gitangi 100, be subu gitangi 60, be subu gitangi 30 ok.”
Bing-ai gipil vuavwe
24 Yisu ginei bing-ai ti vukuri gitangi eisir be ginei, “Pomate geb amolmol dabin ane luev weik amol ebe gidawi ben uve nangge ane um ok. 25 Be givin tambok amolmol tepwengge iengk ikwai kob amol ebe ta vavis ve amol etok ok gile be givro taku ebeok sinsin-ge gile givin ben uve ebe um tivie gidawi ok be gile ve givang. 26 Ben etok gireu givang love ve nes ano be um tivie ane amolmol kulkul ane ili ebe taku ebeok sinsin givarkei givin ben ok, 27 be ile inei gitangi um tivie inei, “Mie gudawi ben uve vevies ge gisov am um bemem wali taku tiate bambamo ete givarkei givin ben ok ginme nangge inend?” 28 Um tivie giwel eisir avos be ginei, “Etok amol tiate ane ete gilgum gen etok.” Be eisir inei gitangi ei, “Amei ande be anaival taku tiate bambamo etok be ankari nikwai.” 29 Be um tivie ginei, “Untau velob unalgum be unaival tis ben subu nivin. 30 Be nangg-aim vier be ivarkei tis taku ge dang etok love aiweng ebe ve inro ben ano sut ok, okob atob ayeu nanei nitangi angg amolmol kulkul ane, “Unde be unaival taku tiate bambamo etok nimungg, be unadgin tis vorko tis vorko be unkari nireu yev nile nimungg, bekob unro ben ano sut nisov awangg nam ben ano ane nile.”
Bing-ai gipil wer sivsiev ano ane vatu
31 Yisu ginei bingai ti vukuri gitangi eisir be ginei, “Pomate geb amolmol dabin weik ete wer sivsiev ano ane vatu ok. Wer sivsiev ano ane vatu etok gen natu molge gitlek gen subu. Be amol ti givwat gile be gispun gisov ane um, 32 be bwayage kob gen etok gireu love bamo weik ebe ei ok, be mank ile ipasang as niu gile range.”
33 Be Yisu ginei bing-ai ti vukuri be ginei, “Pomate geb amolmol dabin weik ete gielk ok. Avie ti giker siti-ngge gisov ane ul tis ben bekob gitak gile yev, be bwayage kob gielk etok gilgum ben tepwengge be kavkavse.”
Yisu ginei yaun gipil bing-ai ge ane dabe
34 Yisu ginei yaun gipil bing-ai ge gitangi amolmol, be ei ginei yaun ti ano vusa gitangi eisir ite. 35 Yisu gilgum gen dang-etok veik nilgum be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ano nile. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang-eteik:
‘Atob ayeu nanei yaun nipil bing-ai ge nitangi amolmol be atob nanei yaun ebe givwaivun ate-ngge givin ebe Pomate gipasang nalk tis gulumb ok nitangi eisir.’
Bingai ebe gipil vwavwe ok ane dabe
36 Yisu gimdil gikwai amolmol be gisov nam aplo gile bekob ane singamolomb-gen itani ei ile be inei, “Mie unei bing-ai ete gipil vuavwe ok ane dabe itangi amei kob.” 37 Yisu giwel eisir avos be ginei, “Amol ebe gidawi ben uve vie nangge um ok, etok Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok. 38 Be um etok weik nalk etenik, be ben uve vie etok weik amolmol ebe Pomate geb is dabin ok. Be vwavwe etok weik Sadam ane amolmol gen. 39 Be amol ebe givro taku tiate etok gile givin ben ok etok Sadam ei ate. Be aiweng ebe ve inro ben ano sut ok, etok weik ebe asonge nindeb mul ane ok. Be amolmol ebe ve inro ben ano sut ok, etok Pomate ane ngalau kulkul ane. 40 Be Taku tiate ete ve inkari nireu yev nile ok, ete asonge nindeb mul ane atob Pomate nilgum weik etok ge nitangi Sadam ane amolmol-gen. 41 Atob Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nahlin angg ngalau kulkul ane be inde be in-gas amolmol ebe imbul amolmol subu ve gen tiate be tis eisir ebe ilgum tiate ok inkwai Pomate ane amolmol-gen nangge ane taku ebe geb amolmol dabin ok. 42 Be atob inkari eisir etok tepwengge inreu yev bamo etok aplo inde, be atob eisir inteng be ingas vavavne bamo molge. 43 Be amolmol ebe aplos givin Pomate be tas givin ve inalgum ei ane yaun ano nile ok, atob inambweg tis tas vevias ge be as bogbogo atob niro nangge Tamas Pomate ane taku. Ginei yem talngangg-aim avo giengk okob unaute yaun etenik vevie.”
Bing-ai gipil gen vie molge ti ebe givwaivun ate ok
44 Pomate geb amolmol dabin weik gen vie molge ti ebe givwaivun ate giengk nalk sawa ti ok. Be amol ti gile love gili gen vie etok ebe giengk ok, be gile givwaivun vukuri. Bekob givang ane nam ane tis ta vevie-ngge ve gile be geb ane gen walang ok be amolmol ivgo. Be bwayage kob givwat gen etok ane mone gile be givgo nalk sawa etok be gigas tis gen vie etok givin.”
Bing-ai gipil gen ebe vie molge ok
45 Yisu ginei bing-ai ti givin be ginei, “Pomate geb amolmol dabin weik ebe amol ti girek gen vie molge ti ve nivgo ok. 46 Be givin ebe amol nok gili gen vie etok ok, ei gilumul gile be geb ane gen walang ok gitangi amolmol be ivgo. Bekob givwat gen etok ane mone be gile givgo ane gen vie etok.”
Bing-ai gipil wasang
47 “Pomate geb amolmol dabin weik ebe amol ti geb kulkul ve gitak ane wasang gisov gielk be giro wenk walang ok sut gisov ane wasang gile, 48 love ane wasang etok gingik ve wenk ge ok. Be bwayage kob ei girwel ane wasang tis wenk etok tepwengge gipil alus gile, bekob givli wenk ebe vevies ok be gitak giengk atane, be wenk ebe tiate ok ei gikari gikwai. 49 Dangetok be asonge nideb mul ane atob Pomate nilgum weik etok ge nitangi amolmol. Atob Ei ninei nitangi ane ngalau kulkul ane be atob inme be inavli amolmol ebe aplos givin Pomate ok inkwai eisir ebe ilgum gen tiate nangge nalk etenik ok. 50 Be atob inkari amolmol tiate ane etok tepwengge inreu yev bamo eb giengk dang etok ok inde. Be nangre tok atob eisir ingas vavavne bamo molge be atob inteng anongge nangge yev bamo etok aplo.”
51 Bekob Yisu giutani eisir be ginei, “Ande utpweng yaun bambamo etok are me ma?” Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Ande amei atpweng are.” 52 Be Yisu ginei, “Dangetok be amolmol bambamo ebe emb Mose ane yaun dabin ok ebe itpweng yaun ebe gipil Pomate ane taku ebe geb amolmol dabin ok are gikwai ok, atob eisir etok weik amolmol ebe itpweng yaun mwanggane be tis yaun vaku galkik ane are ok.”
Yisu ane bambamo-nggen bwais ve ei nangge Nasaret
53 Yisu ginei bing-ai etok be ma gikwai kob gikwai taku etok be gile. 54 Yisu gibielk ve ei ate ane nam roro be ginei mateu gitangi amolmol nangge as lum mateu ane aplo. Be amolmol tepwengge ikuri vunungge be inei, “Ei gigas dabe-gwet vie be tis gen bwalbwale bambamo ete gilgum nik nangge inend? Ve ei amol sin-ge ti weik ete eitit nik. 55 Amol etenik wat kapenda ti natu me? Be wat tine ete Malia ok be male-nggen ete Jems gabu Josep, be Saimon gabu Judas ok me. 56 Be luvu avie-nggen ete wat imbweg ivin eitit nik. Be gen walang etok wali ei gigas nangge?” 57 Eisir inei yaun walang ano love gilgum be tas vavis gitangi Yisu be bwais ve ret inaute ane yaun. Bemem Yisu ginei gitangi eisir be ginei, “Amolmol nangge nam dabe subu tas givin Pomate ane amol ebe ginei ei avo ok, bemem nangge ei ate ane nam roro amolmol bwais ve ei.” 58 Be Yisu gilgum gen bwalbwale ti vukuri nangge ane nam ite ve gili amolmol aplos givin ei ite.