14
Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok, gimat vunu
Givin ebe Herodes geb amolmol dabin nangge Galilaia ok, be ei giute Yisu ane binge be ginei gitangi ane amolmol kulkul ane be ginei, “Amol etok ei Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok bingano molge. Be ande wat matawe be gimdil nangge taku gimat ane vukuri me, beti meng-gihlang tis ane gwangne ge be gilgum gen bwalbwale bambamo dang dang-etok. 3-5 Eisir itak Jon gibweg kapual-lu ve gisov Herodes geb male Pilip arue Herodias ponge, beti Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ginei gitangi Herodes nok be ginei; “Mie gulgum gisov ve gob am male Pilip arue ponge.” Beti Herodes ta vavis be ve nes Jon vunu bemem gipelk ve amolmol, ve amolmol ili Jon inei Pomate ane amol ti ebe ginei ei avo ok.
Givin ebe Herodes gilgum ben ve ei ate ane aiweng ebe tine gikuv ok, be ei geb yaun gile ve amolmol bambamo subu nangge Galilaia ve inme be inen ben etok invin. Be Herodias natu avie gile gihlang be ges uye givarkei amolmol tepwengge nas. Herodes gili love ta vevie anongge, beti gile ginei gitangi Herodias natu avie nok be ginei, “Ayeu nanei bingano-ngge nitangi mie, ginei mie nutani ayeu ve gen ret ret ane, atob ayeu yab-ge be namb nitangi mie.” Herodias ginei yaun gisov natu avie be ginei, “Mie nutani ve Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok dabe tulkwe ane, veik ayeu nali be natpweng are nanei ande Jon gimat vunu gikwai.” Beti avie natu gile be ginei gitangi Herodes, “Ayeu tangg givin ganei galkik etenik ge mie nudbwen Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok savwalo gili be nomb dabe tulkwe nisov bele taptape ti nitangi ayeu.” Herodes giute yaun etok be aplo bunam molge bemem ei ta gitung ane yaun ebe galkik ginei nangge amolmol bambamo nas be ginei bingano molge ok. Beti ginei be ane amolmol valir ane ilgum ei ane yaun ano gile. 10 Herodes gihlin ane amolmol valir ane be ile idbwen Jon savwalo gili nangge ete kapual-lu ok, 11 be itak dabe tulkwe gisov bele taptape ti ile emb gitangi Herodias natu avie, be avie natu givwat gile geb gitangi tine. 12 Bwayage kob Jon ane singamolomb-gen ile ivwat ei utle ulis ile ispun, bekob ile inei binge gitangi Yisu.
Yisu givkwen amolmol gitangi 5000
13 Yisu giute ebe Jon gimat vunu ok binge, be gikwai taku etok be tis ane singamolomb-gen ile ipil ei-vovo be es bui kapul gili ile ipil bui tavlu ane ve invang as sawa ti atane-ngge. Amolmol nangge nam nam iute Yisu binge be imdil nangge as nam gitang-tangi ge be itaumul Yisu tis ane singamolomb-gen be ivang ve alus. 14 Yisu tis ane singamolomb-gen ile itung alus, be Yisu gile gitak gikwai ei-vovo love gili amolmol anongge ebe itangi ei ile ok, be ta viti ve eisir, be gilgum amolmol ebe inggas gimat walang ano ok, be utlas vie vukuri.
15 Givin gibok etok eisir singamolomb itangi Yisu ile be inei, “Ande as gile gikwai be taku etenik taku sawa, be uhlin amolmol be invang intangi nam dabe subu inde veik inavgo ben be inen ma?” 16 Yisu giwel ane singamolomb-gen avos be ginei, “Eisir atob invang ite, be yem ate-ngge kob unemb ben ve eisir inen.” 17 Be eisir singamolomb inei gitangi Yisu, “Amei mei ben siti-ngge be tis wenk ailu-ngge ete giengk ik.” 18 Be Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen, “Unvwat gen etok untangi ayeu unme kob.” 19 Be ginei gitangi amolmol ve inambweg golonge inwei taku dobo dobo. Yisu geb ben siti tis wenk ailu etok be gidank gireu gulumb be ges miengk gitangi Pomate gikwai kob gible ben tis wenk etok vusvusa be geb gitangi ane singamolomb-gen ve inbwas nitangi amolmol. 20 Amolmol tepwengge en ben siti tis wenk ailu-ngge etok love gibon is vie-ngge, bekob eisir singamolomb iro ben dadanis ebe giengk ok sut gisov sab 12. 21 Amolmol ebe en ben etok ok gitangi 5000, bemem ivnawi avie gaptol tis nunus givin ite.
Yisu givang giwei bui dobo
22 Yisu gihlin ane singamolomb-gen ve inde inpil bui tavlu ane vukuri. Be ei ate ve nimbweg be nihlin amolmol be invang inkwai kob atob nitau nile ane singamolomb-gen. 23 Yisu gihlin amolmol be ivang ikwai kob ei gireu matendubi ti gile givang ane atane-ngge nangge etok ve nes miengk.
24 Be eisir singamolomb tis as ei-vovo ande ile love ile ivwev bui luvwe ge be wavin gituvki be giro is ta tiate molge. 25 Kavkavav giteng gikwai kob Yisu givang giwei bui dobo ge gitangi ane singamolomb-gen gile. 26 Eisir singamolomb ili Yisu ebe givang giwei bui dobo ge gitangi eisir gile ok, be ikuri vunu-ngge be inei bwat taku ate ti ete gitangi eisir gile ok, beti ipelk be yayai. 27 Be Yisu ginei, “Atengg-aim ireu be unpelk dangetok bwaya, ve ebeik ayeu.” 28 Pita giwel Yisu avo be ginei, “Ginei mie Amol Bamo bingano ge okob nunei be ayeu navang nawei bui dobo ge natangi mie nalek.” 29 Be Yisu ginei gitangi Pita, “Unme ma.” Pita gikwai ei-vovo be givang giwei bui dobo ge gitangi Yisu gile. 30 Bemem Pita gili wavin ane tine be gipelk love gile ges vuew bui dobo be ginei gitangi Yisu, “Amol Bamo, omb ayeu itin.” 31 Yisu gito bage gile geb Pita itin be ginei gitangi ei, “Mie aplom givin ayeu ano molge ite ve mie aplom ailu ailu.” 32 Bekob gabu ile ipil ei-vovo be wavin gituvi, 33 be eisir singamolomb tavlu ebe imbweg ei-vovo ok, avos givwat Yisu are be inei, “Mie Pomate Natu bingano molge.”
Yisu gilgum amolmol ebe tis gimat ok, be utlas vie vukuri nangge Genesaret
34 Yisu tis ane singamolomb-gen es bui kapul gili ile ipil alus nangge Genesaret. 35 Be givin ebe amolmol taku etok ane itpweng Yisu are ok, be emb yaun gitangi nam dabe walang ok gile. Be amolmol inggas eisir ebe tis gimat walang ano ok itangi Yisu ile. 36 Be iutani ei ve inei eisir ebe tis gimat ok bais nile ei utle ulis me ane kup ge. Beti amolmol ebe bais gile Yisu utle ulis me ane kup ge ok tepwengge utlas vie vukuri.