21
Yisu gisov Jerusalem gile weik amol bamo (King)
Yisu tis ane singamolomb-gen ile imbloblo Jerusalem be ile ihlang nam dabe ti are Betfasi ebe giengk matendubi ebe ei oliv anongge givarkei ok. Be Yisu gihlin ane singamolomb-gen ailu ve inmungg inde inahlang ebe nam ok be ginei gitangi sulu. “Gabu unde be unvang roro-ngge untangi nam ete givarkei mate ane ok, be nangge etok atob gabu undi bwelk dongki ti gabu natu be amolmol idgin ta be iro wal gile twelk nam ane be ivarkei. Be gabu unahlang isgabu ge be unatwem unme etenik. Be ginei amol ti ve niutani yemlu be ninei, yemlu ve unamdom, okob gabu unei nitangi amol etok unei, “Amei-mei Amol Bamo ta givin.” Kob atob amol nok nihlin yemlu be unatwem bwelk etok undumul unme etenik seukie-ngge.”
Gen etenik meng-gihlang dang-etok veik nilgum be yaun ebe warik amol ebe ginei Pomate avo ok ginei ok ano nile. Ve Pomate ginei dang-eteik:
‘Unei ve amolmol Jerusalem ane unei, Galkik etenik yem aim Amol Bamo ebe ve nemb amolmol dabin ok ve nitangi aim nilek. Ei Amol bwaibwaya ane be gibweg giwei bwelk dongki vaku ti.’
Yisu ane singamolomb-gen ailu etok imungg ile be ilgum gen walang ok gitangi ebe galkik Yisu ginei gitangi sulu ok. Be gabu itwem bwelk dongki etok gabu natu itangi Yisu ile be iwaulu as kup malar ane be ival giwei bwelk dongki nok dume tulkwe, bekob Yisu gipil gile gibweg giwei. Amolmol anongge ival as kup giwei luev be eisir subu ile ispe niuk lan be ile ival giwei luev givin. Be amolmol ebe ivang mate ane ok be tis eisir ebe ivang mul ane ok ital dang eteik inei,
‘Eitit avond nivwat Amol ebe nangge Dawit ane dani ok ebe ve nemb eitit dabin ok, be avond nivwat Pomate are. Pomate geb ane gwangne gitangi ei, eitit avond nivwat ei.’
10 Givin ebe Yisu gile gihlang Jerusalem ok be amolmol tepwengge ebe imbweg nam ok ikuri vunungge be iutani, “Amol ret etenik?” 11 Be amolmol ebe itau gile Yisu ok iwel eisir avos be inei, “Etenik Pomate ane Amol ebe ginei Pomate ei avo ok, are Yisu. Ei amol Nasaret ane gideb Galilaia as taku ane.”
Yisu gisov lum yamar aplo gile
12 Yisu gisov lum yamar aplo gile be gitin amolmol ebe ile ve ivgo gen be emb gen giwel ate nangge lum yamar aplo ok ile ihlang ikwai, be gitle amolmol ebe emb mone giwel ate ok as tebol mone ane vukir be gitut as lopong ebe imbweg be ivgo mank ok giriv be gira. 13 Be ginei gitangi eisir, “Yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dang eteik, Pomate ginei, ‘Awangg nam atob tantal tanei amolmol tepwengge as nam miengk ane.’ Bemem ande yem ulgum love weik ebe amolmol vaina ane as taku ok.” 14 Yisu givang ete lum yamar aplo ok, bekob amolmol ebe matanos bop ok be tis eisir ebe tulkwas giru bingbleng ok itangi Ei ile be gilgum eisir tepwengge be utlas vie vukuri nangge ete lum yamar aplo ok. 15 Be bambamo mateu ane subu be tis gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok ili gen bambamo ete Yisu gilgum nangge lum yamar aplo ok, be iute ebe nunus avos bambamo-ngge nangge lum yamar aplo be inei, “Avond nivwat Dawit ane dani” ok, be eisir tas vavis anongge. 16 Beti itangi Yisu ile be inei, “Ande mie gute yaun ete eisir inei ok me ma?” Yisu giwel eisir avos be ginei, “Ande ayeu gaute. Be namnambed? Yem ok nolge usam Pomate ane yaun ebe warik ok gikwai me ma? Yaun etok ginei dang-eteik: ‘Mie gob nunus natu natu subu be tis nunus ebe godos gisa rur ge nangge ok avos ponge be eisir avos givwat mie arem vie molge.’ ”
17 Be Yisu gikwai eisir be gile giengk nam dabe ti are Betani.
Yisu ginei yaun gitangi ei-nambwel ve nes ano vukuri ite
18 Givin tistumi-ngge Yisu tis ane singamolomb-gen imdil nangge Betani be ilumul ile Jerusalem vukuri. Be Yisu ande marav-ges vunu-ngge, 19 be na gile gili ei-nambwel dabe ti givarkei luev bane be givang gitangi ei-nambwel dabe nok gile ve nili ano ebe yu ok be nipis ve nen. Bemem gili ei-nambwel nok ano ti gikaiwel ite be lan sin-ge. Yisu ta-vavis be ginei yaun gwang-ne molge gitangi ei-nambwel dabe etok be ginei; “Asonge mie nos ano vukuri ite ma.” Be seukie-ngge ei-nambwel dabe etok lan ges ulur gikwai be gimat. 20 Eisir singamolomb ili gen etok be avos poke-ngge be iutani is-ate be inei; “Nam-nambed be ei-nambwel dabe etok vasov nik-ge lan matas be givarkei be ande aing-gwen seukie-ngge?” 21 Yisu giwel ane singamolomb-gen avos be ginei: “Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, Ginei yem aplongg-aim givin Pomate ano molge be aplongg-aim ailu ailu ite, yem gitangi atob unalgum gen weik ete ayeu galgum gitangi ei-nambwel dabe etok ok. Be gen etok ge ite. Yem gitangi atob unei nitangi matendubi etok be unei, “Umdil ule ukari im-ate isov gielk,” be atob nilgum. 22 Be ginei yem aplongg-aim givin anongge unei atob un-gas gen ete utani gisov aim miengk aplo ok, atob un-gas.”
Amolmol iutani Yisu ane gwang-ne ane dabe
23 Yisu tis ane singamolomb-gen inumul ile Jerusalem vukuri be Yisu gisov lum yamar aplo gile be gibul amolmol givang. Be bambamo ebe emb lum mateu ane dabin ok be tis amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin angge Juda as taku ok, itangi ei ile be inei; “Mie gulgum gen walang etenik ve amol ret ane gwang-ne? Be amol ret geb ane gwang-ne gitangi mie?” 24 Yisu giwel eisir avos be ginei; “Atob ayeu nautani yem ve yaun ti ane bekob. Be ginei yem unei yaun eteik ano vusa nitangi ayeu, okob atob ayeu nanei amol ebe geb ane gwang-ne gitangi ayeu be galgum gen walang etenik ok lavo nitangi yem.
25 Wali Jon gigas gwang-ne nangge inend, beti ges bui-sanggu gipil amolmol? Nangge Pomate ane, me nangge amolmol as?” Beti eisir nok inei ve is-ate be inei, “Atob eitit tanei ret? Ginei eitit tanei dang-etok tanei ‘Nangge Pomate ane.’ Be atob ei ninei, ‘Be nam-nambed be yem aplongg-aim givin Jon ane yaun ite?’ 26 Be ginei eitit tanei, ‘Nangge amolmol as.’ Atob amolmol in-go eitit. Ve gisov amolmol tepwengge ili Jon inei Pomate ane amol ti ebe ginei Pomate ei avo ukwas binge ok. 27 Beti eisir iwel Yisu avo be inei, “Amei tangg-amei gisgil.” Be Yisu ginei, “Dang-etok be atob ayeu ok nanei amol ebe geb ane gwang-ne gitangi ayeu ok, binge nitangi yem ite weik etok ge.”
Bing-ai gipil amol ti natu ailu
28 Be Yisu ginei gitangi eisir be ginei; “Unaute kob. Amol ti natu ailu imbweg. Be amol bamo nok ginei ve amol mate ane be ginei, ‘Mie ule be ulgum kulkul nangge awangg um-wain tis as-mate etek.’ 29 Be amol nok giwel tame avo be ginei, ‘Ayeu bwaingg.’ Bemem bwayage kob ei ta-gitung tame ane yaun be givang kulkul ane. 30 Beti amol bamo nok gile be ginei yaun nok ge gitangi amol mul ane, be amol mul ane giwel tame avo be ginei, ‘Ec-e, kob ayeu ale.’ Bemem giyo be gile ite. 31 Be Yisu ginei; ‘Sulu ailu etok as amol ret gilgum tamas ane yaun ano gile?’ Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Amol mate ane.” Be Yisu ginei gitangi eisir, “Ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem: “Eisir ebe emb kulkul takes ane be iyo iyo amolmol be inggas as mone subu givin sinsin-ge ok, be tis avie-gaptol ebe emb is-ate gitangi amol-gaptol ve mone ane ok, asonge insov Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok inde inmungg bekob yem. 32 Ve Jon ebe ges bui-sanggu gipil amolmol ok ginme be gibul yem ve luev vie ebe ve yem unvang mul ok, bemem yem aplongg-aim givin ei ane yaun ite. Bemem amolmol ebe iyo iyo amolmol be inggas as gen subu sinsin-ge givin ok be tis avie gaptol ebe emb is-ate itangi amol gaptol ve mone ane ok, eisir etok ete aplos givin Jon ane yaun. Yem uli gen ebe Jon gilgum ok gikwai, bemem uro aim ate vukir be aplongg-aim givin ei ite.”
Bing-ai gipil amolmol ebe emb um wain ane dabin ok
33 Yisu ginei bing-ai ti vukuri gitangi amolmol be ginei, “Amol ti givro um wain ti be givkwe-el gile gidbul, be gitav nalk avo ebe ve ingig wain ane ano nisov ok yapin, bekob gitav nam va tulkwe undib ti ebe ve nimbweg be nemb wain dabin velob amolmol vaina ane inde be invaina wain ano. Bekob geb um wain etok gisov amolmol ebe ve inemb kulkul etok dabin ok bais be ei-ate gile ve givang taku undib ge ti. 34 Gile love aiweng ebe ve inpis wain ano ok meng-gihlang kob gihlin ane amolmol kulkul ane subu be ile ve invwat wain ane ano tavlu nangge amolmol ebe emb wain dabin ok. 35 Be eisir ebe emb wain dabin ok irau amol bamo nok ane amolmol kulkul ane nok subu, be es subu vunu, be es subu ve vat. 36 Beti um tivie gihlin ane amolmol kulkul ane dubi bamo ti vukuri gitlek ete mate ane ok be ile. Bemem amolmol ebe emb wain dabin ok ilgum dang-etok ge gitangi eisir. 37 Be mul ane kob ete um tivie gihlin ei-ate natu be gile. Be ei tangg gitung dangeteik ginei; “Eteik ayeu natungg be atob eisir ebe emb um wain dabin ok nas indi ei vie-ngge.” 38 Bemem givin ebe eisir ili um tivie natu ebe gitangi eisir gile ok be inei ve is-ate, “Um tivie natu ete ginme nik be tanes ei vunu nikwai veik tan-gas ei ane gen vie etenik ve it.” 39 Beti eisir emb ei ta be ikari gile gihlang gikwai um aplo be es ei vunu.” 40 Be Yisu giutani amolmol be ginei; “Ginei um tivie ninme, kob atob nimdom nitangi amolmol ete emb ei ane um wain ane dabin ok?” 41 Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Atob ei nes amolmol tiate ane etok tiate molge be nemb kulkul etok nisov amolmol subu ebe vevies ok bais. Ve eisir etok okob gitangi ebe atob inemb um tivie ane gen dabin vie-ngge love ane aiweng ebe um tivie ve ninggas ane wain ane ano ok.”
42 Be Yisu ginei gitangi eisir, “Yem usam yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok gikwai me ma? Yaun etok ginei dang-eteik:
‘Twelk ebe warik amolmol gimungg ane itav as nam giwei ok ande amolmol bwais be itin. Bemem galkik etenik ande twelk nok meng-gihlang be weik gen vie molge ti. Beti ande eitit tali gen vie molge ebe Pomate gilgum ok.’
43 Be Yisu ginei, dang-etok be ayeu nanei nitangi yem, Pomate atob nivkir dume nitangi yem ebe aplongg-aim givin ei ite ok, be nemb amolmol ebe iute ei ane yaun be tas givin ve inalgum ano nile ok ge dabin. 44 (Amol ti ginei bua ve awangg yaun atob ei nimbweg vie ite. Bemem ginei ayeu ve nas amol ti, atob amol etok nile suk-sukus weik gen molok-molok natu ti.) 45 Bambamo ebe emb lum mateu ane dabin be tis eisir Parisai iute Yisu ane bing-ai ete ginei ok be itpweng are inei Yisu ginei yaun etok gipil eisir roro-ngge. 46 Beti eisir ve inemb Yisu ta bemem ipelk ve amolmol, ve gisov amolmol ili Yisu inei Pomate ane amol kulkul ane ti ebe ginei Pomate avo ok.