22
Bing-ai gipil ben avie gabu amol ane
Yisu ginei mateu be ginei gipil bing-ai ge gitangi amolmol vukuri be ginei: “Pomate geb amolmol dabin weik ebe amol bamo ti ve nilgum ben ve natu ebe ve nemb avie ok ane. Be ei gihlin ane amolmol kulkul ane subu ve inde be inei yaun nitangi amolmol ebe warik ei geb yaun ve eisir yapin ok be inme. Bemem amolmol ebe inggas yaun ben etok ane gikwai ok, bwais ve inde. Beti amol bamo nok gihlin ane amolmol kulkul ane subu vukuri be ginei, “Unde be unei nitangi eisir ebe ayeu gab yaun gitangi eisir ok be unei, ben tis wenk be gen walang ok ande ayeu gapasang gikwai, be inme be inen amol gabu avie as ben.” Bemem eisir etok iute ei ane yaun ite be ile ve ivang iriv be ira. Amol ti givang ane um ane be ti gile ve geb ane kulkul mone ane. Be eisir nok as amolmol subu emb amol bamo nok ane amolmol kulkul ane ta be ilgum is tiate tiate, be es is vunkunu. Amol bamo nok ande ta-vavis vunu-ngge be gihlin ane amolmol valir ane ile be es amolmol ete es ei ane amolmol kulkul ane vunkunu ok, be itak yev gisov as nam be yev gen givin. Bekob ei gital ane amolmol kulkul ane ile be ginei, “Ayeu ande gapasang angg ben gikwai bemem amolmol ebe ayeu gab yaun ve eisir ok tas givin awangg ben ite be bwais ve ret inme. Dang-etok be yem unde unvarkei luev bamo walang ok avwut, be unei nitangi amolmol ebe ile vunge ve aim ok be inme be inen ben bamo etenik nivin.” 10 Beti ei ane amolmol kulkul ane etok ile be ilgum gitangi ebe galkik ei ginei ok be iro amolmol anongge molge sut, amolmol vie ane be tiate ane gipil dongke. Love amol bamo nok ane nam aplo gingik ve amolmol ge. 11 Bekob ei gisov nam aplo gile ve na nitung amolmol be gili amol ti ebe gino kup ben dang dang-etok ane ok ti ite gibweg givin. 12 Be amol bamo nok ginei gitangi amol etok, “Nam-nambed be mie guli ben etenik weik gen sin-ge be gusov nam-aplo etenik gunme be guno kup ben dang dang-etenik ane ti ite?” Bemem amol etok ginei yaun ti ite be tumi-ngge gibweg. 13 Beti amol bamo nok ginei be ane amolmol kulkul ane idgin amol nok bage tis va ta be ikari ei gile gihlang aiweng tumi aplo. Be taku etok ebe amolmol inggas vavane be yayai be iteng anongge nangge ok.” 14 Be Yisu ginei gitangi amolmol be ginei, “Asonge Pomate nital amolmol anongge weik etok ge, bemem atob amolmol dongke dongke ebe aplos givin Pomate ok ge, ete atob insov Pomate ane taku ebe ve nemb amolmol dabin ok inde.”
Yaun takes ane
15 Eisir Parisai irek luev ebe ve inemb Yisu ta ok. Beti ihlin as amolmol kulkul ane subu be tis Herodes ane amolmol subu be itangi Yisu ile be iutani ei be inei, 16 “Gidung amei atpweng mie are anei mie amol yaun ano ane, be mie gubul amolmol ve luev yaun ano ane ebe Pomate tang-givin ok ge. Be mie tam vadbu ve yaun ebe amolmol inei me tam givin yaun ete amolmol inei inei ok ite ma. 17 Be unei itangi amei kob, gitangi ebe amei anavgo takes nitangi Rom as amol bamo ok me ma?” 18 Yisu ande gitpweng eisir as yaun bingkasop etok are gikwai be ginei, “Yem amolmol tiate ane yem wat veve inyo inyo ayeu me? 19 Unemb mone nok ti inme be ayeu ali kob.” Be eisir emb mone ti gile Yisu gili, bekob giutani eisir be ginei, 20 “Amol ret dalgo be tis are eteik?” 21 Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Etenok Rom as amol bamo are be tis dalgo etenok.” Be Yisu ginei gitangi eisir, “Dang-etok okob unemb Rom as mone ninumul nitangi eisir as amol bamo nile, be unemb Pomate ane gen nitangi Pomate.” 22 Givin ebe eisir iute yaun ete Yisu ginei ok, be ikuri vunu-ngge be ihlang ikwai Yisu.
Yaun ebe amolmol imat vunu be ve inamdil vukuri ok
23 Givin as-mate etok ge Sadukai subu itangi Yisu ile. Be eisir etok ebe inei amolmol ebe imat vunu ok atob inamdil vukuri ite ok. 24 Eisir nok ile be inei gitangi Yisu, “Gidung. Mose giro yaun ti gitangi amei be ginei, ‘Amol ti ginei geb avie ti be sulu natus ma be amol etok gimat vunu gikwai areu, kob atob amol etok male nemb avie tupe etok veik ei nes nunus vier niwel kawe ebe gimat vunu ok.’ 25 Dang-etok be amol ti tis male-nggen imbweg eisir nok gitangi bage tavlu be ano ailu (7). Be amol mate ane geb avie ti be gabu natus ma be amol nok gimat vunu. Be bwayage-kob amol nok male geb avie tupe etok vukuri. 26 Bemem gen weik etok ge gipil sotol kawe be male etok tepwengge. 27 Be mulane kob avie nok gimat vunu weik etok ge. 28 Dang-etok be wali atob nindeb mulane nivin ebe amolmol ebe imat vunu ok ve inamdil vukuri ok, okob eisir etok as amol ret atob nemb avie etok ve arue? Ve eisir bage tavlu be ano ailu etok tepwengge emb avie dongke etok ge?”
29 Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Yem unei yaun etenok gitlek molge. Yem wat utpweng yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok be tis Pomate ane gwang-ne are ite me? 30 Asonge nindeb mulane nivin ebe amolmol tepwengge ve inamdil vukuri ok, atob eisir meinahlang weik ebe Pomate ane ngalau kulkul ane ebe ivang gulumb ok. Be atob amol be avie inemb isate vukuri ite ma. 31 Be yaun ete amolmol imat vunu be inamdil vukuri ane ok, ane dabe dang eteik. Yem utpweng yaun ebe Pomate ginei gitangi yem ok gikwai me ma? Pomate ginei dang-eteik ginei: 32 ‘Ablaham gabu Isak be Jakop as Pomate Ayeu.’
Be Yisu ginei, Pomate ei amolmol ebe asonge inambweg matawas ok ge as Pomate. Be amolmol ebe asonge inmat vunu vukuri nindeb mul-ane ok as Pomate ite ma.”
33 Amolmol tepwengge iute yaun etok ok love ikuri vunu-ngge.
Yaun ebe gwangne be vie molge ok
34 Parisai subu iute ebe Yisu ges eisir Sadukai avos avut ok, be eisir iro is-ate sut ile ipil dongke. 35 Be as amol ti ebe geb Mose ane yaun dabin ok gitangi Yisu gile be gilgum ve niutani Yisu be ginei. 36 “Gidung, wali Pomate ane yaun ake inend ete gwangne be vie molge?” 37 Yisu giwel ei avo be ginei, “Tam nivin am Amol Bamo Pomate tis aplom be dabem-gwet tepwengge.” 38-39 Yaun etenik ete vie molge. Be ti vukuri eteik; ‘Tam nivin am nune-nggen weik ete mie ate tam givin imate ok.’ 40 Mose ane yaun be tis Pomate ane amolmol kulkul ane as yaun walang ok gigas gireu yaun ake ailu etenik ge.”
Yisu ginei yaun gipil amol ebe ve nemb amolmol ru ok
41 Parisai iro is-ate sut imbweg be Yisu giutani eisir be ginei. 42 “Yem tangg-aim gitung nam-nambed gipil amol ebe ve nemb amolmol tepwengge ru ok? Be ei ane bambamo-nggen asav?” Be eisir iwel Yisu avo be inei, “Amol etok ane bambamo-nggen ete Dawit ane amolmol-gen ok.”
43 Be Yisu ginei gitangi eisir, “Pomate ane Ngalau Yamar geb Dawit avut be Dawit gital amol etok ginei, Amol Bamo, be ginei dang-eteik.
44 ‘Pomate ginei gitangi awangg Amol Bamo. Umbweg umbloblo ayeu love amolmol valir ane tepwengge inatwep miam gwangne ane lu kob.’
45 Be Yisu ginei, Ginei Dawit nital amol ebe ve nemb amolmol ru ok ninei ane Amol Bamo, okob atob tandi amol nok tanei Dawit natu nam-nambed?” 46 Bemem eisir Parisai as amol ti gitangi ebe ve niwel Yisu avo be ninei yaun ti ok ite. Be givin sawa etok ge amol ti gile giutani Yisu ve yaun ti ane vukuri ite.