23
Gidung yaun ane be tis Parisai as luev
Yisu ginei yaun gitangi amolmol be tis ei-ate ane singamolomb-gen givin be ginei. “Eisir Parisai be tis gidung, ebe emb Mose ane yaun dabin ok, ginei ve inei yaun nitangi yem, okob unaute eisir as yaun ge, be unalgum gen walang ok nitangi ete eisir inei gitangi yem ok. Bemem gen ret ete eisir ve inalgum ok, yem unalgum nivin ite. Ve yaun ete eisir inei ok, eisir inei ve avos ge be ilgum ano gile ite, bekob avos gwang-ne molge gitle amolmol gili, be inei amolmol invang mul ve eisir as luev ge. Bemem kob eisir ate ok ivang mul ve as yaun ete inei ok ite ma yapin. Be Gen walang ete eisir ilgum ok, eisir ilgum veik amolmol indi eisir vie ane ok ge. Be ivnu gen weik ven-venu ok ve isbang Pomate ane kapia ebe ginei ane luev lavo ok gisov, be inggolong as kup tis kambam denden. Be as ete ve inambweg mate-ngge nangge taku ben ane be nangge lum mateu ane aplo ok yapin. Be tas givin ve inei amolmol avos nes eisir nangge nam luvwe-luvwe be intal eisir inei ‘Gidung.’
Bemem yem, yem undi aim-ate weik ‘Gidung’ ite ve yem tepwengge weik ebe kawe be male ok be aim gidung dongke-ngge. Be undi amol ti nangge nalk etenik unei ei amol bamo be untal ei unei ‘Tamangg-aim’ ite. Ve yem tepwengge ‘Tamangg-aim’ dongke ebe gibweg gulumb ok. 10 Yem undi amol ti unei amol bamo ite ma, amol dongke-ngge ebe geb amolmol ru ok ete ei Amol Bamo. 11 Be ginei yem aim amol ti ta gitung ve menihlang weik amol bamo ti, okob amol etok nilgum ate weik ebe yem tepwengge aim amol kulkul ane ti ok. 12 Amol ti ginei avo givwat ate, atob Pomate nili ei weik gen sin-ge. Be amol ti ginei gili ate weik gen sin-ge atob Pomate nili ei weik ebe amol bamo ok.
Yaun gipil gidung ebe emb Mose ane yaun dabin ok be tis eisir Parisai as luev
13 “Yem Parisai be tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, yem amolmol bingkasop ane roro. Asonge nindeb mul ane atob yem un-gas vavavne bamo molge, ve yem uvarkei luev ebe gitangi Pomate ane taku gile ok avut ve amolmol. Amolmol ok ilgum ve invang mul ve Pomate ane yaun bemem yem uvarkei eisir gili. Bemem yem ate ok gitangi ebe atob unsov Pomate ane taku unde ok ite weik etok ge. 14 (Yem Parisai tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, yem amolmol bingkasop ane. Yem ulgum ve uvaina avie gaptol, ebe aruas-gen imat vunkunu ok as nam be uvaina as wambal tis as mone givin, bekob usum aim tiate etok ve miengk undib bambamo molge gitangi Pomate. Bemem asonge yem un-gas vavavne bamo molge nindeb mul ane.)
15 Yem Parisai be tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, yem undi aim-ate ge. Yem uvang omb taku avwut be urwel amolmol ilek ve invang mul ve yem aim luev ge. Bemem undi kob, ve eisir ete yem urwel is inme isov yem aim gen tiate aplo ok, atob inalgum gen tiate molge nitlek yem.
16 Yem Parisai be tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, yem weik amolmol ebe matanos bop ok. Yem umbul amolmol be unei, ‘Amol ti ginei ninei yaun ti be nital lum yamar are be ninei bingano molge,’ ok bemem atob yem unei etok gen sin-ge. Bemem ginei amol ti ninei yaun ti be nital gen vie ebe giengk lum yamar aplo ok are be ninei bingano molge, okob ei nilgum ane yaun etok ano nile. 17 Yem utpweng gen are ite molge, yem weik amolmol ebe matanos bop ok. Yem uli gen vie ebe giengk lum yamar aplo ok unei gen vie molge gitlek gen bambamo etok. 18 Be amol ti ginei ninei yaun ti be nital taku da ane are be ninei bingano molge, bemem yem unei etok gen sin-ge. Be ginei amol ti ninei yaun ti be nital da ebe giengk taku da ane ok are be ninei bingano molge, okob ei nilgum ane yaun etok ano nile. 19 Be Yisu ginei, Bemem gen ebe vie molge gitlek da ok ete taku da ane. 20 Beti ginei amol ti ninei yaun ti nipil taku da ane, okob ei ginei yaun gipil taku da ane be tis da ebe giengk taku etok ok givin. 21 Be amol ti ginei gibiti yaun ti be gital lum yamar are, okob ei gital lum yamar be tis Pomate are givin weik etok ge. 22 Amol ti ginei gibiti yaun ti be gital Pomate ane taku are, ei gital Pomate ane taku be tis Pomate are givin.
23 Yem Parisai be tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, yem avongg-aim kire ailu. Yem ulgum vie ve uvwat aim gen walang ok nangge um be omb gen walang ok ane ano dongke dongke gitangi ge gitangi 10-10 ve da gitangi Pomate, bemem luev vie molge ebe ve tangg-aim nivin amolmol be aplongg-aim nivin Pomate ok, ete yem bwaingg-aim. Bemem gitangi ebe ve tanalgum gen ti be bwaind ve ti ok ite ma. 24 Yem matanongg-aim bop, yem ulgum ve unatwem amolmol be yaun natu natu walang ok yem ulgum vie ve usov ane lu, bemem yaun ebe vie be gwangne molge ok ete yem bwaingg-aim.
25 Yem Parisai be tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, asonge yem un-gas gen bunam molge, ve yem unei yaun bingkasop walang ano. Bekob upasang utlangg-aim ulis love vie molge ve ebe amolmol indi yem vie ane ok ge, bemem gen tiate walang ano gingik giengk yem aplongg-aim. Be gen tiate nok ete subu dang-eteik: Tangg-aim givin ve un-gas amolmol as gen, be ulgum gen gitangi ebe yem ate aim tangg-aim givin ok. 26 Yem matanongg-aim bop. Ginei yem aplongg-aim vie atob amolmol indi yem vie weik etok ge.
27 Yem Parisai be tis gidung yaun ane, yem weik umbub ti ebe itak pen bogbogo gipil love vie molge ok, bemem nangge nalk aplo ane gingik ve amolmol ebe imat vunu ok tulkwas be tis gen tiate walang ano. 28 Be yem ok weik etok ge. Yem upasang utlangg-aim ulis love vie molge veik ebe amolmol indi yem vie ane ok ge, bmeme luev bingkasop ane be tis mongai tinas ane gingik nangge yem aplongg-aim.
Asonge nindeb mul ane atob amolmol ebe ivkir dumas ve Pomate ok in-gas vavavne bamo molge
29 Yem Parisai be tis gidung ebe omb Mose ane yaun dabin ok, yem amolmol bingkasop ane. Asonge nindeb mul ane atob yem un-gas vavavne bamo molge. Yem omb Pomate ane amolmol ebe inei Pomate avo be tis amolmol ebe aplos givin Pomate ok as umbub dabin vie molge. 30 Be yem unei, ginei yem unambweg nivin sawa ete tumbungg-aim gen imbweg ok, atob yem gitangi ebe unes Pomate ane amolmol ebe inei ei avo ok vunkunu ok ite. 31 Bemem yem aim yaun etenok ete ginei lavo, ve amolmol ebe es Pomate ane amolmol ebe inei ei avo ok vunkunu ok, ete natus-gen yem etenik. 32 Unde be unvang mul ve tumbungg-aim gen as luev ungglus ungglus etok ile beleinge yapin kob. 33 Yem weik muat tine ti tis natu-nggen, yem gitangi ebe atob unpelk unkwai gen bunam ete asonge Pomate nemb ninme ok nam-nambed? Likok-aim, asonge unreu yev bamo ebe giengk dang etok ok unde. 34 Be unaute! Atob ayeu nahlin angg amolmol ebe inei ayeu avongg ok subu be tis amolmol mateu ane subu be gidung subu ebe emb Mose ane yaun dabin ok be inme. Kob atob yem unes eisir etok subu vunkunu, be unes subu inreu ei-givsangin, be unrau eisir subu nangge aim lum yamar aplo, be unvinvin subu nangge nam dabe walang ok. 35 Dang-etok be atob yem un-gas vavavne ve yem ate aim tiate ebe ulgum ok ane, be tis amolmol mate ane as tiate ebe warik es Pomate ane amolmol kulkul ane vunkunu ok as vavavne nivin. Eisir es Abel vunu gimungg be ginme love es Berekia natu Sakarias vunu nangge lum yamar aplo be tis taku da ane ane luvwe ok givin. 36 Dang-etok be ayeu nanei bingano-ngge nitangi yem nanei, gen bambamo etok ete atob amolmol as-mate etenik ane in-gas ane vavavne nivin.”
Yisu ta givin amolmol nangge Jerusalem bamo molge
37 “Yem amolmol nangge Jerusalem, yem os Pomate ane amolmol kulkul ane be os amolmol ebe inei Pomate binge gitangi amolmol ok ve vat. Be ayeu galgum ve naro yem sut unme unambweg unambloblo ayeu weik ebe kavkavav tine ti giro natu-nggen sut gisov bage lan ane lu gile ok, bemem yem bwaingg-aim ve ayeu. 38 Dang-etok be unaute kob! yem aim taku asonge niengk bun sin-ge. 39 Be galkik as-mate etenik be asonge niengk dang-etok, atob yem undi ayeu vukuri ite, love sawa ebe ayeu ve nanumul nanme nalk ok, okob atob yem unei, ‘Avond nivwat Pomate Natu are ve ginme tis Tame ane gwang-ne.’ ”