24
Yisu ginei asonge lum yamar bamo etok tiate
Yisu gile gihlang gikwai lum yamar aplo, be ane singamolomb-gen itangi ei ile ve ines lum yamar bamo etok ru nitangi Ei. Beti Yisu ginei gitangi ane singamolomb-gen be ginei, “Ayeu nanei nitangi yem, lum yamar bamo ete ande uli nik, asonge ane gen ti nivarkei vie be nivarkei lavo ite, atob tepwengge tiate nikwai.”
Gen bunam asonge menihlang
Yisu gile gibweg matendubi ebe ei oliv anongge givarkei ok, be ane singamolomb-gen itangi ei bwaya-gege ile be inei, “Unei itangi amei kob ve wali gen etok atob menihlang tis asger? Be gen ret atob amei andi nimungg veik anatpweng sawa ete mie ve nunumul nunme nalk ok are?” Yisu giwel eisir avos be ginei, “Undi ge, velob amolmol subu inme be inyo inyo aim. Asonge amolmol anongge inme be intal ayeu arengg nipil is ate be inei, “Ayeu amol ebe ve namb amolmol ru ok eteik,” kob atob eisir inyo inyo amolmol anongge. Be ginei yem ute valir ebe giengk taku undib undib ok be tis taku ebe gibloblo yem ok binge, okob unkur-kuri bwaya, ve gen dang-etok atob menihlang bemem gulumb tis nalk ane aiweng ite nangge. Atob nam dabe ti inamdil be ines valir nitangi nam dabe ti, be eisir vu ti atob inamdil be ines valir nitangi eisir vu ti, be atob gikuri nes nemb taku avut, be amolmol marav nes is anongge. Be gen tiate walang ano dang-etok atob menihlang, be vavavne etok atob nimungg ninme bekob.
“Be atob sawa ebe ve gen tiate bambamo etok ve menihlang ok, atob amolmol inemb yem ta be intak yem unambweg kapual-lu, be atob ines aim vunkunu. Atob amolmol anongge nangge taku walang ok atob bwais ve yem ve gisov awangg kulkul. 10 Amolmol anongge atob inavkir dumas nitangi Pomate, be atob tas nitung as nune-nggen ite be inemb is-ate nitangi amolmol valir ane be ines is vunkunu. Be eisir ate ok atob inalgum dang-etok ge nitangi is-ate. 11 Be amolmol anongge atob inme be inyo inei eisir Pomate ane amolmol-gen ebe inei Pomate avo ok, okob atob inyo inyo amolmol anongge. 12 Be atob amolmol inalgum gen ungglus ungglus walang ano nemb taku avut, be atob inalgum be amolmol wat tas-viti is-ate ane vukuri ite ma. 13 Bemem amol ti ginei giro ate ta be gigas gen bunam etok painge love gen bunam etok gile ma, atob amol etok nimbweg matawe nangge Pomate ane taku nindeb mulane. 14 Atob inei mateu nipil luev ebe Pomate ve nemb amolmol dabin ok be amolmol nalk ane tepwengge inaute be ma nikwai kob atob sawa ebe nalk tis gulumb ma nikwai ok menihlang.”
Gen bunam molge atob menihlang
15 (Amolmol ebe isam yaun etenik ok inatpweng are vevie.)
Yisu ginei, “Atob yem undi Sadam ane gen tiate bamo ti atob nisov lum yamar aplo nile nivarkei, dang ebe warik Pomate ane amol ti ebe ginei ei avo ok, are Daniel ginei ok. 16 Kob atob amolmol ebe imbweg Juda as taku ok atob inpelk inreu matendubi-dubi inde. 17 Be eisir ebe imbweg as nam luvwe ok gitangi ebe atob insov as nam aplo inde ve invwat as gen ok ite. 18 Be eisir ebe ivang as um aplo ok gitangi ebe atob indumul inde as nam ve invwat as kup tis as kambam ok ite. 19 Be sawa ete gen bunam etok ve menihlang ok atob avie gaptol ebe tis tas ok be tis eisir ebe emb rur ve natus-gen ge nangge ok atob in-gas vavavne bamo molge. 20 Dang-etok be unes miengk gwang-ne ge nitangi Pomate veik gen bunam etok menihlang tis urwemb me nivin sawa ebe eisir Juda ve indi as Sonda ok bwaya. 21 Givin ebe Pomate gipasang gulumb tis nalk vaku ge ok, be ginme love galkik as-mate etenik gen bunam ti dang-etenik meng-gihlang ite. Ma molge. Be asonge nindeb mulane ok atob gen bunam ti vukuri dang-etenik menihlang ite ma. 22 Ginei Pomate nes gen bunam etok gili seukie ite, atob amolmol tepwengge in-gas tiate be inmat vunkunu be ma. Bemem gisov amolmol ebe Pomate ande geb is yapin ve ane gen ok ane ge, beti atob ei nes gen bunam etok gili seukie-ngge.
23 Dang-etok be ginei nivin sawa etok ginei amol ti ginme be ginei, ‘Taundi. Amol ebe Pomate gihlin ve nemb amolmol ru ok ande ginme, ei meng-gihlang nangge taku eteok.’ Ginei amol ti ginme be ginei yaun dang-etok gitangi yem, okob tangg-aim nivin ei ane yaun bwaya. 24 Ve atob amolmol bingkasop ane anongge inme, be atob inyo inei eisir amolmol ebe emb amolmol ru ok be tis amolmol ebe inei Pomate avo ok, be atob inalgum gen bwalbwale anongge nangge yem nangg-aim. Be ginei eisir gitangi ebe ve inalgum gen dang-etok ok, okob gitangi atob inro amolmol ebe aplos givin Pomate ok vukir nivin weik etok ge. 25 Be unaute. Ande ayeu ganei gen bambamo ebe asonge tepwe menihlang ok binge gitangi yem gimungg gikwai. 26 Be ginei amolmol subu ve inei ei meng-gihlang nangge taku sawa etok, be yem unde ite molge. Me ginei eisir inei ei gimumu nangge taku etok yem aplongg-aim nivin eisir as yaun ite. 27 Ve Pomate Natu Ayeu, ebe meng-gahlang weik amolmol ok, atob nanumul nanme weik ebe bilip geb ok.
28 Asonge nindeb mulane nivin ebe ayeu ve nanumul nanme nalk ok atob weik ebe man-gilavie iro isate sut itangi taku ebe gen gimat giengk ile ok.”
Pomate Natu ebe meng-gihlang weik amolmol ok atob ninumul ninme
29 “Gen bunam etok nile ma nikwai, bekob atob as-matano tis aiweng atob niro ite, be viteukawe atob bingbleng nangge gulumb, be gen gwang-ne gwang-ne tepwe ebe giengk gulumb ok atob gigikie-ngge. 30 Bekob atob amolmol indi Pomate Natu ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok, angg tuvweng menihlang nangge gulumb, be atob amolmol tepwengge inteng weik ebe tangir gimat ane ok. Be atob indi Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nambweg nasov umbim aplo be nanumul nanme tis angg gwang-ne be tis angg bogbogo. 31 Be atob nahlin angg ngalau kulkul ane tis tavulk be invang intangi nalk ane den ge inde, be inro Pomate ane amolmol tepwengge sut nangge gulumb tis nalk ane den.
Yaun gipil ei-ambla
32 “Yem uli ei-ambla ebe lan gireu vaku ok, be utpweng are unei asausa gibloblo. 33 Dang-etok, be atob gen weik etok ge. Ginei yem uli gen bambamo ete galkok ve menihlang, okob tangg-aim nitung unei sawa ebe Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ve nanumul nanme ok ande gibloblo tepwe. 34 Ayeu nanei roro-ngge nitangi yem nanei: ‘Gen bambamo etok atob menihlang bekob amolmol as-mate etenik ane inmat vunkunu be ma.’ 35 Gulumb tis nalk asonge ma nikwai, bemem awangg yaun atob niengk dang etok.”
Amol ti gitpweng sawa be tis as-matano ebe Yisu ve ninumul ninme ok are ite
36 Be Yisu ginei; “Amol ti gitpweng sawa ebe ayeu ve nanumul nanme ok are ite. Pomate ane ngalau kulkul ane be tis ei ate Natu Ayeu ok be anini givin weik etok ge. Pomate ei ate-ngge gitpweng are. 37 Nivin ebe Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ve nanumul nanme ok, atob weik ebe warik Noak tis ane amolmol-gen ok. 38 Ve bui meng-gihlang ite nangge, be amolmol en be inum be ivang ti tas vevie-ngge. Be givin ebe Noak gisov ane ei-vovo aplo gile ok, 39 be amolmol tas gisgil isate ge love bui girun be gitimb amolmol tepwengge be bui gitun is be imat vunkunu be ma. Dang-etok be asonge sawa ebe Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok ve nanumul nanme ok atob weik etok.
40 Nivin sawa etok atob amol ailu inemb kulkul invin is-ate nangge um aplo, be atob Pomate ninggas amol ti, be amol ti atob nimbweg em. 41 Be avie ailu atob inemb kulkul ve indu ben nisov dongke invang, be atob Pomate ninggas avie ti be avie ti atob nimbweg em. 42 Dang-etok be unpasang aim-ate yapin be unemb aim-ate dabin vie-ngge, ve yem tangg-aim gisgil sawa ebe Amol Bamo atob ninumul ninme ok. 43 Yem uli be utpweng are gikwai, ve nam ti ane tivie ginei gitpweng are ginei atob tambok etenik amolmol vaina ane atob inme be inpil ei ane nam inde be invaina ei ane wambal, kob atob ei niengk ite ma, atob ei nimbweg be na niengk painge love nemb amolmol vaina ane etok ta kob. 44 Dang-etok be unpasang aimate weik etok ge. Ve Pomate Natu Ayeu ebe meng-gahlang weik amolmol ok atob nanme nivin sawa ebe yem unei bwat ayeu ve nanme ite ok.”
Bing-ai gipil amol kulkul ailu, ti vie be ti tiate
45 “Amol kulkul ane vie ti ei gisov ane amol bamo ane yaun ane lu ge, be geb ane kulkul vie-ngge, be ei ane amol bamo geb ei ve nemb ane amolmol kulkul ane subu dabin be nemb ben nitangi eisir nivin. 46 Be givin ebe amol bamo etok ginumul ginme ok, be ei ta vevie-ngge ve ane amol kulkul ane etok ebe geb ane kulkul vie-ngge ok. 47 Be Yisu ginei, ayeu nanei nitangi yem, amol bamo nok atob nemb ane amol kulkul ane etok ve nemb ei ane gen walang ok dabin.
48 Bemem ginei amol kulkul ane tiate ti, atob ei ninei nitangi ate, ‘Ayeu angg amol bamo gitangi ebe atob ninme seukie ok ite.’ 49 Be atob ei nes ane amolmol kulkul ane subu, be nile ve nen be ninum nivin amolmol bui vavis ane nivang. 50 Be amol bamo atob ninme tis sawa ebe ei ginei bwat atob ninme ite ok. 51 Okob atob amol bamo nok nes ane amol kulkul ane etok tiate ge be nitin ei nile nimbweg nivin amolmol bingkasop ane. Be nangge taku etok atob eisir inteng be in-gas vavavne bamo molge.”