Malaka
1
Jon ebe ges bui sanggu gipil amolmol ok ginei mateu
Kapia etenik ginei Pomate Natu Yisu Kilisi ane kulkul be tis ane yaun binge vie lavo. Warik Pomate ane amol yaun ane ti are Aisaia, ei giro yaun ebe Pomate ginei gipil Jon ok dang-eteik ginei; Pomate ginei:
‘Atob ayeu namb angg amol ti nimungg ve mie be ninei binge nitangi amolmol. Ei atob nimungg ve nipasang miam luev yapin.
Amol nok atob nital yaun nangge taku sawa, be atob nital dang-etok ninei, Unpasang Amol Bamo ane luev ebe ve nivang ok vevie!’
Bwayage kob Jon ei ate meng-gihlang nangge taku sawa, taku etok amolmol ti gibweg ite ma. Ei ginei yaun giengk gitip ge gitangi amolmol be ginei, “Unavkir dumangg-aim nitangi gen tiate be unro aim ate vukir be unringk bui sanggu, veik Pomate nisin yem aim tiate nikwai.” Be amolmol anongge nangge ete Juda as taku ok be nangge nam bamo Jerusalem itangi Jon ile be inei as tiate binge gitangi ei, bekob ges bui sanggu gipil eisir nangge bui Joldan.
Jon ane babal tis kup bwelk kamel buplu, be gibiti bika bwelk ulis gibagi luvwe pale be gen sapauk tis munei tine sangas ane ve ane ben. Be ginei yaun ve amolmol be ginei; “Amol ti atob nitau nile ayeu be ninme. Amol nok ane gwang-ne gitlek ayeu angg. Be ayeu gasov ei ane lu. Ayeu gas bui sanggu gipil yem ve bui sin ge, bemem amol etok atob nemb Ngalau Yamar nitangi yem.”
Jon ges bui sanggu gipil Yisu
Givin sawa etok Yisu nangge Nasaret gideb Galilaia ane be gitangi Jon gile ve Jon nes bui sanggu nipil ei nangge bui Joldan. 10 Yisu gipil gikwai bui love gili gulumb ponge be Ngalau Yamar geb na gile mank bubu be gisov menggiwei ei. 11 Be yaun ti ginme nangge Pomate avo nangge gulumb dang-eteik, “Ayeu Natungg mie ebe gali mie vie be tangg givin mie anongge ok.”
Sadam gitpungi Yisu
12 Manang ite be Ngalau Yamar gitwem Yisu gile taku sawa avuavu sin-ge ti bui ma be ei ma. 13 Yisu givang taku sawa etok gitangi as 40, be Sadam ane kulkul ve gitpungi ei. Yisu givang givin bwelk kusing bemem angela emb ei dabin.
Yisu ges vu ane kulkul mateu ane nangge Galilaia
14 Amol bamo Herodes ginei be ane amolmol valir ane itak Jon gibweg kapual-lu gikwai bekob ete Yisu gimdil gile Galilaia be geb kulkul ve ginei Pomate ane binge vie (mateu) gitangi amolmol be ginei; 15 “Galkik etenik ande gibloblo ve Pomate nemb amolmol dabin, be unro aim ate vukir unkwai gen tiate, be aplongg-aim nivin binge vie.”
Yisu gital amolmol wenk ane aivat
16 Yisu givang gito givin bui kapul Galilaia ane kire ge ve gile be gili Saimon gabu male Endru itak wasang ivang ve sulu isgabu amol wenk ane. 17 Be Yisu ginei gitangi sulu, “Gabu unme be unvang mul ve ayeu. Be atob ayeu nambul yemlu ve unro amolmol sut dangete uro wenk sut gisov wasang ok.” 18 Sulu imdil ikwai as wasang be giengk em giengk be gabu ivang mul ve Yisu.
19 Yisu givang kasop gege gile be gili Sebedi bamo natu-nggen Jems gabu male Jon. Sulu imbweg as ei-vovo ve iyumi as wasang imbweg. 20 Be Yisu ginei gitangi sulu, ve ginei gabu inde be invang mul ve ei. Beti sulu imdil ikwai tamas Sebedi bamo tis ane amolmol kulkul ane, be gabu ile ivang mul ve Yisu.
Yisu tis ane amolmol-gen
21 Nangge etok be ile ihlang Kapanaum. Be givin Sonda Sabat Yisu gisov lum mateu ane aplo gile be ginei mateu ve amolmol givang. 22 Ei ginei mateu givang be amolmol iute love ikuri vunungge ve ei ane yaun ebe ginei ginei ok ane. Ve ei gibul eisir weik ebe Juda as gidung subu ok ite ma, ei gibul eisir tis Pomate ane gwang-ne ge. 23 Givin sawa etok amol ti ebe ngalau tiate givang givin ei ok gibweg lum aplo givin ve giute giute yaun ebe Yisu ginei ginei ok. Ngalau tiate etok gilgum amol nok be gital yaun avo bamo ge be ginei; 24 “Yisu Nasaret ane, mie gunme ve nulgum ret nitangi amei? Mie gunme ve nos amei me? Ayeu gatpweng mie are ganei mie Pomate ane amol yamar.” 25 Be Yisu ginei gitangi ngalau tiate etok be ginei, “Kamoke be unde unahlang nukwai amol etenok.” 26 Ngalau tiate etok gilgum amol nok tiate molge be yayai avo bamo ge be gile gihlang gikwai ei. 27 Amolmol tepwengge ili be ikuri vunungge be inei ve isate, “Gen ret dang-etenik? Etek wat yaun vaku ti me? Amol etenik ane gwang-ne gitlek ngalau tiate, beti ei ginei yaun ge gitangi ngalau tiate be iute ei avo ge.” 28 Be Yisu ane binge geb taku avut nangge Galilaia.
Yisu gilgum amolmol anongge ebe tis gimat ok be utlas vie vukuri
29 Eisir ile ihlang ikwai nam mateu ane be tepwe tis Jems gabu Jon ok ile ipil Saimon gabu Endru as nam. 30 Be Saimon lawavie gimat utle vavane bamo molge be giengk. Amolmol iute ebe Yisu ande ginme ok binge be ile inei gimat nok binge gitangi ei. 31 Yisu gitangi ei gile be geb ei gibweg bage be girun ei itin ve ginei nimdil be nimbweg. Be seukie-ngge gimat vavavne bamo etok gihlang gikwai ei bekob ete geb kulkul ve gipasang eisir as ben. 32 Givin gibok as gile gisov okob amolmol inggas eisir ebe tis gimat ok be tis amolmol ebe ngalau tiate givang givin is ok, itangi Yisu ile. 33 Amolmol nam dabe etok ane iro isate sut ile ivarkei nam avo. 34 Be Yisu gilgum eisir ebe tis gimat walang ano ok be utlas vie vukuri, be gitin ngalau tiate gikwai amolmol ebe ngalau tiate givang givin is ok givin. Ngalau tiate nok ande itpweng Yisu are gikwai, beti Yisu geb yaun gwang-ne gitangi eisir ve ginei inei yaun ti bwaya.
Yisu ginei mateu givang Galilaia
35 Givin tistumi-ngge Yisu gimdil be gile taku sawa ti ebe amolmol ma ok ve nes miengk. 36 Be Saimon tis ane sukus-gen imdil be irek ei. 37 Eisir ile vunge ve Yisu be inei gitangi ei, “Amolmol iutau-tani mie giriv be gira anongge.” 38 Be Yisu giwel eisir avos be ginei, “Nangg-aim vier. Be eitit tande ete nam dabe eteok subu nivin be Ayeu nanei Pomate ane yaun nitangi eisir nivin, ve ayeu ganme ve kulkul etenik ane.” 39 Yisu givang geb taku avwut nangge Galili be ginei mateu ve amolmol nangge as lum mateu ane aplo gitang-tangi ge givang, be gitin ngalau tiate gikwai amolmol ebe ngalau tiate givang givin is ok.
Yisu gilgum amol ti ebe tis bid namvu ok be utle vie vukuri
40 As-mate ti amol tis bid namvu ti gitangi Yisu gile be giro va dubi supwe gisov nalk be ginei gitangi Yisu. “Ginei mie tam givin kob nulgum ayeu utlangg ulis be vie vukuri.”
41 Yisu ta viti ve ei be gitak bage giwei ei be ginei, “Ayeu tangg givin ve nalgum mie be utlem vie vukuri. Be ande ayeu galgum mie utlem be vie gikwai.” 42 Be seukie-ngge gimat bid namvu tiate etok ge ulur gikwai amol nok be givang vie. 43 Yisu ges bing ve ei gikwai, bekob amol nok ve nivang ane be Yisu geb yaun gwang-ne gitangi ei be ginei; 44 “Uli ve nule be nunei gen bamo etenik nitangi amolmol ti be ti ite. Mie nuvang roro-ngge nutangi amol bamo ebe geb kulkul da ane ok nule be nos imate ru nitangi ei, bekob nomb am da utlem vie ane nitangi Pomate dang-ebe Mose ginei ve yem unalgum ok. Bekob atob amolmol inatpweng are inei ande miam gimat ma gikwai.” 45 Bemem amol nok gile be ginei gen etok binge gitangi amolmol, ve ande Yisu gilgum ei be utle vie vukuri. Ei ginei yaun etok gitangi amolmol tepwengge be iute love geb taku avwut. Beti Yisu gitangi ebe ve nile nam dabe subu be nivang ao-nmolmol nas dang-ebe warik gilgum gilgum ok ite ma. Ei givang taku bage bage ane ge ebe amolmol ma ok, bekob amolmol nangge taku walang ok iro isate sut itangi ei ile.