28
Yisu matawe be gimdil vukuri
Juda as Sonda ma gikwai be givin Sonda tistumi-ngge givin ebe tumi gisov nalk ge nangge ok, be Malia Magdala be Jems gabu Josep tinas Malia sulu ile ve invail Yisu ane umbub. Be seukie-ngge gikuri ges bamo molge be Pomate ane ngalau kulkul ane ti gisov nangge gulumb ginme be gidugdug vat bamo ebe giengk giwei Yisu ane umbub dobo ok gikwai be gibweg giwei vat bamo nok. Pomate ane ngalau kulkul ane nok utle ulis ringenk weik ebe bilip geb be ringenk ok, be ane kup bogbogo molge. Be amolmol valir ane ebe emb Yisu ane umbub dabin ok ikuri vunu-ngge love dalgos givang be imbieg ile itak nalk be iengk weik ebe gen gimat ok. Be angela galkok ginei yaun gitangi avie ailu ebok be ginei, “Gabu unpelk bwaya. Ayeu ande gatpweng are gikwai ve yemlu urek Yisu Nasaret ane ebe warik amolmol valir ane es ei gireu ei-givsangin ok. Bemem ei giengk etenik ite, ei ande matawe be gimdil vukuri dang ebe warik ginei gitangi ane singamolomb-gen ok. Tau gabu unme be undi lavo ebe Josep gitak ei giengk ok okob.” Bekob angela ginei gitangi sulu, “Gabu seukie unde be unei nitangi Yisu ane singamolomb-gen unei Yisu ande matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane. Be atob ei nimungg nile Galilaia ok bekob yem, be atob undi ei nangge eteok. Yaun nok ete ande ayeu ganei gitangi yemlu nok.”
Be Malia Magdala be Jems gabu Josep tinas Malia, sulu ipelk anongge be ile ihlang ikwai taku gimat ane seukie-ngge bemem sulu tas vevias ge be gabu ituvki ge ile ve inei yaun lavo nitangi Yisu ane singamolomb-gen. Be seukie-ngge Yisu gile vunge ve sulu nangge luev be ginei, “Gabu atengg-aim ireu bwaya!” Be sulu ile imbloblo Yisu be bais gile emb Yisu va ta be gabu iro vas dubi supwe gisov nalk gitangi Yisu. 10 Be Yisu ginei gitangi sulu “Gabu unpelk bwaya be unde be unei nitangi awangg singamolomb-gen be unei inde Galilaia ok, okob atob indi ayeu nangge eteok.”
Amolmol valir ane as yaun
11 Malia Magdala be Jems gabu Josep tinas Malia ivang nangge be amolmol valir ane ebe emb Yisu ane umbub dabin ok imungg ile imbielk nam be inei gen bambamo ete meng-gihlang nangge taku gimat ane ok binge gitangi bambamo ebe emb lum mateu ane dabin ok. 12 Be bambamo ebe emb lum mateu ane dabin ok be tis eisir ebe ipas-pasang amolmol as yaun ok iro isate sut be inei yaun gisov dongke ve inavgo amolmol valir ane ebe emb Yisu ane umbub dabin ok ve mone bamo molge, 13 be inei gitangi eisir ebe emb Yisu ane umbub dabin ok ve inei nitangi amolmol dang eteik inei, “Amei ayengk be ali ite be Yisu ane singamolomb-gen inme be ivaina ei utle ulis givin tambok.” 14 Be ginei amol bamo ebe geb eitit dabin ok niute yaun etenik nivin, okob amei gitangi ebe atob analgum ei aplo bwaibwaya ok, be yem atob unvang vie-ngge. 15 Amolmol valir ane ebe emb Yisu ane umbub dabin ok ivwat mone etok be ile be ilgum yaun ebe galkik amolmol bambamo inei gitangi eisir ok ano gile. Beti galkik as-mate etenik yaun bingkasop etok geb taku avut nangge Juda as taku.
Yisu gile gihlang ve ane singamolomb-gen
16 Amei singamolomb 11 etok amdil ale Galilaia be areu matendubi ebe warik Yisu ginei gitangi amei yapin ok ale. 17 Be givin ebe amei ali Yisu ok be ale aro vangg-amei dubi supwe gisov nalk gitangi Ei, bemem amei aplongg-amei ailu ailu. 18 Be Yisu ginme gibloblo amei be ginei, “Tamangg geb ane gwang-ne gitangi ayeu ve namb gulumb tis nalk dabin. 19 Dangetok be unde be unro awangg amolmol tepwengge sut nangge taku walang ok be unes bui sanggu nipil eisir ve eilu Tamangg be Ngalau Yamar arengg-amei. 20 Be unbul eisir be unei invang mul ve yaun walang ete ayeu ganei gitangi yem ok. Be unaute. Ayeu atob navang navin yem dang-etok love nalk tis gulumb ane den ma ge.”