3
Yem tangg aim gitung namnambed? Amolmol Juda ane atob in-gas gen vevies anongge nitlek amolmol ebe nangge Juda ite ok me? Be luev ete ve inaure utlas ulis ok ane ano namnambed? Bingano, gen vevies walang ano molge, ve warik vaku-nge Pomate geb ane mateu gitangi amolmol Juda ane gimungg ve inemb dabin. Be bingano, ginei eisir as amolmol subu aplos givin Pomate ite, bemem gitangi ebe atob eisir inyaing Pomate ane luev ve eisir ate as luev tiate ete ilgum ok ite ma. Gitangi ite molge. Ve amolmol tepwengge amolmol yaun bingkasop ane, bemem Pomate Ei Amol yaun ano ane roro. Be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik;
“Miam yaun ebe gunei ok ninei lavo nitangi amolmol ve mie amol yaun ano ane. Be ginei amolmol ve inalgum miam yaun, atob mie numbweg nuwei eisir.”
Dangetok be ginei eitit tanalgum gen tiate, atob amolmol indi be inei etenik Pomate ane luev ite, ve Pomate Ei ate Ei gilgum ane gen walang ok vie-ngge. Bemem ginei Pomate nemb vavavne nitangi eitit ve gen tiate ebe talgum ok ane, okob atob eitit tanei ret? Tanei Pomate gilgum gen tiate me? (Yaun ete ayeu ganei nik, etok gitangi ebe amolmol ge as tas gitung ok.) Ma yapin! Ginei Pomate ei Amol tiate ane, okob atob Ei nilgum amolmol tepwengge as yaun nindeb mul ane ite. Be ginei ayeu nas angg luev bingkasop ane bemem awangg luev tiate etok gitangi ebe ve nilgum Pomate are tis ane yaun ano be menihlang bamo ge ok, okob namnambed be Pomate gili ayeu tiate ve gen etok ane? Amolmol subu atob inei dangeteik inei; “Eitit tanalgum gen ungglus-ungglus veik amolmol indi be avos nivwat Pomate are.” Bemem eitit gitangi ebe atob tanei yaun dangeteok ok ite, gitangi ite molge. Bemem amolmol subu inei yaun sin-ge gipil ayeu be inei ayeu ganei yaun etok. Dangetok be asonge Pomate nemb vavavne nitangi eisir etok nindeb mul ane.
Amol vie ti givang ite
Dangetok be namnambed, eitit Juda eitit vie molge gitlek amolmol ebe nangge Juda ite ok me? Ma yapin! Eitit Juda be amolmol ebe nangge Juda ite ok, eitit tepwengge gitangi ate ge, ve eitit tepwengge tasov gen tiate as yaun ane lu ge. 10 Be yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amol vie ti givang nalk etenik ite molge, ma molge.
11 Be amol ti ebe tis dabe-gwet vie ok givang ite, me amol ti ebe girek Pomate ok givang ite weik etok ge.
12 Amolmol tepwengge ivkir dumas gitangi Pomate be isov gen tiate aplo ile gikwai. Be amol ti ebe ges ane luev vie-ngge ok ti givang ite, ma yapin.
13 Eisir avos weik umbub ebe avos givkwav ge nangge taku gimat ane ok, gen tiate walang ok gingik giengk eisir giblus den ge. Be amblas inei yaun bingkas-kasop walang ano, be avos weik muat valir as marasin.
14 Eisir avos tiate molge gitangi amolmol.
15 Be as ete ve ines amolmol vunkunu ok yapin,
16 eisir iyaing amolmol as gen nangge taku walang ok be ilgum amolmol be aplos bunam gigas ta-ngge.
17 Eisir ivkir dumas ve luev tas givin is ate ane,
18 be ipelk ve Pomate ite molge.”
19 Dangetok be yaun bambamo ete Mose ane yaun ginei ok, etok gipil amolmol tepwengge ebe isov Mose ane yaun ane lu ok. Beti amol ti gitangi ebe atob ninei; “Ei amol vie dongke ok ite.” Ma molge. Ve Pomate gili amolmol nalk ane tepwengge ginei amolmol tiate ane ge. 20 Pomate gili amol ti vie gisov ebe givang mul ve Mose ane yaun ok ite, ve Mose ane yaun etok ebe ges eitit and gen tiate ru gitangi itate ok.
Luev ebe Pomate gili amolmol vie molge ok
21 Bemem galkik etenik ande luev ebe Pomate gili amolmol vie ane ok ande meng-gihlang be giengk gitip ge. Be luev nok meng-gihlang nangge Mose ane yaun ite, ei meng-gihlang nangge luev ti atane ge. Be Mose ane yaun be tis Pomate ane amolmol kulkul ane as yaun ebe warik iro bwalbwale gisov kapia ok, ete ginei yaun gipil luev vie etok. 22 Be luev vie nok dangeteik; Amol ebe aplo givin Yisu Kilisi ok, ete atob Pomate nital ei ninei amol vie. Pomate atob nilgum dangetok ge nitangi amolmol tepwengge ebe aplos givin Yisu Kilisi ok, be ei gili amol ti vie molge gitlek ti ite. 23 Ve amolmol tepwengge nangge nalk talgum tiate beti tavang aikawe takwai Pomate ane bogbogo. 24 Bemem gisov Pomate Ei ate ane ta viti be tis ane gen vie ebe geb sin-gege gitangi amolmol ok ane ge beti ei gili amolmol ginei amolmol vie, gisov ebe Kilisi Yisu geb eisir ru nangge as gen tiate aplo ok. 25 Pomate geb Kilisi ginme veik nimat vunu be ane tuerk nisin amolmol ebe aplos givin Ei ok as tiate nikwai. Pomate gilgum gen dangetok beti ande ane luev ebe gili amolmol vie ane ok ande giengk gitip ge. Be ei geb vavavne seukie seukie gitangi amolmol ve as tiate ebe ilgum gimungg gimungg ok ane ite. 26 Pomate ta gitung ve nes ane luev ebe gili amolmol vie ane ok ru tis sawa etenik, veik eitit tanatpweng are tanei; Pomate Ei Amol yaun ano ane be Ei Amol vie molge. Be amolmol ebe aplos givin Yisu ok ete atob ei nital eisir ninei amolmol vie ane weik etok ge.
27 Dangetok be gimdom beti eitit gitangi ebe atob avond nivwat itate ok ite? Wat Mose ane yaun givarkei eitit and luev avwut me? Ma yapin! Yaun aplond givin ane ete givarkei eitit and luev avwut. 28 Ve eitit tatpweng are gikwai tanei Pomate gilgum amolmol as yaun love gili eisir vie gisov ebe aplos givin Yisu ok, be gisov ebe ilgum Mose ane yaun ano gile ok ite. 29 Be namnambed, Pomate Ei amolmol Juda ane ge as Pomate me amolmol ebe nangge Juda ite ok as Pomate givin? Bingano, amolmol ebe nangge Juda ite ok as Pomate Ei givin. 30 Pomate Ei dongke-ngge, be atob ei nemb amolmol Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok tepwengge ru nipil dongke. 31 Be namnambed, eitit ande aplond givin beti ve bwaind ve Mose ane yaun me? Ma yapin! Eitit tanggas Mose ane yaun ta painge-ngge ete tavang nik.