4
Pomate gital Ablaham ginei amol vie
Dangetok be wali atob eitit tanei yaun ret nipil tumbund Ablaham? Ablaham gisov Pomate ane yaun ebe geb gitangi Mose ok tepwengge ane lu vie-ngge beti Pomate gital ei ginei amol vie, beti Ablaham gitangi ebe ve avo nivwat ate ok. Bemem ei gitangi ebe ve avo nivwat ate nangge Pomate na ok ite. Yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik; “Ablaham aplo givin Pomate beti Pomate gital ei ginei amol vie.” Amol ti ginei geb kulkul be ivgo ei, atob tandi tanei etok gen vie ebe emb sinsin-ge gitangi amolmol ok ite, etok ivgo ei giwel kulkul ebe ei gilgum ok. Bemem ginei amol ti nilgum Mose ane yaun walang ok ano nile ite, bemem ei aplo givin ginei Pomate gitangi nipasang amolmol tiate ane as yaun love nili eisir ninei amolmol vie ane ok, amol etok ete atob Pomate nital ei ninei amol vie. Dangeteik; Amol ti ginei gisov Mose ane yaun ane lu ite bemem ei aplo givin, okob Pomate atob nital ei ninei amol vie ve ane aplo givin etok ane. Be Dawit ok ginei yaun ake ti gipil amolmol ebe isov Mose ane yaun ane lu ite, bemem Pomate gital eisir ginei amolmol vie ane ok be ginei eisir etok atob tas-vevias ge. Dawit ginei:
“Amolmol ebe nolge Pomate gisin eisir as gen tiate gikwai be ta givalngan ok, eisir etok tas vevias ge.
Ginei Amol Bamo ande ta givalngan amol ti ane tiate ebe gilgum ok, okob amol etok ta vie-ngge.”
Namnambed, Dawit ginei yaun etok gipil amolmol ebe nolge iure utlas ulis ok ge me ei ginei gipil amolmol ebe iure utlas ulis ite ok givin? Eitit tand nitung be tandi kob, ve eitit tanei dangeteik tanei; “Ablaham aplo givin beti Pomate gital ei ginei amol vie.” 10 Dangetok, be Pomate gital Ablaham ginei amol vie gimungg bekob iure ei utle ulis, me iure ei utle ulis gimungg bekob Pomate gital ei ginei amol vie gideb mul ane? Ma yapin! Iure Ablaham utle ulis ite nangge be Pomate gital ei ginei amol vie gimungg. 11 Givin ebe iure Ablaham utle ulis ite nangge ok, be ei aplo givin beti Pomate gital ei ginei amol vie ve ane aplo givin etok ane. Beti Pomate ve nes ru nitangi amolmol ninei Ablaham ei amol vie, beti ginei be iure Ablaham utle ulis. Beti galkik Ablaham weik amolmol ebe iure utlas ulis ite, bemem eisir aplos givin Pomate be Pomate gital eisir ginei amolmol vie ane ok tumbus. 12 Be ei weik amolmol ebe iure utlas ulis ok tumbus givin weik etok ge. Bemem amolmol ebe iure utlas ulis sinsin-ge ok ite, ei weik amolmol ebe iure utlas ulis be ivang mul ve ei ane luev be aplos givin ok tumbus, weik ebe ei ate gilgum givin ebe iure ei utle ulis ite nangge ok.
Amolmol ebe aplos givin Pomate ok, atob in-gas gen vie ebe Pomate gibiti ane yaun ve atob nemb ok
13 Pomate gibiti yaun gikwai ve atob nemb nalk tepwengge nitangi Ablaham tis ane vaku-ngen, gisov ebe Ablaham givang mul ve Mose ane yaun ok ite. Bemem gisov ebe Ablaham aplo givin Pomate ok ane ge beti Pomate ginei atob nemb nalk tepwengge nitangi ei tis ane vaku-ngen. 14 Ve ginei amolmol ebe isov Mose ane yaun ane lu ok ge in-gas gen tepwengge, okob yaun aplond givin ane be tis gen ebe Pomate gibiti ane yaun ve nemb ok atob ano ma. 15 Eitit tatpweng are gikwai ve yaun ebe Pomate geb gitangi Mose ok ete girwel Pomate ane ta vavis meng-gihlang. Bemem ginei Pomate nemb yaun etok nitangi Mose ite, atob eitit tand nisgil yaun ebe ve tanparkar Pomate ane yaun ok. 16 Dangetok be gisov yaun aplond givin ane ge beti gen ebe Pomate gibiti ane yaun ve nilgum ok, atob ano nile. Veik amolmol tanatpweng are tanei Pomate geb ane gen vevies sinsin-ge gitangi Ablaham ane vaku-ngen ebe meihlang gideb mul-mul ane ok givin. Be Ei geb ane gen vevies gitangi amolmol ebe ivang mul ve Mose ane yaun ge ok ge ite, bemem geb gitangi amolmol ebe aplos givin Ei weik Ablaham ok givin weik etok ge. Ablaham weik eitit tepwengge tumbund. 17 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik: “Ayeu gab mie weik amolmol avo ti-avo ti ane tumbus.”
Be yaun etok galkik giengk be atob niengk nemb ta-ngge. Ablaham aplo givin ginei Pomate Ei Amol ebe ges amolmol itkitin nangge taku gimat ane be matawas vukuri ok. Be gitangi ninei be gen ebe giengk ite ok atob menihlang.
18 Ablaham gili gen ebe Pomate ginei ve atob nilgum ok ano ite, bemem ei aplo givin gwangne molge weik ebe gili ano gikwai ok. Beti galkik ei weik amolmol avo ti-avo ti ane tumbus ei dongke-ngge, ve Pomate ginei gikwai ginei “Atob miam vaku-ngen meinahlang anongge molge weik ebe viteuk-awe ok.” 19 Gibloblo ve Ablaham ane Sonda bamo nitangi 100, bemem ei ta gitung ete ande ei babamos gikwai be arwe Sara gitangi ebe ve nikuv nunus ite ok be ta gitung ailu ailu ite ma. 20 Ei ta gitung yaun ebe Pomate ginei gitangi ei ok be aplo givin yaun etok gwangne molge be avo givwat Pomate are. 21 Ei gili ginei atob Pomate nilgum yaun ebe ginei gitangi ei ok ano nile. 22 Beti Pomate gital ei ginei amol vie gisov ei aplo givin gwangne molge. 23 Be yaun ake ete ginei dangeteik; “Pomate gili ei ginei amol vie.” Yaun etok ginei gipil Ablaham ge ite. 24 Yaun etok ginei gipil eitit tepwengge ok givin weik etok ge. Eitit aplond givin ve Pomate ges eitit and Amol Bamo Yisu itin vukuri nangge taku gimat ane gikwai, beti Pomate atob nili eitit and aplond givin etok be nital eitit ninei amolmol vie ane. 25 Pomate gihlin Yisu ginme ve nimat vunu veik nisin eitit and gen tiate ebe talgum ok tepwengge nikwai. Beti Pomate ges Ei itin vukuri nangge taku gimat ane, veik Ei nital eitit ninei amolmol vie ane.