6
Tanmat vunu ve gisov gen tiate, bemem tanambweg matawand ve gisov Kilisi
Dangetok be atob eitit tanei ret? Tanei tanes and luev gen tiate ane painge-ngge veik nilgum be Pomate ane ta viti atob menihlang bamo-ngge me? Ma yapin! Eitit weik ebe ande tamat vunu be tavkir dumand gitangi luev gen tiate ane ok gikwai, dangetok be eitit tanvang tis tiate-ngge ve ret ane? Yem utpweng are gikwai ve givin ebe eitit taringk bui sanggu ok, ete bui sanggu etok gidgin eitit ta tavin Yisu Kilisi. Dangetok be givin ebe Ei gimat vunu ok, ete etok weik ebe eitit ok tamat vunu tavin ok weik etok ge. Eitit taringk bui sanggu gikwai, beti etok weik ebe eitit tamat vunu tavin Ei be ispun eitit ok, veik nivin ebe Tamand Pomate ane bogbogo ane gwangne ve nes Kilisi itin nangge taku gimat ane ok, okob eitit ok tanes and luev vaku ebe ve tanambweg matawand ane ok nivin weik etok ge. Ve ginei eitit tanmat vunu tanvin Ei, okob atob eitit matawand be tanamdil vukuri weik ete Ei matawe be gimdil vukuri ok. Dangetok be eitit tanatpweng gen etok are vevie, eitit and luev tiate ebe warik talgum talgum ok, ete tas gireu Kilisi ane ei givsangin gile gikwai. Veik Ei nisin eitit and tiate nikwai ba tanvang tansov gen tiate ane gwangne ane lu vukuri ite. Ve amol ebe gimat vunu ok, etok weik ebe gen tiate ane gwang-ne geb ei ta ok vukuri ite ma. Dangetok be ginei eitit ande tamat vunu tavin Kilisi okob aplond nivin ge ve atob tanambweg matawand tanvin Kilisi weik etok ge. Ve eitit tatpweng are gikwai tanei, Pomate ges Kilisi itin vukuri nangge taku gimat ane gikwai, be gitangi ebe atob nimat vunu vukuri ok ite. Be tanmat vunu ane gwangne gitangi ebe atob nemb Ei ta ok ite. 10 Yisu ande gimat vunu gikwai be gitangi ebe atob nimat vunu ti vukuri ok ite. Be Ei ane gimat etok ande gitin gen tiate walang ok ane gwangne gikwai. Be galkik etenik Ei gibweg matawe gisov Pomate ge. 11 Dangetok be yem ok tangg aim nitung unei yem ok ande umat vunu givin weik etok ge, be gen tiate ane gwangne geb yem ta vukuri ite. Bemem Kilisi gidgin yem ta uvin Ei ate, beti yem umbweg matawangg aim ve gisov Pomate ane ge.
12 Dangetok be yem unsov gen tiate ane yaun ane lu vukuri ite, be unvang mul ve gen ebe utlangg aim ulis ta givin ok bwaya weik etok ge. 13 Unemb utlangg aim ulis ane gen walang ok nitangi gen tiate nile vukuri ite, yem unemb utlangg aim ulis ungglus ge nitangi Pomate nile, weik Amol ebe gimdil vukuri nangge taku gimat ane ok, be unemb utlangg aim ulis tepwengge nitangi Pomate ane yaun ano nile. 14 Be gen tiate ane gwangne nemb yem dabin vukuri ite, ve galkik etenik yem uvang usov Mose ane yaun ane lu ite ma, yem ande uvang usov Pomate ane yaun bwaibwaya aplo gikwai.
Eitit weik yaun ano ane amolmol kulkul ane
15 Dangetok be galkik etenik Mose ane yaun geb eitit dabin vukuri ite, eitit ande tavang tasov Pomate ane yaun bwaibwaya aplo gikwai, be tanalgum gen tiate vukuri ite. 16 Bingano, yem ate utpweng are gikwai ve ginei amol ti nemb yem dabin, okob yem weik amol etok ane amolmol kulkul ane. Dangetok be ginei yem unsov gen tiate ane yaun ane lu painge ge, okob etok weik gen tiate ane amolmol kulkul ane yem, be atob un-gas ane ano ve unmat vunu. Bemem ginei yem unemb kulkul ve unsov luev ebe isov yaun ane lu ge ok, okob Pomate atob nital yem ninei amolmol vie ane. 17 Dangetok be yem unei aim tangg-aim vie binge nitangi Pomate, ve warik yem omb gen tiate ane kulkul, bemem galkik ande yem ute mateu be usov yaun ane lu be omb aplongg aim tepwengge gitangi Pomate gile. 18 Kilisi gihlang yem ukwai gen tiate ane gwangne, beti galkik ande yem mohlang weik yaun ano ane amolmol kulkul ane. 19 Yem aim tangg aim gitung gen gitangi ite beti atob ayeu nanei yaun nitangi yem weik ebe eitit amolmol and yaun ok ge bekob. Warik yem omb utlangg aim ulis tepwengge gitangi gen tiate gile be ulgum gen ungglus ungglus walang ano molge. Dangetok be galkik etenik ok yem unemb utlangg aim ulis tepwengge nitangi luev yaun ano ane nile weik etok ge, be unalgum gen vie-ngge weik ebe Pomate ane amolmol gen as luev ok.
20 Givin sawa ebe yem uvang weik gen tiate ane amolmol kulkul ane ok, be givin sawa etok yem usov yaun ano ane luev ane lu ite. 21 Okob wali yem unggas aim kulkul etok, ete ande maimayangg aim gitangi nik ane ano nam nambed? Yem aim kulkul tiate etok ane ano dangeteik; Tanmat vunu. 22 Bemem galkik ande Pomate gihlang yem ukwai gen tiate ane gwangne, be geb yem ve Ei ate ane amolmol kulkul ane. Be kulkul nok ane ano dangeteik: Pomate atob nital yem ninei amolmol vie ane be atob unambweg matawangg aim nemb ta-ngge. 23 Ve luev gen tiate ane, ane ano Tanmat vunu. Bemem Pomate ane gen vie ebe geb sinsin-ge gitangi eitit ok ane ano dangeteik; Tanambweg matawand nemb ta-ngge ve and Amol Bamo Yisu Kilisi ane.