7
Angg-nunenggen, ayeu garo yaun eteik gitangi yem amolmol ebe utpweng Mose ane yaun are gikwai ok. Yem utpweng are gikwai ve Mose ane yaun geb amolmol dabin gitangi ebe ivang matawas ane ok ge. Ayeu atob namb luev etok tuvweng nipil avie gaptol ebe tis arwasgen ok. Avie gaptol ebe tis arwasgen ok atob invang nitangi luev ebe emb is ate ane ok, bemem ginei eisir as amol gen imat vunu ikwai eisir, okob atob eisir invang sinsin-ge nitangi ebe tas gitung ok. Bemem ginei avie ti ane amol gibweg matawe nangge be avie nok gile geb amol ti vukuri, okob atob amolmol indi avie etok weik avie wasi ane ti. Bemem ginei ei ane amol gimat vunu gikwai, okob atob ei nivang ane gen nitangi ebe ta gitung ok. Beti ginei ei gile geb amol ti vukuri, okob atob amolmol indi ei weik avie wasi ane ti ite.
Angg nune-nggen, dangetok be yem ok weik etok ge. Warik yem uvang usov yaun ebe Mose geb gitangi eisir Juda ok ane lu. Bemem galkik ande yaun etok geb yem dabin vukuri ite, dangetok beti ande yem weik ebe umat vunu ok. Be galkik ande yem uvang mul ve Yisu ane luev. Yisu gimat vunu bekob matawe be gimdil vukuri be yem uvang uvin Ei veik Pomate ane luev vie walang ok nemb eitit tepwengge avwut. Warik eitit tas and luev muanggane ane ge tavang, be givin sawa etok ete Mose ane yaun ginme be girwel gen tiate ebe tand gitung giengk aplond ge ok be meng-gihlang bamo-ngge love ano gile ve Tanmat vunu. Bemem galkik ande eitit takwai Juda as luev be tis gen tiate walang ok, be eitit weik ebe ande tamat vunu ok. Dangetok beti gen ti ande givarkei eitit and luev gili vukuri ite, eitit tanes and luev muanggane ebe warik tavang mul ve Juda as luev ok vukuri ite, eitit tanes and luev vaku tis Ngalau Yamar ge.
Luev gen tiate ane giaing eitit
Dangetok be wali atob eitit tanei ret, tanei Mose ane yaun etok tiate me? Ma yapin. Ginei yaun etok nes gen tiate ru nitangi ayeu ite, okob atob ayeu natpweng gen tiate ebe tangg gitung giengk aplongg ge ok are nanei etok gen tiate namnambed? Ve yaun etok ginei dangeteik; “Mie nurwel amolmol as gen sinsin-ge ite.” Bemem ginei yaun etok ninei gen ti dangetok nitangi ayeu ite, okob atob ayeu natpweng luev etok are ite. Ginei Pomate ane luev etok niengk ite, atob luev gen tiate walang ok ane niaing ayeu ite. Bemem Mose geb yaun etok gitangi eitit, beti gen tiate ebe eitit tand gitung giengk aplond ge ve tanalgum ok meng-gihlang bamo-ngge. Bemem ginei yaun etok ma, atob gen tiate niengk ite.
Be warik eitit tand gisgil luev etok be tanei bwat eitit tavang vie, bemem galkik etenik ande eitit tatpweng Pomate ane luev are gikwai beti gen tiate ebe eitit tand gitung giengk aplond ok girwel eitit tatangi luev ebe ve tanmat vunu tis dalgond matawand ane ge ok tale. 10 Mose ane yaun ginei gitangi eitit ginei tanvang mul ve luev ebe ve tanambweg matawand ane ok ge. Beti yaun ete Mose geb gitangi eitit ok girwel eitit tatangi luev tanmat vunu ane tale. 11 Ve luev gen tiate ane meng-gihlang nangge yaun ete Mose geb gitangi eitit ok, be gio-gio eitit love ges it vun-kunu. 12 Eitit tatpweng are gikwai ve yaun ete Mose geb gitangi eitit ok etok gen vie molge. 13 Be luev vie etok ges eitit vunu ite, bemem gen tiate ebe eitit tand gitung giengk aplond ok ete geb na gile gen vevies nas be ges eitit vun-kunu. 14 Eitit tali, Pomate ane Ngalau ges gen ebe Pomate ta givin ok ru gitangi eitit giengk yaun ete Mose geb ok aplo. Bemem eitit amolmol nalk ane be luev gen tiate ane geb eitit avwut be tavang tasov gen tiate as yaun ane lu-ngge. 15 Beti ayeu gatpweng gen ebe galgum ok are ite, ve gen ebe ayeu tangg givin ve nalgum ok ete giengk be gale galgum gen ebe bwaingg ve nalgum ok. 16 Dangetok be ginei ayeu nalgum gen ebe bwaingg ve nalgum ok, okob atob ayeu natpweng are ve yaun ete Mose geb gitangi eitit ok etok gen vie molge. 17 Be atob ayeu natpweng are roro-ngge nanei etok ayeu ate tangg givin ve nalgum gen etok ite, bemem gen tiate ebe ayeu tangg gitung giengk aplongg ok ete ginei be ayeu galgum. 18 Ayeu amol sin-ge ti be ayeu gatpweng are ganei ayeu tangg gitung gen vie ti giengk aplongg ite molge. Ayeu ok tangg givin ve nalgum gen vevies bemem galgum ite. 19 Be luev vie ebe ayeu tangg givin ve navang mul ok ete giengk be gale gavang mul ve luev tiate ane ebe bwaingg ok. 20 Ginei ayeu nalgum gen ebe bwaingg ve nalgum ok, okob etok weik ayeu ate tangg givin beti galgum ite ma. Bemem gen tiate ebe tangg gitung ok ete ginei beti ayeu galgum. 21 Beti galkik ayeu gatpweng are ve ayeu ok tangg givin ve nalgum gen vie, bemem ayeu galgum gen tiate ebe tangg gitung ok gigas ta-ngge. 22 Be nangge ayeu aplongg, ayeu tangg givin anongge ve nalgum gen ebe Pomate gili vie ok, 23 bemem gen tiate ebe giengk ayeu aplongg ok ete ges valir gitangi gen vie ebe ayeu tangg gitung ve nalgum ok painge-ngge be geb ayeu ta weik amolmol ebe imbweg kapual-lu ok. 24-25 Oie ayeu likok e. Amol ret gitangi ebe atob nemb ayeu ru be ninggas ayeu nakwai utlangg ulis gimat ane etenik ok! Ayeu nanei angg tangg-vie nitangi Pomate ve Ei gihlin Yisu Kilisi, eitit and Amol Bamo ebe ve nemb eitit dabin ok be ginme beti ande geb ayeu ru. Beti ayeu tangg gitung ve navang mul ve Pomate ane luev, bemem gen tiate ebe giengk ayeu aplongg ok ta-nggivin ve ayeu navang mul ve luev gen tiate ane painge-ngge.