8
Eitit tanes and luev tis Ngalau ge
Dangetok be galkik etenik atob amolmol ebe Kilisi Yisu gidgin eisir ta ivin Ei ate ok, atob nivin ebe Pomate ve nilgum amolmol tepwengge as yaun ok, atob eisir etok in-gas vavavne ite. Ve Ngalau ebe gilgum be eitit tambweg matawand ve Yisu Kilisi ane ok, ete gikaiwel eitit takwai gen tiate be tis luev ebe ve tanmat vunu ane ok gikwai. Be gen ebe eitit aplond muanggane etok givarkei gili be Mose ane yaun gitangi ve nilgum ite ok, ete Pomate gilgum gen etok gikwai. Ei gipasang gen tiate ebe giengk amolmol aplos muanggane etok ok, love gisin gikwai ve gihlin Ei ate Natu tis utle ulis nalk ane weik eitit amolmol ete tavang nalk nik, be ginme ve nisin amolmol as tiate nikwai. Pomate gilgum gen dangetok veik eitit ebe tas and luev tis Ngalau ge ok, tanpasang Mose ane yaun nand tandi. Be tanvang mul ve utland ulis ane tangg givin vukuri ite. Amolmol ebe ivang mul ve aplos muanggane ge nangge ok, eisir tas gitung gen aplos muanggane ane ge. Be eisir ebe ivang mul ve Ngalau ok, eisir tas gitung gen Ngalau ane. Ginei eitit tand nitung gen aplond muanggane ane painge-ngge tanvang, atob eitit tanmat vunu. Bemem ginei eitit tand nitung gen Ngalau ane, atob tanambweg matawand tis yaun ma-ngge tanvin Pomate. Dangetok be ginei amol ti nes ane luev nitau nile ane aplo muanggane, amol etok atob nes valir nitangi Pomate. Ve ei gisov Pomate ane yaun ane lu ite be gitangi ebe atob nilgum gen nitau nile Pomate ane yaun ok ite weik etok ge. Amolmol ebe ilgum gen gitau gile utlas ulis ane ta givin ok, ete Pomate gili eisir weik amolmol tiate ane roro. Bemem yem, Yem os aim luev gitau gile utlangg aim ulis ane ta givin ite, yem uvang mul ve Ngalau ane ta givin ge. Bingano, ginei Pomate ane Ngalau nivang nivin yem, atob yem unalgum gen vevies ge weik ete ulgum nik. Be amol ti ginei ninggas Kilisi ane Ngalau ite, okob amol etok weik Kilisi ane amol ti ite. 10 Bingano, yem utlangg aim ulis atob nimat vunu ve gisov gen tiate, bemem ginei Kilisi givang givin yem, atob Pomate nili yem ninei amolmol vie ane be atob dalgongg aim matawas ane atob nimbweg matawe nemb ta-ngge. 11 Ginei Pomate ebe ges Kilisi Yisu itin nangge taku gimat ane ok, ane Ngalau givang givin yem, okob atob nilgum be yem utlangg aim ulis ete galkik giengk bemem asonge nimat vunu nik, atob nimbweg matawe ninggas ta-ngge. Bingano, Ei ane Ngalau ebe givang givin yem ok ete atob niro yem ta be unambweg matawangg aim.
Ngalau Yamar ge gilgum beti eitit metahlang weik Pomate natu-nggen
12 Angg nune-nggen, dangetok be galkik eitit and kulkul ti ete giengk nik. Bemem eitit tanvang mul ve and aplond muanggane vukuri ite. 13 Ginei yem ve unvang mul ve utlangg aim ulis ane ta givin, okti atob unmat vunu. Bemem ginei yem omb aim ate usov Ngalau Yamar ane yaun ane lu ge, okob yem gitangi ebe atob unes aim gen tiate ane luev vunkunu nikwai ok, be atob unambweg matawangg aim. 14 Amolmol ebe Pomate ane Ngalau gitwem is ok, ete weik Pomate natu-nggen. 15 Ve Ngalau ete Pomate geb gitangi yem ok, gilgum be yem omb kulkul sinsin-ge, me upelk ve aim ate vukuri ite. Ngalau nok ete gilgum be yem mohlang ve Pomate ane natu-nggen. Be Ngalau nok ge ete ane gwangne giro eitit ta be avond ges Pomate are tanei; “Pomate, Mie ayeu Tamangg” bingano. 16 Ngalau dongke nok ge ete gisov eitit aplond gile be ginei lavo gitangi eitit ginei ande eitit metahlang ve Pomate natu-nggen gikwai. 17 Be ginei eitit ande metahlang weik Pomate natu-nggen gikwai, okob atob eitit tan-gas gen vevies ebe Pomate gipasang yapin ve nemb nitangi ane amolmol-gen ok tanvin Kilisi. Bingano; Ginei eitit tan-gas vavavne tanvin Kilisi, okob atob tan-gas bogbogo tanvin Ei weik etok ge.
Bogbogo ebe asonge menihlang ok
18 Ayeu gali ganei gen bunam ete galkik eitit tanggas tis sawa etenik ok, etok natu molge. Bemem bogbogo ebe asonge tan-gas nindeb mul ane ok, etok gen bamo molge gitlek gen bunam as mate etenik ane. 19 Be gen bambamo ebe Pomate gipasang ok, eisir nas giengk ge be isge ge ve indi sawa ebe Pomate ve nes ane amolmolgen ru ok. 20 Gen bambamo ete Pomate gipasang nik, eisir as luev inmat vunu ane ok giengk, bemem eisir ate emb is ate isov luev etok ane lu ile ite ma! Etok Pomate Ei ate-ngge geb eisir dabin be gipasang eisir as luev etok yapin, veik eisir inambweg be inasge luev eteik: 21 Pomate atob nihlang wal nikwai gen bambamo ebe gipasang ok be ninggas gen walang ok meinahlang inkwai gimat ane gwangne. Veik gen walang ok invang vie-ngge be in-gas bogbogo invin eitit ebe metahlang Pomate natu-nggen ok invin.
22 Eitit tatpweng are gikwai ve gen bambamo ete Pomate gipasang ok, eisir inggas vavavne tis bunam bamo molge weik ebe avie gaptol ve inkuv nunus ok, tis ebe warik be painge love galkik as mate etenik be likok is iteng anongge. 23 Be gen bambamo etok ge inggas bunam tis vavavne ite, eitit ebe tanggas Ngalau weik Pomate ane gen vie ebe geb sin-gege gitangi eitit gimungg ok weik etok ge. Eitit tanggas bunam tis vavavne be tateng giengk aplond ge be tasge sawa ebe Pomate ve nilgum eitit be metanahlang weik natu-nggen veik nemb it ru ok givin. 24 Eitit tasge Pomate beti Ei geb eitit ru, ve eitit gitangi ebe atob tanasge gen ebe nolge tali gikwai ok ite ma. Amol ti gitangi ebe ve nisge gen ebe nolge gili gikwai ok ite. 25 Dangetok be ginei eitit ve tanasge gen ti ebe tali ite nangge ok, okob atob tanasge dangetok tanvang love tandi ano okob.
26 Dangetok beti Ngalau Yamar ei ginme ve nemb amolmol ebe tulkwas ma ok ru nivin weik etok ge. Ve eitit ate-ngge gitangi ebe atob tanes miengk vevie nitangi Pomate ok ite, bemem Ngalau ge ete ges eitit and miengk gitangi Pomate be ginei yaun bunam bunam ebe eitit gitangi ve tanei ite ok gitangi Pomate givin. 27 Bemem Pomate ebe gili be gitpweng amolmol aplos are ok, Ei gitpweng Ngalau ane ta gitung are gikwai ve Ngalau ei giwel Pomate ane amolmol-gen be ges miengk gitangi Pomate, gitangi ebe Pomate Ei ate ta gitung ok.
28 Be eitit tatpweng are gikwai ve Pomate gipasang gen walang ok ane luev love vie-ngge veik nipasang amolmol ebe tas givin ei ok. Pomate geb eisir etok gimungg yapin ge beti gital is itangi Ei ate ile. 29 Pomate gitpweng are beti gitak eisir etok ivarkei atane-ngge be gital eisir ginei natu-nggen weik ete Kilisi ok. Be Kilisi Ei ate weik Pomate natu-nggen walang ok as kawe bamo. 30 Be amolmol ebe warik Ei geb is yapin ok ete gital eisir ginei natu-nggen givin. Be eisir nok ete Pomate gipasang eisir as yaun love gili eisir ginei amolmol vie ane be geb ane bogbogo gitangi eisir.
Pomate ta givin eitit ve gisov Kilisi Yisu dongke-ngge
31 Dangetok be atob eitit tanei ret nipil gen vevies bambamo ete Pomate gilgum ok? Ginei Pomate nivang nivin eitit, atob gen ti gitangi ebe ve niaing eitit ok ite molge. 32 Ei gigilgili Natu ite ma, Ei geb Natu ve taval giwel eitit tepwengge, dangetok be atob nemb gen walang ok sinsin-ge nitangi eitit nivin weik etok ge. 33 Amol ret gitangi ebe ve nilgum Pomate ane amolmolgen as yaun ok? Ma yapin! Pomate Ei ate gipasang eisir as yaun gikwai love ande gital eisir ginei amolmol vie ane. 34 Dangetok be amol ti gitangi ebe ve nilgum eisir as yaun vukuri love nes eisir vunkunu nikwai ok ite. Ve gisov Kilisi Yisu ebe gimat vunu bekob matawe be gimdil vukuri nangge taku gimat ane ok, ete gile gibweg gibloblo Pomate be giwel eitit tepwengge be ges miengk gitangi Pomate ve nemb eitit ru. 35 Be amol ti gitangi ebe atob nemb eitit ponge tankwai Kilisi ane ta givin ok ite. Bingano, atob eitit tande vunge ve gen bunam walang ano weik, tan-gas vavavne, me amolmol inalgum eitit tiate tiate, me marav nes it, be kup tis gen subu-subu ma ve it, me gen bunam niaing eitit, me valir menihlang nangge eitit and nam. 36 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amolmol iaing amei tis as mate walang ok ve mie ane. Be ilgum amei weik bwelk sipsip ebe ve ines vunu ok.”
37 Bemem eitit tandi gen bunam bambamo etok weik ebe gen sin-ge ok. Ve Kilisi ta givin eitit gitlek molge be as mate walang ok Ei giro eitit ta be tambweg tawei gen dang-dangnetok ane gwangne. 38 Be ayeu gatpweng are roro-ngge ganei tanmat vunu me tanambweg matawand, me angela me nalk etenik ane tivie-nggen me gen galkik ane be tis gen ebe asonge ninme ok me gen bunam bambamo subu, 39 me gen einggoto ane be tis gen ebe giengk nalk lu ane ok, me gen subu dang dangetok. Gen bambamo etok tepwengge gitangi ebe atob inemb eitit ponge tankwai Pomate ane ta givin ve eitit and Amol Bamo Yisu Kilisi ane ok ite molge. Gitangi ite molge.