9
Pomate ane amolmol ebe geb eisir ok as yaun
Kilisi ane amol ti ete ayeu ik be yaun ret ete ayeu ve nanei ik, etok yaun ano molge, ve Ngalau Yamar ebe gibweg ayeu aplongg ok ei gitpweng are be geb ayeu avongg ru givin. Awangg yaun nok dangeteik: As mate walang ok ayeu tangg gitung angg amolmolgen ebe amei utlangg amei ulis dongke be twerk dongke ok, love aplongg bunam molge ve eisir ane. Bingano, ayeu tangg givin anongge ve ganei ginei gitangi, okob ayeu atob nas miengk nitangi Pomate be nitin ayeu nakwai Kilisi, ve eisir ane. Be eisir nok ete eisir Israel ane ge ebe Pomate geb is ve ane amolmolgen be ges ane bogbogo ru gitangi eisir ok. Pomate gibiti ane yaun givin eisir be geb ane yaun gwangne gitangi Mose be geb gitangi eisir. Be ges luev Sonda ane ru gitangi eisir be geb ane yaun bambamo ebe gibiti ok gitangi eisir givin. Eisir tamasgen as tamasgen as vaku-nggen eisir. Be Kilisi, Ei meng-gihlang nangge eisir vu etok. Dangetok be eitit avond nivwat Pomate ebe geb gen walang etek dabin ok are. Bingano.
Ayeu atob nanei ete Pomate ane yaun gile giaing ate sin-ge ok ite, ve amolmol ebe tumbus nangge Israel ok, eisir etok Israel roro ite. Be amolmol ebe meihlang nangge Ablaham ane amolmol-gen ok weik etok ge, eisir tepwengge weik Pomate natu-nggen roro ite. Ve Pomate ginei gitangi Ablaham be ginei; “Miam vaku-nggen atob meinahlang nangge Isak ane amolmol-gen.” Yaun etok ane dabe dangeteik: Nunus ebe meihlang nangge amolmol as twerk ok, etok Pomate ane natu-nggen roro ite. Bemem nunus ebe Pomate gibiti as yaun gili ve atob tinas gen inkuv is ok, ete Ablaham ane vaku-nggen eisir roro. Be yaun ete Pomate gibiti ok ginei dangeteik: “Ginei sawa ebe Ayeu gab yapin ok menihlang, okob atob Ayeu nanumul nanme be atob Sara nikuv nunus amol ti.”
10 Be etok ge ite, Rebeka ok weik etok ge. Ei natu amol ailu, sulu tamas dongke Isak eitit tumbund. 11 Bemem Pomate ta givin ve nilgum dangeteik: Ei ate-ngge atob nemb ane amolmol nitangi ebe ta givin ok, be ei wat nili kulkul ebe amolmol ilgum ok bekob nemb is nindeb mul ane ite ma. Beti givin ebe Rebeka vie ve nunus ailu etok, be gabu ilgum gen tiate me vie ok ite nangge, 12 be Pomate ginei gitangi Rebeka dangeteik: “Amol mate ane, atob nisov amol mul ane, ane lu-ngge.” 13 Ve yaun ti ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik: “Ayeu tangg givin Jakob, bemem bwaingg ve Isau.”
14 Dangetok be atob eitit tanei yaun ret nipil Pomate? “Tanei Pomate gilgum gen gitangi ite me wali dang?” Ma yapin! 15 Pomate ginei gitangi Mose be ginei; “Ginei ayeu tangg givin ve aplongg bwaibwaya ve amol ti, atob ayeu nalgum, be ginei tangg viti ve amol ti, atob nalgum weik etok ge.”
16 Dangetok beti Pomate geb eitit ve ane amolmol-gen gisov eitit ate and tand givin me and kulkul ebe talgum ok ane ite, Ei geb eitit ve ane amolmol-gen gisov Ei ate ane ta viti ane. 17 Ve yaun ti ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei Pomate ginei gitangi Palao be ginei; “Ayeu ve nas angg gwangne ru nipil mie beti gab mie ve nomb amolmol dabin, veik Ayeu arengg nivang nemb taku walang ok avwut.”
18 Eitit tali, ginei Pomate ta givin ve ta viti ve amol ti atob Ei nilgum, be ginei ve nilgum amol ti aplo be dadani, atob nilgum weik etok ge.
Pomate ane ta vavis be tis ane ta viti
19 Dangetok be tangg aim itung vevie be undi kob, atob yem ate aim amol ti ninei nitangi ayeu dangeteik; “Ginei Pomate nilgum gen dangetok, okob atob Ei nitin eitit tankwai ve ret ane? Be amol ret gitangi ebe ve nitin Pomate ane yaun ebe ta gitung ok nikwai?” Ma yapin! 20 Mie gitangi ebe ve nundang im ate be nuwel Pomate ane yaun dangeteok nikwai ok ite. Ul nalk ti gitangi ebe ve niutani avie ebe gipasang ei ok be ninei; “Mie gupasang ayeu dangeteik ve ret ane ok ite?” Gitangi ite molge. 21 Avie ete gipasang ul ok, ei gen etok ane tivie be ei gitangi ebe atob nemb nalk ete gipasang ul ok be nipasang ul ailu gili nitangi ebe ei ate ane ta givin ok. Ul ti ve gen bambamo ane be ti ve as mate walang ok ane.
22 Yem wat utpweng gen dangetok are ite me? Pomate ok gilgum gen weik etok ge. Ei ta givin ve nes ane ta vavis ru nitangi amolmol veik inatpweng Ei ane gwangne are. Bemem Ei giro ate ta be gigas amolmol ebe Ei ane ta vavis gitangi eisir be ve nitin is nikwai ok as yaun ta-ngge. 23 Ei ta givin ve nes ane bogbogo ru nitangi eitit ebe Ei ta viti ve eitit be geb eitit yapin ve tan-gas ane bogbogo bamo etok tanvin ok. 24 Ve Ei gital eitit ok givin weik etok ge, Ei gital amolmol Juda ane subu be tis eisir ebe nangge Juda ite ok subu givin gipil dongke. 25 Ve yaun ebe Pomate ane amol yaun ane ti giro ok ginei dangeteik:
“Eisir ebe meihlang ve awangg amolmol-gen ite ok, ete atob ayeu natal eisir nanei angg amolmol-gen. Be amolmol ebe ayeu tangg givin eisir ite ok, ete atob ayeu nali eisir weik angg amolmol-gen ebe tangg givin eisir ok.
26 Be nangge taku ebe ayeu gatal eisir ganei angg amolmol-gen eisir ite ok, ete atob ayeu natal eisir nanei Pomate matawe ane, ane natu-nggen eisir.”
27 Be Pomate ane amol yaun ane ti vukuri are Aisaia, ginei yaun gipil amolmol Israel ane be ginei: “Amolmol Israel ane ginei natus-gen meinahlang anongge molge weik ete yangawe gielk aplo ane ok, bemem Pomate atob nemb eisir dongke dongke-ngge ru. 28 Ve Amol Bamo atob ninme seukie-ngge weik ebe bilip geb ok be nilgum amolmol nalk ane tepwengge as yaun be nimbwas amolmol as kulkul walang ok ane ano nitangi eisir ate.” 29 Be warik Aisaia nok ginei yaun ti gipil gen etenik be ginei: “Ginei amolmol valir ane ebe imbweg gulumb ok as Amol Bamo nitau eitit and amolmol subu be inambweg ite, atob eitit weik ebe amolmol Sodom tis Gomora ane ok.”
Yaun gipil amolmol Israel ane be tis Binge Vie
30 Dangetok be atob eitit tanei ret? Tanei dangeteik tanei amolmol ebe nangge Juda ite ok, eisir aplos givin beti luev gen vevies ane givuaivun ate gitangi eisir ite me. Ve luev gen vevies ane meng-gihlang nangge aplos givin dongke ge. 31 Bemem amolmol Israel ane eisir ilgum kulkul bamo molge ve insov Mose ane yaun ane lu veik invang mul ve luev gen vevies ane, bemem eisir ilgum Mose ane yaun walang ok ano gile ite. 32 Ve eisir bwais ve ret aplos nivin Pomate veik Pomate nital eisir ninei amolmol vie ane, bemem ma, eisir inei bwat atob Pomate nital eisir ninei amolmol vie ane ve gisov eisir ivang mul ve Mose ane yaun, bemem etok gitangi ite. Eisir ande itut vas gipil ebe amolmol itut itut vas gipil ok be imbieg gikwai. 33 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Unaute kob, Ayeu ande gaspun vat gwangne ti ebe ve amolmol intut vas nipil be in-gas kubuk ok giengk Saion gikwai. Amol ti ginei aplo givin vat etok, atob ei nimbweg vie-ngge.”