10
Amolmol Israel ane ivang mul ve Pomate ane luev ite
Angg nune-nggen, ayeu aplongg givin be tangg givin anongge ve ganei Pomate nemb amolmol Israel ane ru. As mate walang ok ayeu gas miengk gitangi Pomate painge-ngge ve eisir ane. Ayeu gatpweng eisir as luev ebe ivang ok are gikwai beti ganei. Ve eisir ivang mul ve Pomate ane luev vie molge. Bemem eisir ilgum gen be itpweng are ite. Eisir tas gisgil luev ebe Pomate gital amolmol ginei amolmol vie ane ok, be ilgum gen gitangi ebe as tas gitung ok be isov luev etok ane lu ite. Dangetok be eitit ok tanatpweng gen etok are vevie kob, ve Yaun ebe Pomate geb gitangi Mose ok, giengk painge love ginme gipil sawa ebe Kilisi gibielk ok. Dangetok beti amolmol ebe aplos givin Kilisi ok, ete atob Pomate nital eisir ninei amolmol vie ane.
Pomate ta givin ve nemb amolmol tepwengge ru
Mose giro yaun eteik gipil luev ebe Pomate gili amolmol vie gisov ebe isov ane yaun ane lu-ngge ok. Be yaun nok dangeteik: “Amol ti ginei nisov Pomate ane yaun walang ok ane lu vie-ngge, atob ei nimbweg matawe.” Bemem luev ebe ve aplond nivin be Pomate nital it ninei amolmol vie ane ok ginei dangeteik: “Mie tam nitung niengk aplom ge dangeteik nunei, ‘Amol ret atob nireu nile gulumb?’ ” Mie nunei yaun dangetok bwaya. Ve yaun avo etok atob ninggas Kilisi nisov ninme. “Me nunei, ‘Amol ret atob nisov taku ebe yev bamo giengk ok nile?’ ” Mie nunei yaun avo etok bwaya weik etok ge, ve atob ninggas Kilisi nireu ninme. Be yaun ebe luev etok ginei ok dangeteik: Pomate ane yaun gilek givang givin mie gikwai nangge aplom tis avom. Be yaun aplond givin ane nok ebe tanei mateu gipil tavang tavang ok. Be ginei mie nunei nisov avom nunei Yisu Ei Amol Bamo, okob atob Pomate nemb mie ru. 10 Ve eitit and aplond givin meng-gihlang nangge aplond, beti Pomate gital eitit ginei amolmol vie ane. Be tanei and aplond givin vusa meng-gihlang nangge avond, beti Pomate geb eitit ru. 11 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amol ti ginei aplo givin Pomate, atob ei aplo bunam ite ve Pomate atob ninggas ei itin.”
12 Yaun etenik ginei gipil amolmol tepwengge, ve amolmol Juda ane be tis eisir ebe nangge Juda ite ok, eisir tepwengge gitangi ate-ngge. Be amolmol tepwengge as Pomate Ei dongke-ngge. Ei gitangi atob nemb amolmol tepwengge ebe avos ges Ei are ok dabin vie-ngge. 13 Ve yaun ti ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amolmol tepwengge ebe ital Amol Bamo are ok, ete atob Pomate nemb eisir ru.”
14 Dangetok be ginei amolmol aplos nivin Ei ite, okob atob inaute Ei ane yaun be aplos nivin be avos nivwat Ei are namnambed? Ginei amol ti nile be ninei mateu nitangi eisir ite, okob atob eisir inaute yaun be inatpweng are namnambed? 15 Be ginei Pomate nihlin ane amol kulkul ane ti ebe gigas mateu gitangi nam nam ge gile ok be nitangi eisir nile ite, okob atob eisir inei mateu avos namnambed? Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei: “Eitit tanggas Pomate ane amolmol kulkul ane ebe inggas mateu itangi nam nam ge ile ok tis tand vevie-ngge.”
16 Bemem amolmol tepwengge ivang mul ve yaun ete mateu ginei ok ite. Ve yaun ti ebe Aisaia ginei ok ginei dangeteik: “Amol Bamo, amol ret aplo givin mateu ete amei anei anei ok?”
17 Eitit tatpweng are gikwai ve gen ete aplos givin nik, ei meng-gihlang nangge yaun ete taute ok. Be yaun ete taute ok, ginme gihlang nangge Kilisi Ei ate avo.
18 Dangetok be ayeu ve nautani yem; Eisir iute mateu gikwai me ma? Bingano, eisir iute gikwai. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Eisir avos givang geb taku walang ok avwut, be inei eisir as bing nangge taku walang ok be ma gikwai.”
19 Ayeu ve nautani yem vukuri; Amolmol Israel ane wat iute yaun etenik ite nangge me? Ma yapin! Eisir iute be itpweng are gikwai. Ve warik Mose ginei Pomate ginei dangeteik ginei,
“Atob ayeu nanggas amolmol gitip ane be atob yem undi ebe ande ayeu gagas eisir be gapasang eisir ok, okob atob tangg aim vadbu. Be atob nanggas amolmol gitip ane ebe itpweng gen are ite ok. Be atob yem undi be tangg aim vavis.”
20 Be Aisaia ok ginei weik etok ge, ei gipelk ite be ginei yaun giengk gitip ge be ginei:
“Amolmol ebe emb kulkul ve irek Ayeu ite ok, ete ande ili ayeu gikwai. Be eisir ebe iutani amolmol subu ve Ayeu ane ite ok, ete ande Ayeu gas auate ru gitangi eisir be ili gikwai.”
21 Be Aisaia nok ge ginei yaun eteik gipil amolmol Israel ane be ginei: “Amol Bamo ginei; Ayeu gab amolmol ebe mongai tinas be iwel amolmol avos ve yaun ungglus ungglus walang ano ok gikwai.”