11
Pomate ta viti ve amolmol Israel ane
Ayeu veve nautani yem vukuri; Pomate gitin ane amolmol tepwengge gikwai me ma? Ma yapin! Ve ayeu ok ayeu amol Israel ane ti weik etok ge, ayeu meng-gahlang nangge Benyamin ane amolmol-gen, gideb Ablaham ane vaku-nggen ane. Pomate Ei gitin ane amolmol-gen ebe warik geb eisir yapin ve ane gen ok tepwengge gikwai ite. Ma. Yem wat utpweng Ilaija ane yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok are ite me? Ilaija ges miengk be geb amolmol Israel ane as yaun gitangi Pomate be giutani Pomate dangeteik:
“Amol Bamo; Eisir es miam amolmol kulkul ane (Profet) ebe inei mie avom ukwas vusa ok vunkunu be iaing miam taku da ane gikwai love ma be ayeu dongke-ngge ete gabweg nik. Bemem eisir lolos painge ete ivang nik ve ines ayeu vunu nivin weik etok ge.”
Bekob Pomate giwel Ilaija avo be ginei ret gitangi ei? Pomate ginei: “Ayeu gali angg amolmol-gen gitangi 7,000 ete ivang nik nangge, eisir nok inei uie be es miengk gitangi pomate Bal ite. Ma.”
Be Pol ginei; Dangetok be galkik etenik ok weik etok ge. Ve gisov Pomate ane ta viti ane ge beti galkik ane amolmol tavlu ete ivang nik. Gisov Pomate ane ta viti ane ge beti gital amolmol ginei natu-nggen, be Ei gital amolmol ginei natu-nggen gisov gen vevies ebe amolmol talgum ok ane ite. Ma. Ve ginei Ei nital amolmol ninei natu-nggen gisov gen vevies ebe amolmol talgum talgum ok, okob atob Ei ane ta viti etok weik ebe gen sin-ge ti ok.
Dangetok be atob eitit tanei ret? Gen ebe amolmol Israel ane ilgum ve in-gas ok, ete eisir inggas ite. Bemem amolmol tavlu ebe Pomate gili eisir ginei amolmol vie ane ok ge, ete inggas gikwai. Bemem amolmol tavlu bupwe-ngge aplos dadani gikwai. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Pomate gilgum eisir aplos be dadani gikwai, be gilgum matanos tis talngas avo gitangi ebe ve indi gen be inaute yaun ok ite. Eisir ivang dangetok ge ebe warik be painge love galkik as mate etenik.”
Be Dawit ok ginei yaun ti givin gipil eisir etok weik etok ge be ginei:
“Eisir as ben ebe en ok ete atob niluel savualos weik ete wal mate ges bwelk ok.
10 Be matanos indi gen bwaya. Be numual dumas tulkwe love kumb be invang tis dumas kumb dangetok nemb ta-ngge.”
Pomate geb amolmol ebe nangge Juda ite ok ru
11 Ayeu ve nautani vukuri. Givin ebe amolmol Juda ane ipalkuti be imbieg ok, eisir imbieg mang-mangi be as amolmol subu imbweg, ebe ve meinahlang Pomate ane amolmol-gen ok ite me ma? Ma yapin! Eisir ivkir dumas ve Pomate ane yaun be Pomate geb amolmol ebe nangge Juda ite ok ru. Beti amolmol Israel ane ili ebe ande Pomate geb amolmol ebe nangge Juda ite ok ru be tas vadbu. 12 Bingano. Amolmol Juda ane ivkir dumas gitangi Pomate ane Yaun, beti Pomate geb amolmol nalk ane tepwengge ru. Be eisir bwais ve Pomate ane luev beti Pomate geb amolmol ebe nangge Juda ite ok ru. Bemem ginei eisir Juda insov yaun ane lu-ngge, atob Pomate nemb amolmol tepwengge ru.
13 Be Pol ginei; Galkik etenik ayeu ve nanei angg yaun nitangi yem amolmol ebe nangge Juda ite ok. Yem amolmol ebe nangge Juda ite ok, yem aim amol kulkul ane ayeu. Ayeu tangg vevie-ngge ve ganei navang navin yem be nalgum kulkul. 14 Ayeu tangg givin ve nalgum be ayeu ate angg amolmol-gen aplos nimdil ve kulkul ete ayeu galgum gitangi yem nik ane, veik ayeu namb eisir as amolmol subu ru nivin weik etok ge. 15 Bingano. Pomate gitin amolmol Israel ane, beti galkik amolmol tepwengge nangge nalk imbweg vie. Bemem ginei Pomate ninggas eisir Israel vukuri, okob atob tandi weik ebe amolmol taku gimat ane matawas be imdil vukuri ok. 16 Ginei tanavse beret ti nimungg be tanemb nitangi Pomate, okob beret ete ve tanavse nindeb mul ane ok, etok Pomate ane gen givin weik etok ge. Be ginei ei wakas ti etok Pomate ane gen, okob Pomate ane ei nok ane range givin weik etok ge.
17 Pomate gitwel ei oliv ebe weik lalip ok range subu gikwai be gile givwat ei oliv bumue ane range ginme be gitak gile ei oliv roro ane range ebe galkik gitwel gikwai ok. Dangeteik; Mie ebe nangge Juda ite ok, mie weik ebe ei oliv bumue ane range ok. Bemem galkik ande mie gugas ben vie guvin ei oliv roro ane range ebe ginme nangge ane wakas ok. 18 Dangetok be mie nundang im ate nitangi ei range ete ande Pomate gitwel subu gikwai ok bwaya. Be ginei mie ve nundang im ate, okob tam nitung vevie be nuli kob. Ve mie ei range guro ei wakas ta ite, ei wakas kob giro mie ta. 19 Velob yem unei bwat Pomate gitwel ei range etok gikwai veik nitak yem unde unambweg eisir lavos bemem dangetok ite. 20 Bingano. Eisir aplos givin ite, beti Pomate gitin eisir gikwai be yem aplongg aim givin beti Pomate gitak yem ule umbweg eisir lavos. Dangetok be yem tangg aim nitung ete ve undang aim ate ok bwaya, yem tangg aim nitung aim ate be unpelk ve aim ate ane. 21 Ve ginei Pomate ta viti ve amolmol Juda ane, ebe weik ei oliv roro ane range ok ite, atob ei ta viti ve yem ite weik etok ge. 22 Dangetok be yem unatpweng Pomate ane ta viti be tis ane luev are vevie. Ve amolmol ebe ivkir dumas gitangi Ei ok, ete Ei gitin eisir gikwai. Dangetok be ginei yem unvang unsov Pomate ane ta viti aplo painge-ngge, atob ei ta viti ve yem. Be ginei ma, okob atob Ei nitin yem unkwai weik etok ge. 23 Be ginei amolmol Israel ane inkari as luev ebe aplos givin Pomate ite ok nikwai, okob atob Pomate ninggas eisir indumul inde lavos vukuri. 24 Yem amolmol ebe nangge Juda ite ok, ebe weik ei oliv bumue ane range ebe ivwat inme be itak gile ei oliv roro ane range ane lavo ok, yem lavongg aim etok roro ite, ma. Dangetok be ginei Pomate ve ninggas eisir Juda ane, ebe weik ei oliv roro ane range ebe itwel gikwai ok be nitak nile lavo vukuri, atob Ei nilgum bwayagege ve gen etok bunam gitangi Pomate ite.
Pomate ta viti ve amolmol tepwengge
25 Angg nune-nggen. Ayeu tangg gitung ve ganei nanei yaun ano ebe givuaivun ate-ngge ok lavo nitangi yem okob. Velob yem tangg aim nitung unei yem amolmol ebe tis dabangg aim gwet vie molge ok. Yaun nok dangeteik:
Amolmol Israel ane tavlu ebe aplos dadani ok, atob invang tis aplos dadani etok painge-ngge ite. Bemem nivin sawa ebe yem amolmol ebe nangge Juda ite ok, tepwengge unro aim ate vukir untangi Pomate unde ok, 26 okob atob Pomate nemb eisir ru. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amol ebe ve nemb amolmol ru ok, atob menihlang nangge Saion. Be atob Ei ta nivalngan Jakob ane vaku-nggen as gen tiate ebe ilgum ve ivkir dumas gitangi Pomate ok.
27 Be atob nambiti angg yaun eteik navin eisir:
Atob Ayeu nasin be tangg nivalngan eisir as gen tiate walang ok.”
28 Eisir Juda ivkir dumas gitangi mateu beti Pomate gitin eisir, beti galkik Pomate geb yem amolmol ebe nangge Juda ite ok ru. Bemem gisov eisir tumbus gen ane ge beti Pomate geb eisir gimungg ve ane amolmol-gen. 29 Ve Pomate ginini ete giwel avo vukuri ve gen ebe ande geb be giuv avo ukwas giwei gikwai ok.
30 Be yem amolmol ebe nangge Juda ite ok weik etok ge, warik yem uvkir dumangg aim ve mateu, bemem galkik etenik ande Pomate geb yem ru ve gisov amolmol Juda ane ivkir dumas gitangi Ei. 31 Eisir Juda ivkir dumas gitangi Pomate, bemem bwayage kob atob Pomate ta viti ve eisir weik ete ande yem nik. 32 Dangeteik; Pomate geb bunam gitangi amolmol tepwengge ebe ivkir dumas gitangi ei ok, veik nes ane ta viti ru nitangi amolmol tepwengge.
Eitit avond nivwat Pomate are
33 Pomate Ei gen vevies walang ok be tis dabas-gwet ebe ve inatpweng gen walang are ok ane dabe. Amol ti gitangi ebe atob nitpweng Ei ane dabe-gwet are ok ite. Be amolmol gitangi ebe ve inatpweng Ei ane luev are ok ite. 34 Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
“Amol ret gitangi ebe atob ninei Pomate lavo ok?
35 Be nolge amol ret geb gen ti ve Pomate gimungg. Beti atob Pomate nemb gen etok ane den nitangi ei ve niwel?”
36 Ma yapin. Gen bambamo etenik ginme nangge Pomate, be gen walang etok tamas Pomate dongke-ngge. Ei ate gipasang be gilgum be meihlang be imbweg. Dangetok be eitit avond nivwat Pomate are ninggas ta-ngge. Bingano.