12
Tanemb utland ulis ve taval nitangi Pomate
Angg nune-nggen. Pomate ta viti ve eitit bamo molge. Beti ayeu ve nanei dangetok nitangi yem nanei; Unemb aim ate weik da ebe emb tis matawe-ngge gitangi Pomate ok nitangi Pomate nile. Be unemb utlangg aim ulis nitangi luev ebe Pomate gili vie be ta givin ok nile. Ginei yem unalgum dangete ayeu ganei nik, atob yem unvang mul ve Pomate ane luev roro-ngge. Bemem yem unvang mul ve amolmol nalk ane as luev bwaya, yem unro aim ate vukir be unes aim luev vaku vukuri, veik unatpweng Pomate ane yaun ebe ve nilgum ano nile ok are. Be unatpweng gen vevies be tis gen ebe Pomate gili ginei vie ok arkares, be tis gen ebe Pomate gipasang love vie molge ok.
Pomate ta viti ve ayeu, dangetok beti ayeu ve nanei nitangi yem tepwengge dangeteik nanei; Unalgum utlangg aim ulis nireu-nireu ge be undi aim ate weik amolmol ebe tis ares ok ite. Yem unatpweng aim gwangne ebe Pomate geb gitangi aim ok are nitang-tangi ge be unalgum gen nitangi aim aplongg aim givin ane gwangne ete Pomate geb gitangi aim ok roro-ngge. Eitit tali, utland ulis ane gen natu natu walang molge giengk, be ilgum as kulkul gitang-tangi ge. Dangetok be eitit amolmol ok weik etok ge, eitit anongge molge, bemem Kilisi gidgin eitit tepwengge tale tapil dongke tavin Ei ate weik gen ane dongke. Bemem utland ulis dongke etok ane gen natu natu walang molge giengk aplo. Dangetok be eitit tepwengge tanalgum and kulkul ebe Pomate gibwas gitangi eitit ok nitang-tangi ge. Ginei eitit tanggas kulkul ebe ve tanei Pomate avo ukwas binge ok, okob tanalgum kulkul etok roro-ngge nitangi ebe and aplond givin ok. Be ginei eitit tanggas kulkul ebe ve tanalgum Pomate ane kulkul ok, okob tanalgum me ginei tanggas kulkul ebe ve tanbul amolmol ok, okob tanalgum and kulkul etok roro-ngge. Me ginei amol ti gitpweng luev ebe ve niro amolmol ta ok are, okob ei nilgum nitangi ebe ei gitpweng are ok. Be ginei amol ti gibwas gen ve amolmol, okob ei nilgum kulkul etok tis aplo dongke-ngge. Me ginei amol ti menihlang weik amolmol bui ane as amol ti (awaga), okob amol nok nilgum ane kulkul roro-ngge be nilgum vie-ngge. Be ginei amol ti ta viti ve amolmol, ei nilgum tis ta vevie-ngge.
Luev roro ebe ve tand nivin it ate ok
Tangg aim nivin aim ate ano roro-ngge tis aplongg aim dongke-ngge, be unavkir dumangg aim nitangi gen tiate be un-gas gen vevies ane luev ta. 10 Yem tangg aim nitung Kilisi be tangg aim nivin aim ate ano molge weik ebe kawe be male ok, be avongg aim nivwat aim ate niwel ate. 11 Unalgum aim kulkul walang ok tis vangg aim pale-ngge be wayam tinangg aim bwaya. Be unalgum Amol Bamo ane kulkul vangg aim pale-ngge. 12 Be unasge Amol Bamo tis tangg aim vevie-ngge. Be ginei gen bunam ti meng-gihlang, okob unvarkei gwangne be unes miengk ninggas ta-ngge. 13 Ginei amolmol bui ane subu gen ma ve is, okob unemb eisir ru. Be un-gas amolmol taku ti ane inpil aim nam. 14 Yem unes miengk nitangi Pomate ve amolmol ebe ilgum yem tiate ok ane nivin veik Pomate nitin eisir bwaya be nemb is ru. 15 Tangg aim vevie unvin eisir ebe tas vevie ok, be uteng unvin eisir ebe iteng ok weik etok ge. 16 Be undi aim ate unei yem arengg aim bamo gitlek eisir subu ite. Ve yem tepwengge gitangi ate-ngge. Be unalgum aim ate weik ebe amolmol tis ares ok ite, yem unvang unvin amolmol ebeok sinsin. Be tangg aim nitung niengk aplongg aim ge unei yem amolmol ebe dabangg aim-gwet vie ane ok ite. 17 Ginei amol ti gilgum tiate gitangi mie, uli ve nomb tiate niwel. Mie nulgum gen ebe ve nipasang amolmol ok. 18 Unalgum gen nitangi ebe amolmol talgum talgum ok ge nitangi aim ate, be unvang vie-ngge unvin amolmol walang ok. 19 Angg nune-nggen; Unemb tiate niwel tiate ebe ilgum gitangi yem ok bwaya, bemem baingg aim vier nitangi Pomate Ei ate nile. Ve yaun ebe giengk Pomate ane kapia ok ginei dangeteik:
Amol Bamo ginei: “Ayeu ate-ngge atob namb vavavne nitangi amolmol ebe ilgum tiate ok.”
20 Dangetok be ginei amolmol ebe ilgum mie tiate ok ginei marav-nes is, mie nomb ben nitangi eisir be inen, me ginei eisir bui ges is okob nomb bui be eisir inum. Ve ginei mie nulgum dangetok nitangi ei, atob ei maimae anongge ve gen ete gilgum gitangi mie ok ane. 21 Bemem nuli im ate-ngge velob luev gen tiate ane nirwel mie nule nusov gen tiate aplo nuvin. Dangetok be mie nulgum gen vie-ngge veik numbweg nuwei luev gen tiate ane.