13
Tansov amolmol bambamo ebe emb eitit dabin ok, as yaun ane lu-ngge
Amolmol tepwengge insov as amolmol bambamo (Gavman) as yaun ane lu-ngge. Ve eisir nok emb is ate gitangi ebe tas givin ok ite, Pomate Ei ate geb eisir. Be amolmol bambamo ete emb amolmol dabin nangge nalk nik, as dabe giengk Pomate dongke-ngge. Dangetok be ginei amol ti nisov eisir ebe emb amolmol dabin nangge nalk ok as yaun ane lu ite, okob ei gisov Pomate ane yaun ane lu ite weik etok ge. Dangetok be amol nok atob ninggas vavavne ve ane mongai etok ane. Amolmol ebe ilgum gen vie-ngge ok, eisir ipelk ve amolmol bambamo ebe emb amolmol dabin ok ite. Bemem eisir ebe ilgum gen tiate ok, ete ipelk ve bambamo ebe emb amolmol dabin ok. Dangetok be ginei mie buam ve eisir bambamo ebe emb amolmol dabin ok inalgum miam yaun, okob mie nulgum gen vie-ngge veik amolmol indi be avos nivwat mie arem. Ve amol ebe geb amolmol dabin nangge nalk ok, ei Pomate ane amol kulkul ane ti, be ei geb kulkul ve nemb amolmol tepwengge ru be inambweg vie-ngge. Bemem ginei mie gulgum gen tiate ti, okob atob amol ebe geb amolmol dabin ok atob nilgum miam yaun. Ve etok Pomate ane mol kulkul ane ti ete ei ok be atob nilgum Pomate ane ta vavis ane ano nipil amolmol ebe ilgum gen tiate ok. Dangetok be yem unsov eisir as yaun ane lu ge. Bemem unsov eisir as yaun ane lu ge ve ebe upelk ve eisir ane ok bwaya, yem unalgum weik yem tangg aim givin eisir anongge beti usov as yaun ane lu.
Be gen dangetok beti yem ukari takes givin weik etok ge, ve gisov eisir etok weik Pomate ane amolmol kulkul ane. Be ginei yem uvwat gen subu be ane den giengk nangge, okob unes aim gen ete uvwat ok ane den vunkunu. Be unkari takes nitangi amol ebe geb kulkul ve gigas takes ok, be unavgo aim amolmol ebe emb yem dabin ok as takes tavlu nivin weik etok ge. Be unsov eisir as yaun ane lu ge be avongg aim nivwat eisir ebe tis ares ok ares.
Yaun tand givin ane
Unemb aim ate dabin vie-ngge, unvwat amolmol as gen sinsin-ge ite. Gen dongke eteik ge ete yem unemb niwel ate: Unemb tangg aim givin nitangi aim ate niwel ate. Amol ti ginei ta givin ane nune-nggen, amol etok ei gisov Pomate ane yaun ane lu. Ve Pomate ane yaun ginei dangeteik ginei:
“Mie nuyaing luev ebe amol be avie emb is ate ane ok ite.
Be nos amolmol vunu ite. Nuvaina gen ite, nuvalval amolmol as gen ite.” Pomate ane yaun etenik be tis yaun subu ane dabe tulkwe dongke eteik: “Tam nivin am nune-nggen ebe imbweg imbloblo mie ok weik ete mie ate tam givin im ate ok.”
10 Amol ti ginei ta givin ane nune-nggen ebe imbweg imbloblo ei ok, okob gitangi ebe atob nilgum eisir tiate ok ite. Dangetok be ginei eitit tand nivin amolmol, atob eitit tanalgum Pomate ane yaun walang ok ano nile.
11 Namnambed beti ayeu ganei gitangi yem ve unalgum gen nitau nile yaun bambamo ete galkik ayeu ganei gitangi yem ok? Bingano. Yem utpweng sawa etenik are gikwai, ve sawa etenik ebe ve tanambweg matanond sang-sangas ok, be wat tanyengk vukuri ite. Ve givin ebe eitit aplond givin Pomate vaku-ngge ok, ete sawa ebe Ei ve nemb eitit ru ok giengk aikawe kasop ge. Bemem galkik as mate etenik ande sawa etok ginme gibloblo tepwe. 12 Tambok ande ve ma nikwai, be gibloblo ve as bamo nok eteik. Dangetok be tankari gen tambok ane nikwai be tano gen as ane nireu utland ulis. 13 Be tanes and luev vie-ngge weik amolmol ebe ivang isov bogbogo as ane aplo ok. Tansov yaun ane lu ge, tanum bui vavis ite, tanes luev wasi ane ite, tansov gen tiate ane yaun ane lu ite. Tan-go it ate me tan valval amolmol as gen ite. 14 Eitit tanautani Amol Bamo Yisu Kilisi ve nemb eitit ru be tanvang vie-ngge, be tanalgum gen ebe utland ulis ge ta givin ve nilgum ok bwaya.