^
Jems
Ko ti yaemere niaa puri mapalaaya
Onaa medaloma epe kone rudu tea-daare beten tapape
Oyae adaapu i aa-para aa naraa lapo
Oyaeyaenumi onaanuna kone mabebolaaya
Niaame agaa waru pago mea ratamina
Niaame onaa rayo madaare odome padane-rupa omamina
Kone rulae yaeme epe kogono napaliare o ta
Niaana ekere waru surubamina
Epe konere Gote madaa epea
Su amaa yaenu madaa raaname omalimiri Gote-na iaa piralimi
Niaame pa amaa mariae agaa nalamina
Niaame Gote-na agaa narasamina
Amope aanuna agaa
Niaana pu robaa puri mapalaawa kedaa rua Aa Mudu ado piramina
Niaame ora yaa madaa makuaa agaa pa nalamina
Redepo ne aame beten tea rabu go beten ora puri waru pabea
Aa meda Gote-na pora gimoa piraliare wala lamu mua walamina