4
Veaga Palaguna gena rinaga kwagutu aonai
Palagu gena vetugaimo einagulu ai evenimaito. Gaura pakurai ai ati gatugamagi-moirana einagulu kalakalanai. Ai nugarage kalara veavugara, taunilimalima na ati gegitailiarana kalara, garaokwanirato. E ai ati gaopana e Palagu gena kila ganina maki ai na ati gavega-irauana. Aikina. Ai na Palagu gena vali rorirorina ganina taunataunanamo gakilagi-matagai -namanamaana. Voanana taunilimalima pia ripa, ai mataunataunamai na Palagu gena inagulu gakalaana ia wailanai.
Na pene ai na eVali Namana gavaravaragi-veavugaana genai, evali ea kwarega poganai gelakana talimaramo geriai veavuga. Etalima, Keriso ati gevega-taunataunaana talimara, e tanopara palaguna arana Satani na geria tugamagi ekala-mukunarato, gaurai eVali Namana maekana ewaena ati gegitaana. EVali Namana maekana ea Keriso maekana ralemana iwavagina ewaena. E Keriso ea Palagu gitagitana taunatauna. Ai ati ai matotaumai valimai gapiaana. Aikina. Ai na Iesu Keriso gavopatagiana, gakilana, Keriso ia Velekou taunatauna. Ai gomi gemi vetugunagi talimamai ai gavevega-agona Iesu gakupa-rageana vetainai. Kwalana Palagu tovotovonai ekilato, “Mukuna kaikolo aona na ene wae-lovolovo,” netiwato. VoPalagu kwapuna na ai aomai evega-maeka-lovolovorato kwalana, Palagu maekana kamuna Iesu Keriso wailanai ewaeto gauna pene vega-matagaia, ne paia ripaa e paia tugamagi-ilua ulanana.
Na erinaga nama iwavagina ai tauniparamai aonai ea, e tauniparamai noowane kwano na gekalarana kwagutura, pia aiki, voanana taunilimalima maparara na pia gitaa, e pia ripa maki, e tiavu kamu iwavagina ai gemai ea Palagu genana evogomaina, ati ai gemana. Ai kavata-kavata na gegalu-gegelagimaina, gevega-vitivitimaina e metau maki kamu gevenimaina, na gema tiliga ati eaikina. Toma reketarai gaaovoaovona, ati ripamai rakagau paia kala, kwalana maguli gaoka-vagi, na gema veraramani Palagu genai ati vagi emoirana. Taunilimalimana ati geririwamaina, gevega-vitiviti-kamumaina, na Palagu ai lagalagamai aimo etaluna, ati eraokwanimaina; marana gekwari-ketomaina, na ati gakwaregana. 10 Iesu ekwaregato, vokawarega voo vanagivanagi ai tauniparamai ai gavua-loulouana. Garipana, ai maki, Iesu gevagi-kwaregaato vetaina, pia vagi-kwaregamai. Vovetaina ewalana kwalana, Iesu gena maguli maki vanagivanagi ai tauniparamai na pene vega-matagaia, pe taunilimalima na pia gitaa. 11 Ai roe aga magulina apostolomai, vanagivanagi pia vagi-kwaregamai negetina, Iesu valina gakilagiana galamanai. Ekala ewalana ganina taunatauna, Iesu gena maguli, (voo Iesu emaguli-waito gauna), tiavuna ai tauniparamai na pene matagai, pe taunilimalima na pia gitaa ulanana. 12 Vovetaina gaurai kwarega gena inagulu ai (apostolo) gemai ekalaana, na maguli gomi aomi ai einaguluna.
13 Puka Veaga aonai ekilana, “Au na Palagu avega-taunataunaato, gaurai akilato.” Ai maki vokamonagi kwapunamo aonai gaurai gakilana, Palagu gavega-taunataunaana nagatina. 14 Kwalana ai ripamai, Iesu Velekou kwarega na evega-kuliiti-waiato Palaguna na ai maki mapene vega-kuliiti-waimai Iesu vetaina, ne ai e gomi, maparara pene gapi-maira ia wailanai peneve vega-ruga-talira. 15 Ai na vitiviti e metau gagapirana, gomi na namana pio rawalia ulanana, e voanana taunilimalima gutumagutuma na Palagu gena vega-nama pia rawalia. Ne Palagu gena vega-nama pakunai, taunilimalima gutuma na Palagu pia tanikiuveni-kamua e ia ralemana e maekana kamuna pia vega-ragea.
Kamonagi aimo pita talu
16 Gaura pakurai ai kiata vagi maki ati gatugamagi-moirana. Pa, gatau kamuna, pe gamoira-agona, na palagumai toma rorirai evega-valigurana. 17 E evitiviti e metau kiarakiara atilovana pia raka aiki gaura voira pia matagai kamu iwavagi. Palagu na egau voira ralemana kamu iwavagi, pene mia-vanagivanagi gauna, pene venimai. 18 Vovetaina gaurai ai matamai na ati ewagumona gewalana matarana tagitarana gaura gagita-kalakalarana. Aikina. Ai matamaina, toma matarana ati tagitarana gaura, gagita-kalakalarana. Kwalana ewagumona matara na tagitarana gaura ati rau mapia aiki, na rakagau ewagumona ati tagitaana gauna pene mia-vanagivanagi, ati pene aiki gauna.