5
Kupa tauniparana e etanoparai tataluna tauniparana
Ai ripamai, etanoparai gatalu-agiana amana pa tauniparana pene rakava kwaregai gaurai, kupai ati gima kalakalana numana ta Palagu genana paia gapia, mia-vanagivanagi numana. Etanopara taunipara numanai gataluna gatagina e gagalamitina, kwalana vitiviti e metau kamu garawalina gaurai. Na ai gema ririwa kamuna, Palagu na kupa na pene vogomai tauniparana na ene vega-rapugamai. Kwalana kupa tauniparana na pene rapuga gavumai taunilimalima vetaina aonai, ai ati palagumo paia loulou ia wailanai kupai, na ai palagumai kougavu ewagumona vetaina. Kwalana ai etanopara taunipara numanai roe aga taluna, gagalamitina e metau kamu gevenimaina. Eia ganina, ati gaririwana etanopara tauniparana aia gaivagia pa aia kwarega nagatina. Aikina. Ai gema ririwa Palagu na kupa tauniparana numana valiguna na pene vega-rapuga-gavumai, pe maguli tauniparana na pia kwarega tauniparamaimo kapuna pere porogia nagatina. Palagu matotauna na ita emaguli valiguna ea pita gapia ulanana ekala-maavuato. Vovetaina gaurai ia na Veaga Palaguna eveni-kunerato. Palagu na eVeaga Palaguna eveni-kunerato ganina, ita pita ripa-gitakau, taunipara valiguna maki pene venira.
Vovetaina gaurai vanagivanagi ai aomai gaoka, ati gatugamagi-aovoaovona. E ai ripamai, etanopara tauniparana numanai roe aga taluna gaurai, ai Velekou ria vanuga taunatauna kupai ati gatalu-koukouna. Ai kamonagi aimo gamagulina, ati matamai na gagitarana gaurana gevaimaina. Au voo pakila vetaina, ai ati gakalina, maveraramanimai gaririwana, e taunipara genana paia gerevagi, ne Velekou ria paia talu, Velekou etaluna vanuganai. Vovetaina gaurai ai gema ririwa kamuna kwapunamo wailamai ai gataoana, ia aonamo paia vega-namaa. Votanopara tauniparana aonai paia talu, pa etanopara taunipara numana na paia laka-gerevagi, ne Velekou ria kupai paia talu, ai gema ririwa, ia aonamo paia vega-namaa. 10 Kwalana ita maparara Keriso gena Kota tanukauna wailanai pita ruga-piati vegata. Vonai ita maparara kwapurakwapura etanopara tauniparanai tataluna aonai, kala namara pa rakavara takalarana, gaura voira gelegelerai pita gapira.
Keriso na Palagu gatanai evega-agorato
11 Ai ripamai, Velekou makaliagina, kwalana wailanai pita ruga-tali. Vovetaina gaurai ai na taunilimalima gagavutinarana, pia tugamagi-waikule ulanana. Ai aomai e gema tugamagi rakagau Palagu ripana vealeva, e au atugamagina, gomi maki ai aomi ai goripamaina. 12 Evetaina gakilana, ati ai matotaumai gomi wailami ai gakilana, ai taunatauna kala rorirori talimamai taunatauna. Aikina. Ekilara gavega-ripamina ganina taunatauna, ai pio veagi-agimai, pe tanopara aonekara e ripara geveagi-agirana talimara pio vega-gelera ularana. Ne taunilimalima matara na gegitarana gaura geveveagolokagirana, a taunilimalima aorai gemiana gaura ati gegitarana. 13 Pene ai gakawa-rakavana nogotina genai, Palagu gena inagulu gakalaana gaurai; pa pene gema tugamagi rorirori genai, gomi nama pio rawalia ulanana.
14 Ai Keriso gena ulamagina etugunagi-nagimaina e ai taunatauna garipa-namanamana, Keriso taunilimalima maparara gera kala rakava pakunai ekwaregato. Gaura pakurai, taunilimalima maparara maki ia gena kwaregai takwarega-kouto. 15 Keriso ita taunilimalima maparara gera kala rakava pakurai ekwaregato gaurai, ita etoma roe ata magulina talimara maparara, ati ita kwapurakwapura matotaura gera ririwa vetairaimo pita talu. Aikina. Ita maparara Keriso aonaimo pita maguli, kwalana ia ita pakurai ekwaregato, Palagu na kwarega na maevega-kuliiti-waiato.
16 Vovetaina gaurai ai na etoma taunilimalima ati tauniparana kavanai gena maguli gagitaana. Pa, tovotovonai Keriso maki tauniparana kavanai gatugamagiawai, na ewagumona vovetaina ati gatugamagiana. 17 Vovetaina gaurai pene talima ta Keriso gena maguli aonai etaluna, votalima taunilimalima valigu katigulana. Vomaguli kunena etalu-agiawai gauna eaikito, ia maguli valigu katigulana egapiato, gaurai emaguli valigunai etaluna. 18 Egaura maparara Palagu na ita gera evenirana. Palagu tavetali-veniawai, na Keriso gena kwaregana ia na maegapi-rage-wairana. E ai maki Palagu na einagulu evenimaito, taunilimalima paia vega-ripara, Palagu na maino gapigapina rauparana warau ekalaato, pe ia e Palagu maino pia gapia ripa. 19 Ekila ganina: Palagu na Keriso tanoparai etugu-maiato, ne ema kwaregato. Keriso gena kwarega genana Palagu tanopara talimara maparara ria maino gegapiato: Taunilimalima geria rakava ati etugamagi-tagorana, na etugamagi-piatogarana. Palagu na einagulu ai evenimaito, maino kilana ea paia vopatagia.
20 Vovetainai ai Keriso gakila-porogiana etanoparai. Keriso gena vali gapiaana aonai, noowane Palagu matotauna ai gemana taunilimalima eririwamagirana, ia ria maino pia gapia. Ai na Keriso aranai gomi ganogimina, “Palagu ria maino pio gapia.” 21 Kwalana Keriso lewana ati gena rakava, na ita gera kala rakava pakurai, Palagu na ia noowane kala rakava talimanai evega-agoato. Palagu na vokala ekalaato kwalana, Keriso ria pita kwapuna, ita maparaparara kala rorirori talimarai pita ago ulanana Palagu wailanai.