2
Yesu itomatala paila yakidasi
Aginigini baisa yokomi tubugwad Mabigana bigala kalubaila, e kaina tuvaila ivitusi togini matauna eitomoya; kugisi tuvaila mailela 12,14,18,28. mwada gala bukumitugagasi. Mitaga kidamwa availa bimitugaga, matauna Yesu Keriso tobwaila itomatala paila yakidasi, matauna goli iyokakapisi baisa Tamala paila yakidasi. E Keriso matauna uulotoula Yaubada biligaiwa da mitugagasi. E gala da mitugagasi titouledasi wala, mitaga mina watanawa komwaidosi si mitugaga.
Kidamwa takabikaulasi Yaubada la karaiwaga, e bogwa takamokwitasi kidamwa tanikolaisi matauna. Kidamwa availa bikaibiga, kawala, “Bogwa anikoli matauna” - mitaga gala ikabikaula la karaiwaga, matauna la biga makawala wala toubuwabu, deli kamokwita gala isisu baisa matauna. E kidamwa availa ikabikaula Yaubada la biga, e matauna wala iyebwaili Yaubada saina bwainigaga. Baisa makawala gagabila goli bitakamokwitasi kidamwa Yaubada deli tasivadulisi. Availaga bikaibiga, kawala, “Yaubada deli kasivaduli”, ibodi matauna tuta tuta bivagi makawala Yesu Keriso eiuvagi.
Karaiwaga kwaivau
E segwaia tombwailigu yokomi! Makwaina karaiwaga aginigini baisa yokomi gala kwaivau. Mitaga makwaina karaiwaga kwaibogwa. E taitala taitala yokomi bogwa lokuyosisi metoya okala vitouula mi tapwaroru. E karaiwaga makwaina kwaibogwa baisa livalela avaka bogwa lokulagaisi. 2.7 Yn 13.34 Mitaga aginigini baisa yokomi karaiwaga makwaina kwaivau, uula gagabila bitagisimlili kala kamokwita metoya baisa Keriso deli goli baisa yokomi. Paila dudubila ititabai, e lumalama bogwa iyuwoula.
Kidamwa availa bikaibiga, kawala, “Yeigu asisu baisa olumalama”, mitaga ikoulovi sola, e matauna igau wala eisisu odudubila e lagaila. 10 E availa matauna iyebwaili sola baisa isisu olumalama e mapaila gala avaka isisu baisa matauna kidamwa bivakapusii availa.e gala avaka isisu baisa matauna kidamwa bivakapusii availa. Gagabila bitagini, “gala avaka isisu baisa kidamwa bivakapusii matauna.” 11 Mitaga kidamwa availa ikoulovi sola, e matauna isisu wala odudubila. E matauna goli ililoula baisa odudubila, deli gala inikoli ambaisa bila, paila dudubila ivigaki matauna tokwau.
12 Aginigini baisa yokomi tubugwa uula Yaubada bogwa eiligaiwa mi mitugaga, paila uula Keriso. 13 Aginigini baisa yokomi tommoya, uula bogwa kunikolaisi matauna availa bogwa eisibogwaf Matauna Yesu Keriso. metoya watanawa kala vitouula. Aginigini baisa yokomi tubovau uula bogwa kukwalisuwolaisi matauna Tomitugaga.g Matauna Diabolo, tokwaraiwogala mitugaga.
14 Aginigini baisa yokomi tubugwa, uula bogwa kunikolaisi Tamadasi. Aginigini baisa yokomi tommoya, uula bogwa kunikolaisi matauna availa bogwa eisibogwa metoya watanawa kala vitouula. Aginigini baisa yokomi tubovau, uula yokomi mina papeula e la biga Yaubada isisu olumoulemi, deli bogwa kukwalisuwolaisi matauna Tomitugaga.
15 Taga kuyebwailisi valu watanawa, kaina avai vavagi metoya baisa watanawa. Kidamwa kuyebwailisi watanawa, kala yebwaili Tumami gala wala isisu olumoulemi. 16 E vavagi makwaisina uvagila valu watanawa, baisa avaka tomitugaga saina magisi, deli avaka tomota igisaisi e magisi, e deli komwaidona uvagila watanawa tomota si kabokwaluvalova. Gala avai vavagi metoya makwaisina bima metoya baisa Tamadasi. Mitaga leima metoya baisa valu watanawa. 17 Watanawa deli uvagila komwaidona avaka tomota magisi, ititabaisi wala. Mitaga availa bivagi avaka Yaubada magila, matauna bimovagasi.
Keriso kala tilaula
18 E tubugwa, tovana valu kala vigimkovila makateki goli. Bogwa lokulagaisi kidamwa taitala Keriso kala tilaulah Matauna tomitugaga kasi tokugwa bila okala vigimkovila e bitobodi Keriso. bima. E tuta baisa bidubadu Keriso kala tilaula iyoulapulasi; e mapaila tanikolaisi kidamwa tovana valu kala vigimkovila makateki wala. 19 Matausina isilavaidasi paila uula gala isim kasi vilavila matausina deli da bodasi. Kidamwa matausina deli da bodasi ninitinidesi wala, bogwa bisigagasi deli yakidasi. Mitaga bogwa isunapulasi, kidamwa bitagisimlilaisi komwaidosi matausina gala isim kasi vilavila deli da bodasi.
20 Mitaga Keriso bogwa eiligabu Baloma Tobumaboma baisa yokomi, e mapaila komwaidomi kunikolaisi bigala mokwita. 21 E aginigini mi leta, gala paila uula gala kunikolaisi bigala mokwita. Mitaga aginigini paila uula kunikolaisi, e deli kunikolaisi kidamwa bigala sasopa gala avai tuta bima metoya bigala mokwita.
22 E availa toubuwabu? Baisa matauna ilivala mwada Yesu gala Mesaia. Matauna goli Keriso kala tilaula, paila eipaiki Yaubada kasitaiyu Latula. 23 Paila availa ipaiki Yesu tuvaila bogwa ipaiki Tamala. E availa ikamituli kidamwa bogwa iyosi Yesu, tuvaila bogwa iyosi Tamala.
24 E mapaila mabigana avaka kulegasi metoya okala vitouula mi tapwaroru ibodi bisisu oninami. E kidamwa goli mabigana bisisu oninami e yokomi tuta tuta bukusividulaisi Yesu deli Tamala. 25 E baisa goli Keriso titoulela ikatotila kidamwa bisakaidasi,i bisakaidasi.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “bisakaimi”. momova kwekanigaga goli.
26 Aginigini makawala baisa yokomi paila matausina availa availa ivigikonaisi mwada bisipulokaimi. 27 Mitaga ka, kugisaisi - Keriso eiligabu la Baloma baisa yokomi. Kidamwa la Baloma eiviyelu ninami, ibodi wala gala availa kami tovituloki. Paila matauna Baloma iuvitulokaimi paila wala vavagi komwaidona, e komwaidona avaka iuvituloki baisa gala wala isisasopa mitaga ikikamokwita. E mapaila ibodi bukukwabikuwolaisi Baloma la vituloki, e deli bukusividulaisi Keriso.
28 E tubugwa, kusividulaisi Keriso. E mauula bitatuvaluwasi avai tuta biyoumatila, e gala deli kada mmosilasi bitatopwepunisi wa Yam makwaina matauna bima. 29 Yokomi kunikolaisi matauna Keriso saina tobwaila. Mapaila ibodi bukunikolaisi kidamwa availa ivagi bwaina matauna goli Yaubada latula.

d2:1 Mabigana bigala kalubaila, e kaina tuvaila ivitusi togini matauna eitomoya; kugisi tuvaila mailela 12,14,18,28.

2:7 2.7 Yn 13.34

e2:10 gala avaka isisu baisa matauna kidamwa bivakapusii availa. Gagabila bitagini, “gala avaka isisu baisa kidamwa bivakapusii matauna.”

f2:13 Matauna Yesu Keriso.

g2:13 Matauna Diabolo, tokwaraiwogala mitugaga.

h2:18 Matauna tomitugaga kasi tokugwa bila okala vigimkovila e bitobodi Keriso.

i2:25 bisakaidasi.Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “bisakaimi”.