3
Yaubada litula
Ka, kugisaisi Tamadasi la yebwaili vakaila baisa yakidasi. La yebwaili saina siligaga sainela mapaila Yaubada idokaidasi litula, e bogwala makawala goli yakidasi. E avaka uula mina watanawa gala inikolaidasi? Uula goli gala einikolaisi Yaubada. 3.1 Yn 1.12 E segwaia mina mbwailigu yokomi, yakidasi tuta baisa Yaubada litula. Mitaga baisa tuta gala bitagisimlilaisi ammakawala igau bitadavilasi. Mitaga baisa tanikolaisi. avai tuta Keriso bima, igau bitadavilasi makawala matauna. Paila wala bitagisimlilaisi matauna migila migatoula. E availa ipikwaku makawala paila Yesu Keriso, matauna bikikili wala titoulela kala bumaboma makawala goli Yesu Keriso matauna tobumaboma.
Availa availa imitugagasi bogwa ikoulovaisi Yaubada la karaiwaga. Paila mitugaga baisa kowolova karaiwaga. Paila kunikolaisi baisa Keriso ikaloubusi uula mwada bikau biligaiwa tomota si mitugaga.j tomota si mitugaga. Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “da mitugagasi”. E deli goli gala isim avai mitugaga baisa matauna. 3.5 Yn 1.29 Availa availa isividulaisi Keriso, matausina gala biuvagaisi mitugaga. Mitaga availa availa bimitugagasi, e gala kwaitala tuta eigisaisi matauna, e deli goli gala avai tuta einikolaisi matauna.
E tubugwa,k Kigisi 1 Yn 2.1 kala katumiki. taga taitala bisipulokaimi. Availa availa ivagaisi duwosisia, matausina toduwosisia wala, baisa makawala goli Keriso matauna toduwosisia. Availa availa bivagaisi mitugaga, matausina Diabolo kala boda. Paila Diabolol Matauna mitugaga komwaidona kala tokwaraiwaga. Maigana kala kivila, “Totabinona”. bogwa eimitugaga igau okala vitouula valu. Paila baisa uulotoula Latula Yaubada ikaloubusi, kidamwa bikatudidaimi baisa avaka Diabolo eivagi.
Availa Yaubada latula, matauna gala bimitugaga, uula matauna ipati la bubunela Tamala. E gala gagabila matauna biuvagi mitugaga, paila Yaubada Tamala goli. 10 Baisa bitagisimlilaisi avaka kala tuwoli Yaubada litula deli kala tuwoli Diabolo litula. Kidamwa availa gala ivagi avaka duwosisia kaina gala iyebwaili sola, e matauna gala Yaubada latula.
Bitayebwailidasi taitala baisa taitala
11 Paila livalela baisa kulagaisi metoya okala vitouula mi tapwaroru, makawala baisa. ibodaidasi bitayebwailidasi taitala baisa taitala. 3.11 Yn 13.34 12 Mitaga gala ibodaidasi bitavagaisi makawala Keni. Matauna Tomitugagam Kugisi 1 Yn 2.13 kala katumiki. kala boda, e mapaila ikatumati bodala. Avaka paila Keni ikatumati bodala? Paila vavagi makwaisina avaka matauna ivagi saina gaga, mitaga vavagi makwaisina avaka bodala ivagi saina bwaina. 3.12 Vit 4.8
13 Mapaila segwaia taga biyowa lupomi kidamwa tomotala valu watanawa bikoulovaimi. 14 Baisa tanikolaisi kidamwa yakidasi omitibogwa tokwaliga mitaga bogwa tamovavausi. Tanikolaisi paila uula tayebwailisi sedaiasi. Kidamwa availa gala toyebwaili matauna bisigaga kaliga olopola. 3.14 Yn 5.24 15 Availa ikoulovi sola e matauna tokwatumata. E kunikolaisi tokwatumata gala gagabila bimovagasi. 16 Paila baisa makawala bitanikolaisi avaka yebwaili. Paila Keriso itugwali okaliga paila yakidasi. Makawala goli yakidasi ibodi bitatugwalaidasi okaliga paila sedaiasi. 17 Kidamwa taitala la guguwa bidubadu igigisaki sola tonamakava, e itaboda nanola gala bimitukwaii sola, ammakawala matauna bilivala kidamwa iyebwaili Yaubada? 18 E tubugwa! Gala ibodaidasi bitayebwailisi bigawokuva wala deli livalawokuva wala. Mitaga ibodaidasi da mitakwaisi bikamokwita kidamwa da yebwailisi baisa yebwailitoula.
Bitatuvaluwasi Yaubada omatala
19 E baisa makawalan Bubunela yebwaili vavagitoula bitagisi olumoulela mitakwai ituwoli ituwoli (kugisi mailela 16-18). bitanikolaisi kidamwa yakidasi metatoyasi wa bigala mokwita. Baisa makawala ninadaisi bituvaluwa Yaubada omatala. 20 Kidamwa tadokaisi ninadaisi ikamogaidasi, tuvaila tanikolaisi Yaubada ikalisuwoli ninadaisi, e inikoli wala vavagi komwaidona. 21 Mapaila segwaia tombwailigu yokomi, kidamwa ninadaisi gala bikamogaidasi, makawala bitatuvaluwasi Yaubada omatala. 22 Avaka avaka tanigadaisi bitabanaisi metoya baisa matauna, uula bitakabikaulasi la karaiwaga deli bitavagaisi avaka biyomwasali matauna. 23 E matauna bogwa ikaraiwaga kidamwa bitadubumaisi matauna Latula, Yesu Keriso, e deli bitayebwailidasi taitala baisa taitala, makawala goli Keriso ikaraiwogaidasi. 3.23 Yn 13.34; 15.12,17 24 Availa availa ikabikuwolaisi Yaubada la karaiwaga, matausina isisividulaisi Yaubada, deli Yaubada isisividuli matausina. E deli makawala bitanikolaisi kidamwa Yaubada isividulaidasi, paila uula matauna eisakaidasi la Baloma.

3:1 3.1 Yn 1.12

j3:5 tomota si mitugaga. Mimilisi buki pilabubogwa iginisi, “da mitugagasi”.

3:5 3.5 Yn 1.29

k3:7 Kigisi 1 Yn 2.1 kala katumiki.

l3:8 Matauna mitugaga komwaidona kala tokwaraiwaga. Maigana kala kivila, “Totabinona”.

3:11 3.11 Yn 13.34

m3:12 Kugisi 1 Yn 2.13 kala katumiki.

3:12 3.12 Vit 4.8

3:14 3.14 Yn 5.24

n3:19 Bubunela yebwaili vavagitoula bitagisi olumoulela mitakwai ituwoli ituwoli (kugisi mailela 16-18).

3:23 3.23 Yn 13.34; 15.12,17