22
Tovitoubobuta Mikaia ikatululuti Eyabi
E tuta makwaina ivakota valu mapilasina Isireli deli Siria iboda kwaiyu taitu. Mitaga kwaitolula taitu Yeosepata guyoula Yuda ilokaia ivakawoli Eyabi guyoula Isireli.
E Eyabi ikatupoi la tosikwawa, kawala, “Avaka paila yakidasi gala avaka bitauvagaisi paila bitakaimilivauwaisi Ramoti mapilana Giliadi metoya oyamala guyoula Siria? Makwaina yakidasi da valusi!” Tuvaila Eyabi ikatupoi Yeosepata kawala, “Ki, kudoki yoku deli yeigu bitala tabasi kabialela Ramoti ke?”
E Yeosepata ivitakauloki kawala, “Yeigu bogwa latagwala makawala yoku! E makawala goli ulo tokwabilia deli goli matausina tosisila wosa ninasi makawala wala. Mitaga ikugwa bitanevisi avaka nanola Guyau.”
E Eyabi ikatuguguli matausina tovitoubobuta kasi bawa kaina lakatuvasi e ikatupoi matausina kawala, “Tauwau, ki, kudokaisi bala abasi kabialela Ramoti kaina gala?” E imapwaisi kawasi, “O bwaina, kulokaia kukwabiliasi. Matauna Guyau bivigakaim bukutomgwaga!”
Mitaga Yeosepata ikatupoi kawala, “Ki, gala taitala tovitoubobuta tuvaila isisu? Kaina igagabila bitanevisi avaka nanola Guyau metoya baisa matauna.”
E Eyabi ivitakauloki kawala, “Taitala tuvaila tovitoubobuta isisu yagala Mikaia, matauna Imla latula. Mitaga tokukologu matauna, paila gala wala avai tuta bivitoubobuta avai vavagi bwaina paila yeigu. Tuta komwaidona iuvitoubobuta vavagi gaga.”
E Yeosepata ivitakauloki kawala, “Isi! Gala ibodi bukulivala makawala!”
E Eyabi idou taitala tosikwawa e iluki kawala, “Mwa, kula kuluki Mikaia baisa tuta wala bima.”
10 E kasitaiyu matausina gweguya eisikamsi kasi katububula makawala gweguya si koni, e isilaisi osi takaikaia baisa okabotutula witi okaukweda okalapisilela Sameria, e tovitoubobuta komwaidosi itolisi omitasi iuvitoubobutasi. 11 Taitala matausina yagala Sedekaia, latula Kenaana, iteya kaviyu doga aiyani e iluki Eyabi kawala, “Ka, baisa makawala Guyau eilivala kawala, ‘Deli makavisina doga bukukwabilia baisa mina Siria e bukukwalisuwoli matausina bukuyouliga valu.’ ” 12 Komwaidosi tovitoubobuta ililivalasi bogwa wala makawala kawasi, “Bukulosi kukwabiliasi mapilana Ramoti, e bogwa wala bukukwalisauwaisi. E Guyau bivigakaimi bukutomgwagasi.”
13 E wa tuta matutona matauna tosikwawa eivakouli Mikaia iluki matauna, kawala, “Ka, komwaidosi wala tovitoubobuta eivitoubobutasi mwada guyau bitomgwaga. Ka, ibodaim yoku tuvaila bukuvagi makawala matausina, kadai!”
14 Mitaga Mikaia ivitakauloki kawala, “Alukwaim biga mokwita omatala Guyau Tomomova, kidamwa avaka bilukwaigu bogwa wala balivala makawala!”
15 Bogwa iviloubusi omatala guyau Eyabi, e guyau ikatupoi matauna, kawala, “Mwa, Mikaia, ki, ibodi guyau Yeosepata kamataiyu bakala kakabilia Ramoti, kaina gala?”
Mikaia ivitakauloki kawala, “Bukulosi kukwabiliasi! E bogwa wala bukukwalisauwaisi okabilia. E Guyau bivigakaimi bukutomgwagasi.”
16 Mitaga Eyabi ivitakauloki kawala, “Ka, lasivavila alulukwaim paila baisa! Avai tuta bukulivala baisa yeigu avaka la biga Guyau, ibodaim wala bukulivala biga mokwita.”
17 E Mikaia ivitakauloki kawala, “Lagigisi mina Isireli tokwabilia eiuwaki neuya wa koya makawala sipi gala isim kasi toyamata. E Guyau ikaibiga, kawala, ‘Ka, matausina tauwau gala wala kasi tokugwa. Ibodi wala bilosi osi valu deli vakota.’ ” 22.17 Baw 27.17; Md 9.36; Mk 6.34
18 E Eyabi iluki Yeosepata kawala, “Mwa, kaina goli gala alukwaim matauna gala avai tuta bivitoubobuta avai vavagi bwaina paila yeigu. Mitaga tuta komwaidona iuvitoubobuta vavagi gaga wala!”
19 E Mikaia isaitaula ibigatona kawala, “Ka, kunakaigalaisi avaka Guyau eilivala! Yeigula bogwa lagisi Guyau eisisu ola takaikaia wa labuma, e deli komwaidona la anelosi eitotusi okanivala. 22.19 Yob 1.6; Ais 6.1 20 E Guyau ikatupoi kawala, ‘Availa bisinapu Eyabi kidamwa bila ikabilia e bikaliga wala mapilana Ramoti?’ E mimilisi ililivalasi kwaitala vavagi e mimilisiga vavagi ituwoli, 21 tatoula wala taitala baloma itolapula itoli omatala Guyau e ikaibiga kawala, ‘Mayeigu ka! Yeigu wala basinapu matauna.’ 22 E Guyau ikatupoi matauna kawala, ‘Ki, ammakawalaga bukuvigaki?’ E baloma ivitakauloki kawala, ‘Ka, bala bavigaki komwaidosi la tovitoubobuta bisasopasi goli.’ E Guyau ikaibiga kawala, ‘Kula kusinapu, e bogwa bukukwalota goli.’ ”
23 E Mikaia ikatumkulovi la bigatona kawala, “Baisa makawala, ka - Guyau bogwa eiuvigaki m tovitoubobuta kidamwa bisipulokaimsi. Mitaga Guyau titoulela bogwa leisipukikiti kam kwaraiwaga, kidamwa yoku bogwa wala bukuboda kabommayuyu.”
24 Oluvi tovitoubobuta Sedekaia ilokaia Mikaia ikatupatu matala e ikatupoi kawala, “Ki, avai tuta Guyau la baloma eisilavaigu e eilivalaga baisa yoku ke?”
25 E Mikaia ivitakauloki kawala, “Igau bukubani mapula m kwatupoi avai tuta bukula otoutom mwada bukusipepuni.”
26 E oluvi guyau Eyabi ikaraiwogi taitala la tosikwawa kawala, “Kuyosi Mikaia e kuuyoki Amona matauna tokwaraiwogala valu, deli baisa Yowasi matauna latugu. 27 E kuluki matausina bisailisi matauna okatupipi e bivakomasi beredi deli sopi tula wala tatoula yeigu bakaimilavau tomomova.”
28 E Mikaia ikaibiga kawala, “Ka, kidamwa kukwaimilavau deli m momova, baisa kala nikoli wala Guyau gala eilivala metoya baisa yeigu.” E tuvaila ikatumkulovi kawala, “Yokomi komwaidomi kunakaigalaisi ulo biga avaka bogwa lalivali!”
Eyabi la kaliga
29 E matauna Eyabi guyoula Isireli deli Yeosepata guyoula Yuda matausina kasitaiyu ilosi ikabiliasi mapilana Ramoti olopola Giliadi. 30 Eyabi iluki Yeosepata kawala, “Ka, sogu, tuta matutona bitalosi okabilia, yeigu bakatupwanaigu titoulegu e gala basikoma agu kwatububula avaka ibudoki guyau. Mitaga yoku wala bukusikam kam kwatububula.” Mapaila ilosi okabilia, e matauna guyoula Isireli ikatupwani titoulela.
31 E guyoulaga Siria bogwa eikaraiwogi matausina kumatoula paila la waga kaibibiu kasi bawa tailuwotolu taiyu kidamwa gala availa biwaiyasi mesinaku wala matauna guyoula Isireli. 32 Mapaila avai tuta leigisaisi guyau Yeosepata, komwaidosi wala idokaisi matauna guyoula Isireli, e komwaidosi wala itovilasi mwada biwaiyasi matauna. Mitaga avai tuta matauna iwakula, 33 e komwaidosi wala ivitusaisi matauna gala guyoula Isireli, e mapaila komwaidosi ikilavaisi matauna gala iwaiyasi. 34 Mitaga taitala guma Siria tokwabilia iluvibwelaki la kaiyala e ikalipwali tabodela wowola guyau Eyabi e ikaliuwoliga kusala. E matauna idou, iluki la waga kaibibiu tokwabikuliga, kawala, “Woi, bogwa lakagaguma! Kutovila bitasilavi kabilia.”
35 Ikikabiliasi saina peula, e guyau Eyabi ivisimiliwolaisi ola waga kaibibiu, e isivilaki mina Siria. Buyavilaga metoya okala kaiyala igiposisi ibubusi ibubwiki waga kaibibiu, e ila ikoyavi matauna ikaliga. 36 Kalasia bogwa bisalili e biga itetila baisa mabudona mina Isireli, “Komwaidomi wala bukukwaimilavausi omi valu.”
37 E baisa makawala guyau Eyabi la kaliga. Ikauwaisi wowola ilauwaisi ibakwaisi mapilana Sameria. 38 E la waga kaibibiu ikatumigileuwaisi okatuwotu mapilana Sameria, baisa minasina nakalimwala si kabokakaya. E baisa goli kaukwa inumosaisi buyavila guyau, makawala goli Guyau eilivalao Kugisi 1 Gwe 21.19. bikaloubusi, e gala wala isala.
39 Tuvaila vavagi komwaidona makwaisina avaka guyau Eyabi eivagi, deli livalela la ligisa isim katububulela doga bidubadu, e tuvaila valu makwaisina eikaliai, ka, komwaidona vavagi makwaisina bogwa leiginaisi obukila Guyousi Isireli Liliusi. 40 Matauna bogwa eikaliga, e latulaga Eyasaia ikaimapu tamala iguyau.
Yeosepata guyoula Yuda
41 Olumoulela taitu kwaivasila Eyabi iguguyoi mapilana Isireli, e matauna Yeosepata, latula Asa, ivitouula la guyau mapilana Yuda. 42 Matauna kala taitu kweluwotolu kwailima, e isisu mapilana Yerusalem iguyau iboda kweluwoyu kwailima taitu. Matauna inala yagala Asuba, minana Sili latula. 43 Matauna ivagi duwosisia omatala Guyau, makawala goli tamala Asa eiuvagi omitibogwa. Mitaga gala wala ikodidaimi makwaisina kabotapwaroru ambaisa eitapwarorusi baisa tokolu, e mapaila tomota isetuwolaisi si gubugabu lula deli maiina simasimina metoya makwaisina. 44 E Yeosepata kasitaiyu guyoula Isireli ivasosusi e ivakota si valu.
45 Komwaidona avaka avaka tuvaila Yeosepata eivagi, e liliula la tuvaluwa deli la togaga okabilia, e komwaidona vavagi makwaisina bogwa leiginaisi obukila Guyousi Yuda Liliusi. 46 E komwaidona mabudona tokalimwala tauwau deli vivila eiwotitalaisi osi kabolula minasina tokolu igau ola tuta tamala Asa e leima lagaila, matauna Yosepata iyabi wala komwaidosi ibutusi.
47 Mapilana valu Edom viloutokai wala. Mitaga guyoula Yuda ikau taitala tokwaraiwaga paila bikaraiwogi mapilana valu.
48 E guyau Yeosepata ivakasi mimilisi waga kaivakaveka mwada bikokewasi bilosi mapilana Opira e bigimwalasi goula. Mitaga ikewasi ilosi oleilai opapala mapilana Esionigeba e baisa ikatuvi waga makaisina e gala tuvaila ikokewasi. 49 E Eyasaia guyoula Isireli magila kala usogelu bilosi deli guyau Yeosepata kala usogelu, mitaga Yosepata ipaiki.
50 Yeosepata ikaliga ibakwaisi matauna okasi laka gweguya olumoulela Debida la Vilouveka,p Kugisi 1 Gwe 2.10. e latulaga Yeoram ikaimapu tamala iguyau.
Eyasaia guyoula Isireli
51 Olumoulela taitu kweluwotala kwailima kwaiyuwelaga Yeosepata iguguyoi mapilana Yuda, Eyasaia matauna latula Eyabi ivitouula la guyau mapilana Isireli, e matauna isisu mapilana Sameria iguguyau iboda kwaiyu taitu. 52 E imitugaga baisa Guyau, tuvaila ibokuli si bubunela gaga makawala tamala Eyabi deli inala Yesebeli, deli tuvaila guyau Yeroboam, matausina goli eivakadaisi mina Isireli eimitugagasi. 53 Matauna ititapwaroru deli iuwotitali Beali,q Kugisi 1 Gwe 16.31. e iyogibuluwi Guyau mina Isireli si Yaubada, makawala goli tamala eiuvagi omitibogwa.

22:17 22.17 Baw 27.17; Md 9.36; Mk 6.34

22:19 22.19 Yob 1.6; Ais 6.1

o22:38 Kugisi 1 Gwe 21.19.

p22:50 Kugisi 1 Gwe 2.10.

q22:53 Kugisi 1 Gwe 16.31.