GWEGUYA
Si Buki Piliyuwela
Kabovitouula
Mapilana Gweguya Si Buki Piliyuwela isetuwoli liliusi kwaiyu kabokwaraiwaga makwaisina Isireli deli Yuda. Igagabila bitabobu mapilana bitavigaki katupoyu. Katupotala isisu liliusi makwaisina kabokwaraiwaga kwaiyu wala bivitouula tuta makwaina Eyabi eikaliga e bila tuta matutona mina Asiria eiyoulisi Sameria e kabokwaraiwaga makwaina Isireli opiliyavata kala vigimkovila. Katupoyuwela isaitaula ililivala liliula kabokwaraiwaga kwaiyuwela Yuda opilibolimila e bila wa tuta matutona guyau Nebukadinesa guma Babilonia ima iyouli e ikatudidaimi Yerusalem wa taitu 586 BC.
Vavagi makwaisina saina mwaugaga eikaloubusisi baisa mina Isireli deli mina Yuda paila uula guyousi Isireli deli Yuda deli goli tomotasi eipakaisi Guyau Yaubada e eitapwarorusi baisa minasina yaubada sasopa. Baisa uula Yerusalem kala kodadaimi deli mina Yuda eibodasi kasi katupipi eilauwaisi osi valu mina Babilonia. Vavagi makwaina baisa vavagi kwevakaigaga olumoulela liliusi mina Isireli.
Tuvaila taitala tovitoubobuta liliula isisu mapilana buki, matauna saina toveka. Matauwena yagala Ilaisa, e matauna kaimapula Ilaitia.
Buki kala katumimisa
Kabokwaraiwaga Isireli deli Yuda kala katuvi 1.1—17.41
a) Tovitoubobuta Ilaitia
1.1—8.15
b) Guyousi Yuda deli Isireli
8.16—17.4
c) Sameria la kapusi
17.5-41
Kabokaraiwogala Yuda 18.1—24.20
a) Metoya Esekaia bila Yosaia
18.1—21.26
b) Yosaia guyoula Yuda
22.1—23.30
c) Gweguyala Yuda kasi tovabodanim
23.31—24.20
Yerusalem kala kodadaimi 25.1-30
1
Ilaitia deli guyau Eyasaia
Avai tuta Eyabi guyoula Isireli bogwa eikaliga e mina Mowabi ikosomapwaisi mina Isireli.
E Eyasaia guyoula Isireli mesisiki Sameria e metoya ola ligisa ikapusi ima isipuyateila watanawa. Mapaila matauna iwitali mimilisi la touwata bilokaiasi ikatupoiyaisi Bealisebubi minana si yaubada mina Ekironi mapilana Pilisitia, paila binikolaisi bimova kaina bikaliga. Mitaga Guyau la anelosi ikaraiwogi Ilaitia, matauna tovitoubobuta tolela Tisibe, bila bibodi guyau Eyasaia la touwata e bikatupoi matausina kawala, “Avaka paila bukulosi kwatupoiyaisi Bealisebubi, minana mina Ekironi si yaubada? Ki, kaina kudokaisi mina Isireli gala si yaubada ke? Kulukwaisi Eyasaia avaka Guyau eilivala, ‘Gala wala bukubwaina metoya okam lewa! Bogwa wala bukukwaliga!’ ”
Ilaitia ivagi makawala Guyau leikaraiwogi matauna, e touwata matausina ikaimilavausi baisa si guyau, e matauna ikatupoi kawala, “Avaka paila lokukwaimilavausi?”
Matausina ivitakaulokaisi kawasi, “Taitala tau ibodaimasi eilukwaimasi avaka Guyau la biga. Kawala, ‘Avaka paila lokuwitali touwata bilosi ikatupoyaisi Bealisebubi minana mina Ekironi si yaubada ke? Ki, kaina kudokaisi mina Isireli gala si yaubada ke? Gala wala bukubwaina metoya okam lewa! Bogwa wala bukukwaliga!?”
Guyau ikatupoi, “Ammakala tau matauna kala gigisa?”
Matausina ivitakaulokaisi guyau kawasi, “Matauna kala kwama deli kala palitula iyoudulokaisi metoya mauna kanuvinesi.” 1.8 Md 3.4; Mk 1.6
E guyau ikaibiga kawala, “Matauna Ilaitia!”
E matauna iwitali taitala kumatoula deli tailuwolima la tokabilia binevaisi Ilaitia. E kumatoula ibani matauna isisu wa koya e iluki matauna kawala, “Mwa yoku Yaubada la touwata, guyau leikaraiwaga bitalokaiasi.”
10 E Ilaitia ivitakauloki kawala, “Kidamwa yeigu Yaubada la touwata, ibodi kova bibusi metoya wa labuma bivakamataimi deli m tokabilia!” Tuta matutona wala kova ibusi wa labuma e ivakamati kumatoula deli la tokabilia. 1.10-12 Lk 9.34
11 E guyau iwitali tuvaila kumatoula deli la tokabilia kasi bawa tailuwolima, ilokaiasi Ilaitia ilukwaisi kawasi, “Mwa yoku Yaubada la touwata, guyau la karaiwaga bitalokaiasi baisa tuta!”
12 E Ilaitia ivitakauloki kawala, “Kidamwa yeigu Yaubada la touwata, ibodi kova bibusi metoya wa labuma e bivakamataim deli m tokabilia!” E tuta matutona wala Yaubada la kova ibusi wa labuma e ivakamati kumatoula deli la tokabilia.
13 E tuvaila guyau iwitali kumatoula deli tailuwolima la tokabilia. Matauna imwena wa koya, itapopula kwaitutula omatala Ilaitia e ikabiga kawala, “Mwa yoku Yaubada la touwata, kunokapisaigu deli ulo tokabilia. Kukolaimasi! 14 Ka, taiyu kumatoula deli si tokabilia kova metoya wa labuma ivakamati matausina; mwa akoma lopom kunokapisaigu!”
15 E Guyau la anelosi iluki Ilaitia kawala, “Gala bukukokola kulokaia bukulosi.” Mapaila Ilaitia deli kumatoula ilokaiasi guyau 16 e iluki matauna kawala, “Baisa makawala Guyau la biga. ‘Paila uula lokuwitali touwata ilosi ikatupoiyaisi Bealisebubi minana mina Ekironi si yaubada, makawala kudoki Isireli gala isim si Yaubada bukukwatupoi, mauula gala wala bukubwaina bogwa bukukwaliga!’ ”
17 E Eyasaia ikaliga makawala avaka Guyau eilivala metoya owodola Ilaitia. Eyasaia gala wala isim litula mapaila bodala Yoram ikaimapu matauna iguyau, olopola kwaiyuwela kala taitu Yeoram matauna Yeosepata latula guyoula Yuda.
18 Komwaidona wala avaka guyau Eyasaia eivagi leiginaisi obukila Liliusi Guyousi Isireli.

1:8 1.8 Md 3.4; Mk 1.6

1:10 1.10-12 Lk 9.34