Paulo La Ginigini Yayuwela Baisa
MINA KORINITA
Kabovitouula
Paulo igini miyana leta Paulo La Ginigini Yayuwela Baisa Mina Korinita paila uula mimilisi vavagi mwau eitokaia. Mimilisi toekalesia mapilana Korinita eikominimanaisi baisa Paulo e eibigigagaisi. Mitaga miyana leta Paulo ivituloki nanola mwada bisaimwaisi vatai kidamwa bikalubailasi. E tuta matutona eikaloubusi makawala Paulo ikamituli la mwasawa sainela.
Ikugwa Paulo ilivala ammakawala eivigikoni bikiduwosisii toekalesia valu makwaina. Paila eilagi si bigigaga deli si uvatai e bogwa leimapu karaiwaga saina kasai. E Paulo la karaiwaga kala kasai eivigaki toekalesia si ninavila e deli kalubaila eitokaia. E miyana leta Paulo iulaim bikatetasi uulela la karaiwaga kasai deli ikamituli la mwasawa paila si ninabwaila.
Oluvi Paulo inigada kidamwa toekalesia bipilasaisi totapwaroru tolesi Yudia metoya wa semakavi manila.
Kala vigimkovila miyana leta Paulo ilivala paila la wotetila aposetolo. Paila mimilisi mina Korinita eilupaisi titoulesi paila bimila aposetolo e eitabinakaisi Paulo mwada aposetolo kaponai matauna. E Paulo ikamituli titoulela kidamwa aposetolo tatoula matauna.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula 1.1-11
Paulo deli toekalesia mapilana Korinita 1.12—7.16
Semakavi paila totapwaroru tolesi Yudia 8.1—9.15
Paulo ikamituli titoulela la aposetolo 10.1—13.10
Kala vigimkovila 13.11-14
1
Yeigu Paulo la aposetoloa Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Keriso Yesu makawala nanola Yaubada e deli matauna sodasi Timoti.b Matauna Paulo sola eititavinasi eipilasi Paulo ola wotetila (kugisi VA 19.22; Pl 2.19-22). 1.1 VA 18.1
Lakagini miyana mi leta yokomi Yaubada la ekalesia mapilana Korinita, e deli goli komwaidomi Yaubada la tomota mapilana Akaia komwaidona.
Ma nigada baisa Yaubada Tamadasi e deli Guyau Yesu Keriso kidamwa bimitukwaiyaimi e bitalaguva lupomi.
Paulo inokagutoki baisa Yaubada
Ibodi bitanokagutokisi baisa Yaubada, matauna da Guyausi Yesu Keriso Tamala, saina tonokapisi Tamadasi, matauna Yaubada uulela pilasi komwaidona. Matauna ipilasaidasi metoya uvagila mwau komwaidona. Mapaila gagabila bitapilasaisi matausina availa availa ibodasi vavagi mwau ituwoli ituwoli. Bitapilasaisi matausina makawala goli Yaubada eipilasaidasi. Bogwa takauwaisi kada vilavilasi Keriso kala mmayuyu bidubadu. E makawala wala bitapataisi Yaubada la pilasi kwaiveka paila uula Keriso. Kidamwa goli bakabodasi mwau, uulela kami pilasi deli kami katumova. E kidamwa bakabodasi kama pilasisi, yokomi tuvaila bukubodasi kami pilasi. E deli, Yaubada bikatupewolaimi kidamwa ninami bimanum bukupeulokaisi kabommayuyu makwaisina makawala yakamaisi lakapeulokaisi. Mapaila ma pikwakusi baisa yokomi gala biyega. Kanikolaisi yokomi deli yakamaisi tabodasi kabommayuyu makwaisina, e tuvaila makawala yokomi deli yakamaisi tabanaisi kada pilasisi.
Segwaia, magimasi bakakatululuwaiyaimi paila makwaisina uvagila mwau avaka lakabodasi mapilana Esia. Paila vavagi makwaisina saina vakaigaga deli saina mwaugaga, e kadokaisi makateki bakakaligasi. 1.8 1 Kr 15.32 Paila kalumkolaisi bogwa eikaraiwagasi mwada bikatumataimasi. Mitaga ka - ikaloubusi makawala kidamwa gala bakadokaimasi titoulemasi mina papeula, mitaga bakadubumaisi Yaubada wala bikatupewolaimasi, matauna uulela tomata itokaiasi imovavausi. 10 Paila Yaubada bogwa ikolaimasi metoya kabosilagic kabosilagi Mimilisi buki pilabubogwa iginisi “kaliga”. saina mwaugaga, e bikolaimasi tuvaila. E bogwa kapikwakwaisi matauna kidamwa tuvaila bikolaimasi, 11 e makawala goli yokomi lokupilasaimasi metoya omi ninigada baisa Yaubada paila yakamaisi. E makawala wala Yaubada bimapu bidubadu ninigada paila yakamaisi, paila matauna bimitukwaiyaimasi. Mapaila bidubadu tomota binokagutokisi baisa Yaubada paila la pilasi avaka bisakaimasi.
Paulo inigivau avai tuta bivakawoli matausina
12 Tuta baisa kakamnomwanasi paila uula Yaubada la mitakwai baisa yakamaisi. Paila ninamaisi ikamituli mimilakatila kidamwa mitakwai makwaina ivigaki ma bubunelasi bumaboma deli duwosisia. E mapaila gagabila bakabubunasi omitasi mina watanawa deli goli omitami metoya ola peula mitakwai makwaina, gala goli metoya osi kabitam mina watanawa. 13 Paila lakaginisi wala baisa yokomi paila vavagi makwaisina avaka gagabila bukukwalawasi deli bukukwatetasi. E apikwaku kidamwa igau bukukwatetasi komwaidona 14 avaka tuta baisa kukwatetasi sitana wala. Bukukwatetasi kidamwa wa yam makwaina Yamla Guyaud Yam makwaina Yaubada deli Keriso biyakali komwaidosi mina watanawa. Yesu gagabila yokomi bukukwamnumonaimasi makawala goli yakamaisi bakakamnumonaimi.
15 Yeigu gala aninayuwa paila baisa, mapaila ikugwa anagi mwada lilouyu bavakawolaimi, kidamwa sivayu Yaubada bimitukwaiyaimi. 16 Paila anagi mwada bavakawolaimi avai tuta balokaia Masedonia, e lilouyuwela bavakawolaimi avai tuta bakaimilavau, kidamwa bukupilasaigusi ogu kwaidadinae Wa tuta matutona Paulo eikau si semakavi mina Korinita mwada bisaiki kasi pilasi totapwaroru mina Yerusalem otutala molusaula. Kugisi 1 Kr 16.1. tutala bala Yudia. 1.16 VA 19.21 17 E ulo naga baisa, ammakawala? Ki, kaina kala gigisa akatudewa? Tutala lanagi avaka mwada bavagi, ammakawala? Kaina mwada bayomwasalaigu wala, e sivatala wala batama deli balivala, kawagu, “Gala wala”? 18 Gala goli. Yaubada bikamokwita kidamwa ulo biga katotila baisa yokomi gala kawagu “E” deli “Gala”. 19 Paila Sailasa,f Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi (kugisi VA 15.22—18.25). Timoti e yeigu lakakamitulaisi matauna Yesu Keriso Yaubada Latula baisa yokomi. E matauna Yesu la bubunela gala sivatala bilivala “E” deli “Gala”. Mitaga matauna wala Yaubada la biga mabigana “E”. 1.19 VA 18.5 20 Paila matauna Yesu wala ilivala “E” paila komwaidona avaka Yaubada eikatotila. Baisa goli uula takaibigasi “Emeni”g Mabigana obonasi mina Iberu e kala kivila, “Mokwitala!” metoya baisa Yesu Keriso, e makawala wala taiyakawolaisi Yaubada. 21 Komwaidodasi gala wala taninayuwasi kidamwa bogwa tavasosusi metoya baisa Keriso. E Yaubada wala uula gala taninayuwasi paila baisa. Yaubada titoulela ikabomaidasi, 22 e isaili kibila yamala baisa yakidasi, e isaiki Baloma Tobumaboma bisisu oninadaisi. E isaiki Baloma Tobumaboma kidamwa bitanikolaisi mokwita Yaubada igau bisaiki komwaidona avaka eisisii paila yakidasi.
23 Adoudou baisa Yaubada kidamwa bisola paila yeigu. Matauna goli inikoli nanogu. Ka, lanagi gala wala bawa Korinita, paila gala magigu bayomwau ninami. 24 Gala kavigikonaisi mwada bakakaraiwagasi avaka ibodaimi bukudubumaisi, paila bogwa kutotusi peula omi dubumi. Kaimapula wala magimasi bakapilasaimi kidamwa bimwamwasila ninami.

a1:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

b1:1 Matauna Paulo sola eititavinasi eipilasi Paulo ola wotetila (kugisi VA 19.22; Pl 2.19-22).

1:1 1.1 VA 18.1

1:8 1.8 1 Kr 15.32

c1:10 kabosilagi Mimilisi buki pilabubogwa iginisi “kaliga”.

d1:14 Yam makwaina Yaubada deli Keriso biyakali komwaidosi mina watanawa.

e1:16 Wa tuta matutona Paulo eikau si semakavi mina Korinita mwada bisaiki kasi pilasi totapwaroru mina Yerusalem otutala molusaula. Kugisi 1 Kr 16.1.

1:16 1.16 VA 19.21

f1:19 Matauna taitala Paulo sola deli kala topilasi (kugisi VA 15.22—18.25).

1:19 1.19 VA 18.5

g1:20 Mabigana obonasi mina Iberu e kala kivila, “Mokwitala!”