MAPILANA ESITERI
Kabovitouula
Liliu makwaina isisu mapilana Esiteri ikaloubusi ola ligisa guyoula Pesia. Baisa liliula natana vilela Yuda natuvaluwa yagala Esiteri. Metoya ola tuvaluwa deli la kimadagi baisa la tomota minana ikoli matausina e kasi tilaula gala wala ikatudoumwaisi matausina. Mapilana buki ikatululuti mina Yudia kasi paka makwaina yagala Purim ammakawala kala vitouula deli avaka uulela.
Buki kala katumimisa
Minana Esiteri imila giyouvila 1.1—2.23
Matauna Amani ikikeiwala 3.1—5.14
Amani ikatumataisi 6.1—7.10
Mina Yudia ikatumataisi kasi tilaula 8.1—10.3
1
Giyouvila Vasiti ikosomapu guyau Sakisesi
1-2 Ola tuta guyau Sakisesi eiguguyau mapilana Pesia, valu vilouvekala yagala Susa, guyau matauna iguyoi odubasi valu kala bawa 127, ivitouula mapilana Inidia opilibomatu e ila itobu Sudani opilibolimila. 1.1-2 Esi 4.6
Olopola kwaitolula kala taitu eiguguyau, matauna iguli kwaitala paka paila komwaidosi la tosikwawa deli tokaraiwogala valu. Tokabilia metoya Pesia deli Midia isuvisi, makawala goli tokaraiwogala valu, deli gweguya metoya valu mavilousina. E nalima natana tubukona olumoulela, matauna isunupuloi komwaidona veiguwala la kabokaraiwaga paila biyomitali la guyau kala gigisa deli kala kalugulogusa.
E oluvi guyau ivagi kwaitala paka paila kala viloumgwa matausina bidubadu si guguwa, deli matausina tonamakava e ikamsi gulitinidesi goli. E ipakapakasi wala omwaininiga iboda kwailima kwaiyu yam. E baku makwaina ikatububulaisi metoya karekwa yabubwabwau deli yapupwakau, e isipwaisi miyasina metoya owotunu eiyaulaisi metoya karekwa dairarugu, e ilasouyasi miyasina okabosaga, makwaisina silibawokuva wala, eikwekukwasi okokola makaisina eikovaisi metoya dakuna kwedumokikina yagala mabora. E kebila leisailisi wa baku eiyoudulaisi metoya goula deli siliba, e ikatububulaisi baku metoya dakuna yagala maboro kwepupwakau, dakuna kwebubweyani purubida, kwevivivila kaeki, deli kwebubwabwau dakuna tekwasi. E viga makwelasina eititavilasi kasi sopi, goulawokuva wala, deli kasi gigisa migawelu migawelu. Deli guyau ikasali kala waini. E kaimomom gala isim kala kalitutila, paila guyau bogwa eikaraiwogi la tosikwawa ibodi tomota taitala taitala bimomom wala ambaisa nanola bikeiita.
E tuta matutona wala minana giyouvila Vasiti ivagi kwaitala paka paila wala vivila olumoulela ligisa.
10 E yam kwailima kwaiyuwela guyau ipakapaka, matauna imomom kala waini deli la mwasawa. Mapaila idou matausina tailima taiyu yunakia Yunaki baisa matausina eikivaisi kikiyatusi paila bimila tosikwawa biwotetilasi guyau ola buloveka. matausina la tosikwawa titoulela yagasi Meumani, Bisita, Abona, Bigita, Abagita, Setara, deli Kakasi. 11 E ikaraiwogi matausina bimaiyaisi minana giyouvila Vasiti, deli kala kulupaipi. E giyouvila minana saina namatabwaila, mapaila guyau magila biyomitali minana kala namanabwaita omitasi matausina tosikwawa deli goli komwaidosi kala viloumgwa. 12 Mitaga avai tuta tosikwawa matausina ilukwaisi giyouvila Vasiti avaka guyau la karaiwaga, minana ipaiki gala magila bilokaia. Baisa ivigaki guyau igidumleiya sainela.
13 E makawala guyau kala gulogula bikatupoi kaidadala valu avaka si nanamsa kwedidabala, katupela paila karaiwaga deli uvagila, mapaila matauna idou la tokatayuvisa, matausina ibodi binikolaisi avaka ibodi bivagi. 14 Matausina tuta tuta eikikana paila katayuvisa yagasi, Kasena, Setara, Adimata, Tasisi, Meresi, Masena, deli Memkani - matausina kasitailima kasitaiyu tosikwawa tolesi Pesia deli Midia, iyosisi kabosisu kwevakaveka olopola guyau la kabokaraiwaga. 15 E guyau iluki matausina tauwau kawala, “Tauwau, yeigu, guyau Sakisesi, lawitali touwata baisa giyouvila Vasiti deli ulo karaiwaga, mitaga minana ikoulovi ulo karaiwaga! Mapaila avaka da karaiwagasi ililivala bibodi bitavigakaisi minana ke?”
16 E Memkani iluki guyau deli la tosikwawa kawala, “Giyouvila Vasiti eikaluwou guyau, mitaga matausina la tosikwawa deli wala eikaluwou - e tuvaila goli komwaidosi tauwau olopola guyau la kabokaraiwaga! 17 E vivila natana natana olopola guyau la kabokaraiwaga bivitouula bikaluwou la mwala avai tuta bilagi avaka giyouvila bogwa leivagi. E bikaibigasi, kawasi, ‘Guyau Sakisesi ikaraiwogi giyouvila Vasiti bimakaia matauna, mitaga minana ipaiki.’ 18 Avai tuta tosikwawa si kukova mapilana Pesia deli Midia bilagaisi bulogala giyouvila la bubunela yam makwaina wala, minasina bilukwaisi si mmwala wa yam makwaina goli. E vivila ambaisa ambaisa gala wala bikamiabaisi si mmwala, deli si mmwala bigibuluwaisi wala si kukova. 19 Mwa guyau, kidamwa bukukwabwaili nanamsa makwaina, ibodi bukukwagai m kwaraiwaga binikolaisi, kidamwa Vasiti gala tuvaila biviloubusi omatam. E kukwaraiwogi biginaisi bila osi karaiwaga mina Pesia deli mina Midia, e karaiwaga makwaina gala avai tuta bivigivauwaisi. E bukunevi natana vivila bwaina bigiyouvila kaimapula minana. 20 Avai tuta m kwaraiwaga bogwa binikolaisi komwaidona tomota olopola m kwabokaraiwaga, e vivila natana natana bikamiabi la mwala bibwaina, kaina isim la guguwa kaina goli tonamakava.”
21 E guyau deli la tosikwawa ikabwailisi nanamsa makwaina, mapaila guyau ivagi avaka Memkani la nanamsa. 22 Matauna iwitali biga baisa valu mavilousina eiguguyoi, metoya obonasi deli osi ginigini titoulesi, ililivala makawala, kidamwa ibodi tau taitala taitala matauna dabala la kaukweda, deli avaka bilivala baisa kala vigimkovila la karaiwaga.

1:1-2 1.1-2 Esi 4.6

a1:10 Yunaki baisa matausina eikivaisi kikiyatusi paila bimila tosikwawa biwotetilasi guyau ola buloveka.