13
Itavileiyaisi metoya mina mitawasi
Avai tuta Mosese la karaiwaga bogwa leikalawaisi baisa tomota, e ikikalawasi wala isakailasi makatupona eililivali paila mina Amoni deli mina Mowabi gala avai tuta bivasosusi deli Yaubada la tomota. 13.1-2 Kak 23.3-5 Paila uula mina Amoni deli mina Mowabi gala isakaisi kaula deli sopi baisa mina Isireli matutona leisunapulasi metoya Itipita. Mesinaku wala ikauwaisi mani isakaisi Balam mwada bibuloti mina Isireli, mitaga da Yaubadasi ikivili bolata makwaina imila kabwaila. 13.2 Baw 22.1-6 Avai tuta tomotala Isireli bogwa leilagaisi karaiwaga makwaina leikalawaisi, matausina itavileiyaisi komwaidosi tomitawasi metoya osi boda.
Niemaia ikouvau la karaiwaga
E tolula Eliasibi matauna tokaraiwogala matabudosina bwaima wa Bwala Kwebumaboma, tuta kaduwonaku matauna sola Tobia si vakatu saina bwaina. Matauna itugwali Tobia bisiki matabudona tabudoveka bwaima. Matabudona paila wala bidadodigasi tomota si semakavi kaula deli bulami maiina simasimina, Bwala Kwebumaboma guguwala, semakavi paila tolula, deli tala metoya luwotala avaka kabinaila si bagula, kaula, waini, deli olibe bulamila leisisakaisi mina Libai, Bwala Kwebumaboma kaigilagela tomwasawela, deli Bwala Kwebumaboma kala toyamata. Nanamsa makwaina iuvagaisi wala makawala, mitaga yeigu tuta matutona gala asisu Yerusalem, paila olopola kwailuwotolu kweyuwela kala taitu guyau Atasakisa eiguguyoi Babiloni, yeigu bogwa lalokaia mwada bakamituli baisa matauna mapilana Babiloni. E kasisu kwaitala tuta anigadi matauna e itugwalaigu akaimilavau Yerusalem. Avai tuta lakaloubusi Yerusalem saina itutu wowogu paila labani Eliasibi eitugwali Tobia eisiki tabudotala matabudosina bwaima wa Bwala Kwebumaboma. Mapaila yeigu saina agibuluwa, e akosou komwaidona Tobia la guguwa alavi imwaisi okoukweda. E akaraiwogi bikatumigileuwaisi matabudona deli bikedidagivauwaisi Bwala Kwebumaboma guguwala, tomota si semakavi, kaula deli bulami maiina simasimina.
10 E tuvaila labani matausina tomwasawesi Bwala Kwebumaboma kala kaigilagela deli mimilisi mina Libai eisilavaisi Yerusalem e eikaimilavausiga osi valu, paila uula tomota gala isisakaisi kasi katupeula matausina. 13.10 Kak 12.19 11 E yeigu akamitilaki matausina tokwaraiwaga paila igigisakaisi wala makawala, mapaila Bwala Kwebumaboma ininilavaisi goli. Mapaila yeigu akaimilivau matausina mina Libai, deli tomwasawesi kaigilagela osi paisewa wa Bwala Kwebumaboma biuwotetilasi tuvaila. 12 Oluvi komwaidosi mina Isireli ivigivauwaisi katuyoula tala metoya luwotala avaka kabinaila si bagula, kaula, waini, deli bulamila olibe imaiyaisi wa bwaima matabudosina wa Bwala Kwebumaboma. 13.12 Mal 3.10 13 E anagi matausina toyamatesi bwaima. Selemaia, matauna tolula; Sadoki, matauna toninitalapula paila Karaiwaga; deli Pedaia guma Libai. E Anana matauna Sakura latula e Matania tabula, matauna kasi topilasi. Bogwa lanikoli ibodi badubumi tauwau matausina tokamokwita paila bivilavilasi kasi kawailuwa sesia topaisewa.
14 Mwa ulo Yaubada kululuwai komwaidona vavagi makwaisina lauvagi paila m Bwala Kwebumaboma deli goli guguwala tapwaroru.
15 Wa tuta matutona tuvaila agigisi mimilisi mina Yuda ipulopolasi waini kaiuwala wa yam Sabate. E mimilisi ididagaisi otupwasi si ase, kaula, waini tovala deli kaiuwala, seuseu, deli goli avai vavagi tuvaila e ilauwaisi Yerusalem. E yeigu asilibodi matausina gala bigigimwalasi avai vavagi wa yam Sabate. 13.15 Sun 20.8-10; Kak 5.12-14; Yer 17.21-22 16 E mimilisi tauwau mina Taia eimilivalusi Yerusalem, matausina imaiyaisi yena deli goli komwaidona guguwa ituwoli ituwoli olopola ma valusi paila bigigimwalasi baisa ma tomotasi wa yam Sabate. 17 E yeigu akamitilaki mina Yuda tokugwala kawagu, “Ka, kugisaisi mitugaga makwaina kuuvagaisi! Yokomi gala kukikilaisi yam Sabate. 18 Baisa mauula goli Yaubada leimipuki tubumia matutona leikasali tilaula eikodidaimisi valu makwaina. Ka, yokomiga tuvaila wala kukwatumkulovaisi Yaubada la ninamwau bigibuluwi mina Isireli paila uula lokuyogwalaisi yam Sabate.”
19 Mapaila asaiki karaiwaga paila valu kalapisilela bikatubodaisi avai tuta kalasia bogwa katitaikina bisalili - baisa kala vitouula yamla Sabate kwaitala kwaitala, e gala tuvaila biulaimwaisi tatoula wala Sabate yamla biwokuva. Mapaila anagi mimilisi ulo tomota bitotusi okalapisila e biyuuyausasi taga bikovisuyaisi avai vavagi bimaiyaisi ovalu wa yam Sabate. 20 E oyamla kwelimala bogila kaina sivatala kaina sivayu matausina togigimwala deli si guguwa bidubadu eikanukwenusi wala oyosewala kali. 21 Mitaga bogwa lakatululutibogwi matausina kawagu, “Gala wala avaka uula bukukwanamwaisi wala baisa biyumkwaimi. Ka, kidamwa tuvaila bukuvagaisi makawala bawaimi.” E wa tuta matutona leima lagaila, matausina gala tuvaila ititawasisi wa yam Sabate. 22 E akaraiwogi matausina mina Libai bivagaisi kabotuvitusila kasi katumigileu e bilosi iyuuyausasi okalapisila taga availa biyogwali yam Sabate.
Mwa Yaubada, kululuwaigu paila vavagi makwaina avaka lavagi, deli kukolaigu paila m yebwaili saina vakaigaga.
23 E wa tuta matutona abani mimilisi tauwau mina Yudia ivaipelasi deli vilesi Asidodi, Amoni, deli goli Mowabi. 13.23-25 Sun 34.11-16; Kak 7.1-5 24 Mabila litusia ibigatonasi biga Asidodi kainaga bona ituwoli, mitaga bonadasi gala ikikatetasi. 25 E akamitilaki, abuloti matausina, awaiya, deli asabu kulusi. Oluvi akaraiwogi matausina bikatotilasi mwau oyagala Yaubada gala avai tuta tuvaila matausina kaina litusia bivaiyasi vilesi kedakeda. 26 E alivala kawagu, “Minasinala vilesi kedakeda eiyomitulaisi guyau Solomoni la mitugaga. Matauna saina giyouveka, gala avai guyau bisakaila matauna. Yaubada iyebwaili matauna e ivigaki biguyoi Isireli, mitaga ivagi wala makwaina sula. 13.26 2 Sml 12.24-25; 1 Gwe 11.1-8 27 Ki, kudokaisi yakamaisi bakabokulaisi mi kedakeda mwada deli bitavaipelasi vilesi kedakeda e bitakoulovaisiga da Yaubadasi?”
28 Yoiada matauna Eliasibi Tolula Toveka latula, mitaga taitala Yoiada litula ivaiya natala Sanibalata latula, metoya valu makwaina yagala Betorona, mapaila akaliyabi Yoiada bisilavi Yerusalem. 13.28 Nie 4.1
29 Mwa Yaubada, kululuwai ammakawala tomota matausina eiyogwalaisi tolula si wotetila deli goli kabutu makwaina lokuvagi baisa matausina tolula deli mina Libai.
30 E yeigu avagi kabotuvitusila kasi katumigileu tomota metoya si kedakeda tomitawasi eikapilakiga matausina. Akatubiasi kasi karaiwaga tolula deli mina Libai e gagabila taitala taitala binikoli la paisewa; 31 deli akaraiwogi tutala mokwita paila bimaiyaisi kai kaigabula lula, deli tomota bimaiyaisi si visulapula deli si yokavala.
Mwa Yaubada, kululuwai vavagi makwaisina avaka lauvagi, e kuvigaki agu luluwai bikanuvagasi.

13:1 13.1-2 Kak 23.3-5

13:2 13.2 Baw 22.1-6

13:10 13.10 Kak 12.19

13:12 13.12 Mal 3.10

13:15 13.15 Sun 20.8-10; Kak 5.12-14; Yer 17.21-22

13:23 13.23-25 Sun 34.11-16; Kak 7.1-5

13:26 13.26 2 Sml 12.24-25; 1 Gwe 11.1-8

13:28 13.28 Nie 4.1