AGAI
La Buki
Kabovitouula
Mapilana Agai La Buki eikogugulaisi mimilisi biga kwekukupi tovitoubobuta Agai eilivala metoya baisa Guyau, wa taitu 520 BC. Wa tuta makwaina tomota bogwa eikaimilavausi metoya okatupipi, taga si Bwala Kwebumaboma kala siyayeila isisu wala. Mitaga Agai iluluki tomota kasi tokugwa ibodi bikaliivauwaisi Bwala Kwebumaboma, e Guyau ilivala la biga katotila igau bisibwabwailasi deli bivakota valu, paila tomota bogwa bilumkolaisi kasi vigavau deli ninasi kala migileu.
Buki kala katumimisa
Karaiwaga paila kala kaliaivau Bwala Kwebumaboma 1.1-15
Bigala visimoli deli pikwaku 2.1-23
1
Guyau la karaiwaga paila kala kaliaivau Bwala Kwebumaboma
Olopola kwaiyuwela kala taitu Dariusa eikikaraiwogi Pesia, e tubukona nalima natalela yamla kwaimatala, Guyau ibigatona metoya owodola tovitoubobuta Agai. E biga mabigasina kasi biga Serubabela matauna Sealitieli latula deli Serubabela matauna tokaraiwogala Yuda, e Yosuwa matauna Tolula Toveka. Yosuwa matauna Yeosadaki latula. 1.1 Esi 4.24—5.2; 6.14
E Guyau Topeuligaga iluki Agai kawala, “Ka, matausina tomota ililivalasi mwada baisa tuta gala kala tuta bwaina paila bikaliivauwaisi Bwala Kwebumaboma.” E oluvi Guyau ibigatona metoya owodola tovitoubobuta Agai kawala, “Ulo tomota, avaka paila yokomi kusisuaisi omi bwala bwaina, e ulo bwalaga kwedadaimi wala eitotu? Gala kugigisaisi avaka eikikaloubusi baisa yokomi ke? Ka, yokomi saina tokwaibagula, mitaga otutala tayoyuwa kunanotasi wala. Bogwa isim kʹami paila bukukwamkwamsi, mitaga gala wala ibawa paila bukukomatasi. Bogwa isim kami waini paila bukumomomsi, mitaga gala wala ibawa paila biwaimi kaibotutu! Bogwa isim kami kwama, mitaga gala wala ibawa paila biyuviyavi uwomi. E matauna topaisewa gala wala mapula ibodi bitakuni avaka kala bidubadu paila bipilasi la kaisisu. Ki, gala kumitakavataisi avaka uula vavagi makwaisina eikaloubusi! Ibodi tuta baisa bukumwenasi wa koya e bukutaudilasi youdilela Bwala Kwebumaboma, e bukukwaliivauwaisi. E oluvi bimwamwasila nanogu deli bukutemmalaigusi makawala avaka ibudoki agu taimamila.
“Yokomi lokupikwakusi paila bukuluvabwailasi, mitaga otayoyuwa kuluvigagasi. E avai tuta lokudodigasi, yeigu lakibutu eibutu eiyausa. Avaka paila lavagi makawala? Uula wala ulo Bwala Kwebumaboma kwedadaimi itotu, e komwaidomiga kutobudokaisi wala kaliai mi bwala titoulemi. 10 Baisa uula gala kuna, e gala wala bitapotusi mwada bisusinasi. 11 Yeigu lasaili waigigi odabala pwaipwaia - wa koya makwaisina, wa bagula, obigulela waini, deli oudilela olibe - avai kawailuwa avai kawailuwa avaka pwaipwaia kabinaila, deli tuvaila tomota deli mauna, komwaidona wala vavagi avaka avaka lokusapwaisi.”
Tomota ikabikuwolaisi Guyau la karaiwaga
12 E Serubabela sola Yosuwa deli komwaidosi tomota matausina availa availa eikaimilavausi metoya okatupipi mapilana Babilonia, ivagaisi avaka Guyau si Yaubada bogwa eiluki bivagaisi. Komwaidosi ikokolasi e ikabikuwolaisi tovitoubobuta Agai, matauna Guyau la tosola. 13 E Agai ikamituli Guyau la biga baisa tomota kawala, “Ka, baisa ulo biga katotila - yeigu deli yokomi.” 14 E Guyau ivigaki komwaidosi tomota isavali ninasi paila bikaliivauwaisi Bwala Kwebumaboma. Serubabela, matauna tokaraiwogala Yuda, e Yosuwa matauna tolula toveka, deli goli komwaidosi tomota matausina eikaimilavausi metoya okatupipi. E matausina ivitouulasi kaliai la Bwala Kwebumaboma Guyau Topeuligaga, matauna si Yaubada, 15 olopola kwaiyuwela kala taitu Dariusa eikikaraiwaga, tubukona nalima natalela oyamla kweluwoyu kwaivasila.

1:1 1.1 Esi 4.24—5.2; 6.14