2
Kwaivau Bwala Kwebumaboma saina kwematabwaila
E wa taitu makwaina wala olopola, tubukona nalima nayuwela oyamla kweluwoyu kwaitala, Guyau ilivalavau metoya owodola tovitoubobuta Agai. E Guyau iluki Agai biluki Serubabela, matauna tokaraiwogala Yuda, e tuvaila biluki Yosuwa matauna Tolula Toveka, e deli goli tomota komwaidona, e iluki matausina kawala, “Ki, gala availa isisu deli yokomi ibodi sitana biluluwai ammakawala kala kwematabwaila kwaibogwa Bwala Kwebumaboma? Ammakawala kudokaisi kala gigisa tuta baisa ke? Adoki kala gigisa Bwala Kwebumaboma gala wala avaka bitagisi kadai. 2.3 Esi 3.12 Mitaga tuta baisa gala bikubukubu lupomi. Kupaisewasi, paila yeigu deli yokomi. Avai tuta lokusunapulasi metoya Itipita, lalivala biga katotila baisa yokomi yeigu basikailimi tuta komwaidona. Makawala goli tuta baisa yeigu deli wala yokomi, mapaila gala bukukokolasi. 2.5 Sun 29.45-46
“Ka, makateki wala baiiku biyega labuma deli valu watanawa, pwaipwayela, deli bolita. 2.6 Ib 12.26 E bakatudidaimi boda komwaidosi, e si veiguwa komwaidona bamai baisa, e veiguwa makwaisina bivakasau wala Bwala Kwebumaboma. Ka, komwaidona siliba deli goula ovalu watanawa, baisa goli ulo vavagi wala. E makwaina Bwala Kwebumaboma kwaivau bikalisau kala kweminabwaita makwaina kwaibogwa. E yeigu bavigaki ulo tomota bivakota si valu deli bisibwabwailasi.” Baisa Guyau Topeuligaga bogwa leilivala.
Tovitoubobuta inainevi ninasi Tolula
10 Olopola kwaiyuwela taitu tubukona nalima navasila oyamla kweluwoyu kwaivasila, ola tuta Dariusa eikikaraiwaga, Guyau Topeuligaga ilivalavau baisa tovitoubobuta Agai 11 kawala, “Ka, kukwatupoi matausina tolula, ammakawala karaiwaga makwaina kala kamokwita. 12 Ka, kidamwa taitala tau bikau kuwotala viliona kuwobumaboma metoya okabolula, e bikapoli okala kwama, e kwama miyana bikabikoni beredi, kaina avai kaula kwaimenu, waini, kaina olibe bulamila, kaina avai kaula wala, ki ibodi bikapilaki kawailuwa makwaisina bivigaki kwaibumaboma?”
Avai tuta tovitoubobuta ikatupoi, tolula ivitakaulokaisi kawasi, “Gala wala.”
13 Oluvi Agai ikatupoi kawala, “Kidamwa taitala tau bikabikoni wowola tomata baisa eiyogwali titoulela. E kidamwa bikabikoni avai kawailuwa makwaisina, ki baisa tuvaila biyogwali makwaisina?”
E tolula ivitakaulokaisi kawasi, “Mitaga.” 2.13 Baw 19.11-22
14 E Agai ikaibiga kawala, “Ka Guyau eilivala vavagi makwaina bikapilaki tomotala boda mabudona deli goli avaka avaka eikaibigulaisi, mapaila avai vavagi bigabwaisi okabogabu lula vavagi makwaisina kwaiyogwala wala.”
Guyau ikatotila bimitukwaii la tomota
15 E Guyau ilivala kawala, “Ki, kaina gala kugigisaisi avaka bogwa leikikaloubusi baisa yokomi ke? Igau gala kuvitouulasi kaliaivau Bwala Kwebumaboma, 16 yokomi kulokaiasi magulona kaula omi bagula kuninakusisi mwada bukubanaisi guloveka iboda luwovasi peta (200 kg), mitaga kubanaisi luwoyu (100 kg) wala. E yokomi kulokaiasi mwada bukutavagogusi waini metoya olukwavala kala bawa biboda yalakatutala lukwava, mitaga kubanaisi yaluwovasi lukwava wala. 17 Awitali yagila deli yuviyavila deli kuna kwekulokula paila biyogagi komwaidona vavagi avaka lokuvigikonaisi mwada bukusapwaisi, mitaga yokomi gala wala kuninavilasi. 18 Ka, yam lagaila, tubukona nalima navasila yam kweluwoyu kwevasila, yam makwaina lokuvigimkulovaisi kala katubaiasa Bwala Kwebumaboma tumilela. Mapaila ibodi bukugisaisi avaka bikaloubusi metoya wa tuta baisa e bila okala vigimkovila. 19 Ilagoli kʹami bogwa leiwokuva, deli matamsina waini, makaisina seuseu, gigiku deli olibe, gala kasi kweluva biuwasi, mitaga metoya wa tuta baisa e bila okala vigimkovila, yeigu bamitukwaiyaimi goli.”
Guyau la biga katotila baisa Serubabela
20 E wa yam makwaina wala olopola tubukona minana, oyamla kwailuwoyu kwaivasila, Guyau isiviyuwela ilivala baisa Agai 21 kala biga Serubabela matauna tokaraiwogala Yuda, kawala, “Ka, makateki wala yeigu baiiku biyega labuma deli valu watanawa, 22 deli bakatudidaimi makwaisina kabokaraiwaga, e si karaiwaga biwokuva wala. Bakatukovi si waga kaibibiu deli kasi tosisila. Minasina wosa bikaligasi, e matausina kasi tosisila bikikatumataisi sesia. 23 E wa yam makwaina yeigu bakauwaim yoku ulo touwata Serubabela; e babulamaim bukukwaraiwaga oyagagu. Paila mayokula bogwa lanagaim.” Baisa goli Guyau Topeuligaga eilivala.

2:3 2.3 Esi 3.12

2:5 2.5 Sun 29.45-46

2:6 2.6 Ib 12.26

2:13 2.13 Baw 19.11-22