Si Leta
MINA IBERU
Kabovitouula
Si Leta Mina Iberu baisa si leta mimilisi totapwaroru eibodasi lamadada e mauula ninasi mwada biligaiwaisi si dubumi. E kala togini miyana leta ikatululuti matausina ivituloki kidamwa migila Yesu Keriso baisa migila Yaubada migatoula. E ivituloki kwaitolu vavagi kwevakaveka.
Ikugwa, ivituloki kidamwa Yesu matauna Yaubada Latula tosivagasi, e matauna eiboda bidubadu mmayuyu ipeuloki wala e makawala goli eikateta ammakawala bikabikaula mokwita baisa Tamala. E matauna Yaubada Latula ikalisau tovitoubobuta tobubogwa toyo komwaidosi anelosi e deli Mosese.
Vavagi kwaiyuwela, Yaubada eikamituli kidamwa Yesu matauna tolula tosivagasi ikalisau matausina tolula mapilana kabutubogwa.
E vavagi kwaitolula todubumi bibanaisi kasi katumova metoya baisa Yesu. Paila Yesu eiligaiwa da mitugaga eiligaiwa kada kokola e tuvaila da kaliga, e makawala goli eikatumovi availa availa idubumaisi. Omitibogwa mina Iberu si tolula tovakaveka wa lula deli okasi gulogula bidubadu eikibubotaisi wala katumova, mitaga matauna Yesu Tolula Toveka eisaiki katumovatoula.
Miyana leta isisu bidubadu kabogigisa paila dubumi, baisa bulogasi mimilisi mina Yudia tobubogwa (Uula 11). E makatupona uula 12 togini ikatululuti tomota kidamwa makawala wala bisalausi osi dubumi bila okala vigimkovila, e kidamwa bitobu mitasi baisa wala Yesu, e avai mayuyu avai lamadada bipeulokaisi wala. E kala vigimkovila miyana leta bitabani mimilisi katuloluta mimilisi buyoyu.
Buki kala katumimisa
Kala vitouula: Keriso matauna migila Yaubada tomwaidona 1.1-3
Keriso ikalisuwoli matausina anelosi 1.4—2.18
Keriso ikalisuwoli Mosese kasitaiyu Yosuwa 3.1—4.13
Keriso la wotetila tolula ikalisuwoli lula kwebubogwa 4.14—7.28
Keriso la kabutuvau ikalisuwoli kabutubogwa 8.1—9.22
Keriso la semakavi baisa la kaliga ikalisuwoli si kaliga
avai mauna avai mauna 9.23—10.39
Dubumi ivadubali vavagi komwaidona 11.1—12.29
Mimilisi katuloluta, deli kala vigimkovila 13.1-25
1
Yaubada leilivala metoya baisa Latula
Omitibogwa, tuta bidubadu Yaubada ililivala baisa tubudoiasia Matausina mina Iberu mapilana Kabutubogwa. wa keda tuwoli tuwoli metoya oudosi tovitoubobuta.b Kugisi makasana Biga Kala Katumiki. Mitaga tuta makwaina, yam kala vigimkovilac Tuta matutona Yaubada eiyoulapula metoya baisa Yesu Keriso (kugisi Ib 9.6). goli, leilivala baisa yakidasi metoya baisa Latula. Yaubada leibubuli valu valu komwaidona metoya oyamala Latula, e matauwena goli Yaubada leinagi biyosi vavagi komwaidona tovana valu okala vigimkovila. Matauna visigala kala guyugwayud Avaka gagabila bitagisaisi metoya baisa Yaubada Toguyugwayu. e baisa Yaubada la guyugwayu. Kidamwa bitagisi matauna, tomwaidona goli makawala Yaubada. E valu valu komwaidona walakaiwa deli watanawa ikikatupewoli metoya ola biga kwepeuligaga. Igau bogwa eikatumigileu tomitugaga, isili wa labuma ola kakatae Kabosili makwaina isim kala taimamila deli peula. Yaubada Topeuligaga.
Yaubada Latula ikalisuwoli anelosi
Matauna Yaubada Latula ikalisuwoli anelosi, e makawala goli maiganaf Maigana goli Latula; paila gala kwaitala tuta eidoki anelosi makawala (kugisi mailela 5). avaka Yaubada isaiki matauna ikalisuwoli anelosi yagasi. Paila gala kwaitala tuta Yaubada ikalatula baisa taitala la anelosi, kawala,
“Yokula Latugu.
Yam lagaila lamili Tamam.” 1.5 2 Sml 7.14; 1 Lil 17.13; Sam 2.7
E gala ilivala paila avai anelosi, kawala,
“Yeigu bamili Tamala,
e matauna bimili Latugu.”
Igau makateki tuta makwaina Yaubada biwitali Latula molitomoyag Matauna molitomoya isim la karaiwaga deli kala taimamila ikalisau budala. Kugisi Ib 12.23 — matausina komwaidosi Yaubada litula isim si karaiwaga deli kasi taimamila kala peula makawala matauna molitomoya goli. bima baisa ovalu watanawa, ikaibiga, kawala, 1.6 Kak 32.43
“Ibodi Yaubada la anelosi komwaidosi bikavaginasi baisa matauna.”
Baisa goli Yaubada leikaibiga paila matausina anelosi, kawala, 1.7 Sam 104.4
“Yaubada eivigaki la anelosi bimila yagilasi,
e la towotetila ivigaki bimila kovasi bilululusi.”
Mitaga baisa leikaibiga paila Latula, kawala,
“Mwa, yoku Yaubada m takaikaia bikanigaga wala.
Bukukwaraiwaga om kwabokwaraiwaga deli nona duwosisia. 1.8-9 Sam 45.6-7
Kuyebwaili avaka duwosisia, e kukoulovi avaka doudoga.
Baisa uula Yaubada, m Yaubada goli, inagaim;
e mauula bimwamwasila nanom,
kam naga bikikalisuwoli kasi naga samwa.”
10 E tuvaila ikaibiga, kawala,
“E Guyau, ikugwa yoku kububuli valu watanawa,
deli oyamam kububuli valu walakaiwa. 1.10-12 Sam 102.25-27
11 Valu komwaidona baisa bitamwau, mitaga yoku bukusivagasi.
Komwaidona goli bipwasa makawala moi kala pwasa.
12 Bukukwatubili valu makawala mokanunuva,
e valu komwaidona bidavila makawala moi kala katupwa.
Mitaga yoku gala makawala, paila tosivagasi yoku,
e kam tuta gala kala vigimkovila.”
13 Gala kwaitala tuta Yaubada ikaibiga baisa taitala la anelosi, kawala, 1.13 Sam 110.1
“Kusili baisa ogu kakata,h Kugisi mailela 3 kala katumiki.
igau bavigakaim bukukwalisuwoli matausina kam tilaula.”
14 E ammakawala anelosi? Matausina komwaidosi goli baloma iuwotetilasi baisa Yaubada; e Yaubada biuwitali la anelosi kidamwa bipilasaisi matausina availa availa bibodaisi katumova.

a1:1 Matausina mina Iberu mapilana Kabutubogwa.

b1:1 Kugisi makasana Biga Kala Katumiki.

c1:2 Tuta matutona Yaubada eiyoulapula metoya baisa Yesu Keriso (kugisi Ib 9.6).

d1:3 Avaka gagabila bitagisaisi metoya baisa Yaubada Toguyugwayu.

e1:3 Kabosili makwaina isim kala taimamila deli peula.

f1:4 Maigana goli Latula; paila gala kwaitala tuta eidoki anelosi makawala (kugisi mailela 5).

1:5 1.5 2 Sml 7.14; 1 Lil 17.13; Sam 2.7

g1:6 Matauna molitomoya isim la karaiwaga deli kala taimamila ikalisau budala. Kugisi Ib 12.23 — matausina komwaidosi Yaubada litula isim si karaiwaga deli kasi taimamila kala peula makawala matauna molitomoya goli.

1:6 1.6 Kak 32.43

1:7 1.7 Sam 104.4

1:8 1.8-9 Sam 45.6-7

1:10 1.10-12 Sam 102.25-27

1:13 1.13 Sam 110.1

h1:13 Kugisi mailela 3 kala katumiki.