OSIA
La Buki
Kabovitouula
Tovitoubobuta Osia ikamituli baisa mina Isireli mapilana kabokwaraiwaga opiliyavata otuboulola tovitoubobuta Emosi, otutala mwau katitaikina tuta makwaina mina Sameria si valu ikapusi taitu 721 BC. Matauna Osia inanamsa peula paila mina Isireli si tapwaroru sasopa baisa tokolu deli si dubumi imitaki baisa Yaubada. Matauna Osia la veivai gaga baisa natana vivila nakalimwala ivigaki kabovisaiki paila mina Isireli si kowolova baisa Guyau Yaubada. Paila minana la kwava Goma ikavi kala kaboma, e makawala goli Guyau la tomota eikoulovaisi Guyau. E mauula mina Isireli bogwa bibodaisi kasi kamwaga. Mitaga igau oluvi Guyau la mitakwai kwekanigaga baisa la tomota bikalisau, e mina Isireli bikaimilavausi baisa Guyau e bivitoulivauwaisi tuvaila kalubaila. Bogwa tanikolaisi Yaubada la yebwailitoula paila matausina la tomota, paila biga mabigana isisu uula 11.8: “Mina Isireli, ammakawala bavigaki baligaimwaimi? Ammakawala bavigaki basilavaimi? … Gala wala ibodaigu makawala, paila yokomi saina mina mbwailigu sainela goli.”
Buki kala katumimisa
Osia la kwava deli litula 1.1—3.5
Guyau itabinaki mina Isireli 4.1—13.16
Mitugaga kala ligaiwa deli biga katotila 14.1-9
1
Makwaina Guyau la biga iluki Osia matauna Bieri latula, osi tuta Usaia, Yotam, Eyasi deli Esekaiaa Matausina Usaia, Yotam, Eyasi deli Esekaia eiguyausi 781—687 BC; Yeroboam eiguyau 783—743 BC. matausina guyousi Yuda, e deli goli matauna Yowasi latula Yeroboam guyoula Isireli. 1.1 2 Gwe 14.23-29; 15.1-7,32-38; 16.1-20; 18.1—20.21; 2 Lil 26.1-23; 27.1-8; 28.1-27; 29.1—32.33
Osia la kwava deli litula
Tutala Guyau ilivalabogwa baisa mina Isireli metoya owodola Osia, iluki matauna, kawala, “Mwa! Bukuvai, e mitaga m kwava igau bivagi nakalimwala, e deli igau bivilulu litumia bivagaisi makawala minana bubunela gaga.b Bukuvai, e mitaga … bubunela gaga: Gagabila bitagini, “Bukuvai natana nakalimwala, e bukuunaisi litumia igau bivagaisi makawala minana la bubunela gaga.” Paila makawala goli ulo tomota eibubunasi makawala tokwalimwala paila eisilavaigusi.”
Mapaila Osia ivaiya Goma, minana Dibilaim latula. E igau isuma e ivilulu, si kuluta tau. E Guyau iluki Osia, kawala, “Kuvabu kala kavilevi Yesireeli. Paila igau makateki wala bamipuki guyoula Isireli paila tabula Yeu la mitugaga avaka eivagi omitibogwa tutala eikatumata mapilana Yesireeli.c Mapilana Yesireeli matauna Yeu eikatumati guyoula Isireli deli dalela komwaidona e ivigaki dalela titoulela biguyau. Bogwa bakatumtuwoli dalela Yeu. 1.4 2 Gwe 10.11 Itayatilela Yesireeli bogwa babobu si kaiyala mina Isireli wa tuta matutona.”
E Goma iunivau gudiyuwela latula vivila. E Guyau iluki Osia, “Kuvabu minana kala kavilevi ‘Gala Yebwaili’, paila gala tuvaila bamitukwaii mina Isireli kainaga baligaiwa si mitugaga. Mitaga bamitukwaii mina Yuda. Ka, yeigu Guyau si Yaubada bakoli matausina. Mitaga gala bakoli matausina metoya wa kabilia - puluta, kaiyala, wosa deli kala tosila.”
E oluvi Goma ivakalai latula vivila, e minana isumavau e ibani taiyuwela latula tau. E Guyau iluki Osia, kawala, “Kuvabu matauna kala kavilevi, ‘Gala Ulo Tomota’. Paila mina Isireli gala wala ulo tomota, e yeigu goli gala si Yaubada.”
Mina Isireli igau bikaimilavausi
10 Mina Isireli kasi bawa igau makawala kanakenuva obolita, gala gagabila bitakalau kaina bitavisaikoli. Tuta baisa Guyau iluki matausina, kawala, “Yokomi gala wala ulo tomota.” Mitaga yam makwaina igau bima Guyau biluki matausina, kawala, “Yokomi goli litugwa yeigu Yaubada Tomomova.” 1.10 Rm 9.26 11 E mina Yuda deli mina Isireli igau bivasosusi tuvaila. Bogwa binagaisi taitala wala kasi tokugwa e tuvaila matausina bidalasi deli bisibwabwailasi goli. E mokwita goli, yamla Yesireelid Maigana kala katumiki “Yaubada isupusopu”, e ikibuboti tuta makwaina igau bima tutala kabinai deli guguwa bidubadu. bikaloubusi yam kwaiveka.

a1:1 Matausina Usaia, Yotam, Eyasi deli Esekaia eiguyausi 781—687 BC; Yeroboam eiguyau 783—743 BC.

1:1 1.1 2 Gwe 14.23-29; 15.1-7,32-38; 16.1-20; 18.1—20.21; 2 Lil 26.1-23; 27.1-8; 28.1-27; 29.1—32.33

b1:2 Bukuvai, e mitaga … bubunela gaga: Gagabila bitagini, “Bukuvai natana nakalimwala, e bukuunaisi litumia igau bivagaisi makawala minana la bubunela gaga.”

c1:4 Mapilana Yesireeli matauna Yeu eikatumati guyoula Isireli deli dalela komwaidona e ivigaki dalela titoulela biguyau.

1:4 1.4 2 Gwe 10.11

1:10 1.10 Rm 9.26

d1:11 Maigana kala katumiki “Yaubada isupusopu”, e ikibuboti tuta makwaina igau bima tutala kabinai deli guguwa bidubadu.