14
Osia imnabi mina Isireli
E yokomi mina Isireli, bukukwaimilavausi baisa Guyau mi Yaubada. Mi sula eivigakaimi kusilibeibeusi e kukwapusisi. Bukukwaimilavausi baisa Guyau, e bukunigadasi baisa matauna baisa makawala, kawami, “Bukuligaiwa komwaidona ma mitugagasi, e bukulagi ma nigadasi. E mapaila bakayakawolaimsi makawala lakakatotilasi. Gala gagabila mina Asiria bikatumovaimasi, e wosala kabilia gala bipeulasi paila bikolaimasi. E gala avai tuta tuvaila bakalukwaisi ma tokolusi kidamwa minasina ma Yaubadasi. Mwa Guyau! Tuta komwaidona yoku kunokapisi matausina gala isim toulesi.”
Guyau ikatotila mina Isireli igau bisibwabwailasi
Guyau ikaibiga, kawala,
“Bogwa bakaimali ulo tomota baisa yeigu.
Bayebwaili matausina deli nanogu komwaidona,
paila bogwa leiwokuva ulo gibuluwa baisa matausina.
Mina Isireli bilumkolaisi ulo pilasi
makawala kuna oviloupakala.
Matausina bilalasi makala kai lalela,
e bitotusi peula
makawala kaila Lebanoni.
Bogwa bilumkolaisi si momova kwaivau makawala sisila kai itamkikitasi,
e kasi gigisa tominibwaita makala makaisina olibe saina kaimminabwaita.
Matausina kasi simasimina goli
makawala lalela kweisila mapilana Lebanoni.
E bakoli matausina makawala omitibogwa.
Matausina bisibwabwailasi makawala bagula kala luvabwaila
e biunigeyaisi makawala matamsina waini kaiuwasi.
E bulogasi bikaligiaki baisa ovalu watanawa makawala wainila Lebanoni bulogala.
Mina Isireli gala goli avai tuta tuvaila bikavaginasi baisa tokolu.
Bogwa bamapu si nigada e bayamati matausina.
Bavakanunuvi matausina makawala kaitala kai kaiyuviyowa.
Ka, yeigu wala uulela kasi mitakwai komwaidona.”
Kabovigimkovila
Ibodi matausina isim si kabitam bikatetasi ginigini makwaina isisu baisa. Guyau la kidakeda duwosisia, e tomitukwaibwaila ibububunasi makawala makwaisina. Mitaga tomitugaga isilibeibeusi e ikapusisi paila uula ipakaisi makwaisina.