YOWELI
La Buki
Kabovitouula
Tovitoubobuta Yoweli kala nikoli pikekita wala e gala imigileu mokwita avai tuta eisisu. Mitaga kala gigisa buki mpana la sunapula katitaikina taitu 400 BC, otutala mina Pesia osi kabokwaraiwaga. Yoweli ikamituli paila nipawa bogwa eivayoulaisi pwaipwaia, deli goli waigigi eilova mapilana valu. Metoya baisa vavagi makwaisina Yoweli eivitusi kweluvala deli kabutuvitusila Guyau la yam bima, e tuta makwaina bimipuki matausina availa availa eikoulovaisi Guyau nanola duwosisia. E matauna tovitoubobuta iluki tomota Guyau la dou paila bisivilasi, deli tuvaila iluki Guyau la biga katotila mwada bikaimilivau bimitukwaii la tomota. E kwaitala katotila ibodi goli bitaluluwaisi kidamwa Yaubada igau biwitali bilomala baisa komwaidona la tomota, tommoya, nunumoya, deli goli tubovau.
Buki kala katumimisa
Yuwovila nipawa 1.1—2.17
Biga katotila paila kaimilavau 2.18-27
Guyau la yam 2.28—3.21
1
Baisa Guyau la biga baisa Yoweli, matauna Petuweli latula.
Tomota ikayoyusi paila bagula kasi kodadaimi
Yokomi tommoya nunumoya kunakaigalaisi,
e komwaidomi mina Yuda, kulegasi.
Ki, avai vavagi makawala baisa sitana eikaloubusibogwa avai tuta,
omi tuta yokomi, kaina tumimia osi tuta?
Bukulukwaisi litumia paila baisa,
e igau matausina tuvaila bilukwaisi litusia,
e matausina tubumia tuvaila goli bilukwaisi tubwa matubona oluvi.
 
Yuwovila nipawa imaisi itoulisi wa bagula.
Avaka yuwotala ikomlovaisi e yuwoyuwelaga imaisi ikamkulovaisi.
Yokomi tomomom kaibotutu, ka, kumamatasi kuvalamsi,
e yokomi tomomom waini, bibusi mitilagimi.
Kaiuwasi matamsina waini avaka bivigaki wainivau bogwa eidadaimisi.
Yuwoveka nipawa makawala budotala tokwabilia eiyoulisi da pwaipwaiasi.
Mina papeula deli saina bidugaga minasina, gala gagabila bitakalau.
Kudusi kaikikakata makawala kudula laiyoni. 1.6 YG 9.8
E minasina bogwa ikamkulovaisi matamsina da wainisi,
e eisomasi da kaisi makaisina seuseu.
Ikaninaisi kanuvinesi
e sisisi sisiukuwokuva wala.
 
E yokomi tomota bukuvalamsi.
Bukukwavinavinasi makawala natana vilakapugula ikikavivia,
paila tau matauna mwada makateki bivaisi kasitaiyu bogwa eikaliga.
 
Gala isim witi kaina waini, avaka tomota bivigakaisi si semakavi wa Bwala Kwebumaboma.
Tolula ikavinavinasi paila gala avaka iyosisi paila bilulasi baisa Guyau.
 
10 Bagula isisuaisi pwaipwaiawokuva wala.
Pwaipwaia iuvalam
paila witi komwaidona eimatasi,
deli kaiuwala waini eimatutilasi,
e makaisina olibe eimwailelasi.
 
11 Yokomi tobigubagula bukukwavinavinasi,
e yokomi kubigulaisi bigulela waini bukuvalamsi,
paila witi deli bali,
e deli komwaidona avaka wa bagula eimatasi wala.
12 Matamsina waini deli makaisina seuseu bogwa eimwailelasi.
Komwaidona kai isim kaiuwasi bogwa iyagisi e imatasi wala.
Tomota si mwasawa bogwa eitamwau wala.
13 Yokomi tolula kuuwotetilasi okabolula
bukusikamsi kami koula e bukuvalamsi.
Bukusuvisi wa Bwala Kwebumaboma e bukukwavinavinasi bogi komwaidona.
Gala avai witi kaina avai waini isisu paila bukululasi avaka baisa mi Yaubada.
14 Bukulukwaisi tomota kasi karaiwaga biposumasi.
Kudousi tomota bisigugulasi.
Bukukougugulaisi kasi tokugwa tomota
deli goli komwaidosi mina Yudia
bisigugulasi olumoulela la Bwala Kwebumaboma Guyau mi Yaubada,
e bukunigadasi baisa matauna.
15 La yam Guyau bogwa eivilalamila,
yam makwaina matauna Topeuligaga bima bikodidaimi valu.
Wi! Yam makwaina bimai kabokokola sainela goli. 1.15 Ais 13.6
 
16 Tagigisasi wala gala kabovitakaula tutala da bagulasi ikomkulovaisi.
Gala wala bitabanaisi mwasawa ola Bwala Kwebumaboma da Yaubadasi.
17 Yagogu imitamatasi opwaipwaia saina bidapakala.
Gala witi paila bitadodigasi,
e bwaima bwaimawokuva wala ididadaimisi.
18 Bulumakau kasi molu igilagelasi,
mayuwosina sipi tuvaila ibodasi mmayuyu
paila uula gala wala avaka bikomasi osaivau.
19 Mwa Guyau! Anigadaim,
paila mnumonu deli kai komwaidona bogwa eimatasi wala,
makawala goli kova eivakamkulovi.
20 E ka, mauna nabubolodila goli igilagelasi baisa yoku,
paila uula waya komwaidona bogwa eimadaisi wala.

1:6 1.6 YG 9.8

1:15 1.15 Ais 13.6