5
Kasi wosi Debora sola Baraki
E yam makwaina Debora sola Baraki, matauna Abinowam latula, pilatala kasi wosi iwosisi.
 
Kala yakaula Guyau.
Matausina mina Isireli bogwa ininatotilasi kidamwa bikabiliasi.
Tomota itugwalaisi titoulesi deli si mwasawa.
Kulagaisi, yokomi gweguya.
Kunakaigalaigusi yokomi tokwaraiwaga.
Yeigu bawosi, deli bawai gita
baisa Isireli si Yaubada, matauna wala Guyau.
Mwa Guyau! Avai tuta yoku kusilavi makwaisina koya mapilana Seiri,
e avai tuta yoku kusilavi mapilana Edom,
e pwaipwaia ilikuliku deli ikuna metoya wa labuma.
E mitaga, sopi eikapusi metoya wala olowalowa.
 
E koya eilikuliku omatala Guyoula Sinai,
e omatala Guyau, mina Isireli si Yaubada. 5.5 Sun 19.18
 
Ola tuta Samga, matauna Anati latula,
e ola tuta Yaela,
togigimwala deli si mauna minasina ikokeulasi si guguwa
gala tuvaila biluvipeilisi mapilana valu.
Mitaga tokaidadina isumwaisi wala okadavapwala.
Ve, Debora! Viluwela Isireli iviloububu wala eitotusi,
mavilousina eititomakavasi wala vilouukuwokuva kileta yoku lokuma,
e yoku makawala natana mina Isireli inasi.
E tuta matutona kabilia eitokaia valu mapilana,
avai tuta mina Isireli inagaisi nauwovau si yaubada.
E matausina mina Isireli kasi bawa tauwau 40,000.
Ki, availaga matausina eikokeulasi vayoula kaina kaiyala?
Nanogu komwaidona isisu deli mina Isireli si kumatoula,
deli goli matausina eitugwalaisi titoulesi paila kabilia deli si mwasawa.
Kala yakaula Guyau!
10 E tauwau, yokomi lokusisilaisi ase napupwakau otupwasi
okabosisula lokusisilaisi, e kulilivalasi paila baisa,
deli goli yokomi toloula, bukulivalasi makawala.
11 E ka! Kunakaigali tobobawa si mogega ititogugulasi outuwotu,
e ililivalasi paila Guyau saina totomgwaga,
deli goli paila mina Isireli eitomgwagasi.
 
Oluvi Guyau la tomota ivautuutusi wala isunapulasi metoya osi valu.
12 Ve! Kukwalimitali. E Debora, kukwalimitali.
Kuvitau wosi, e deli wosim kukugwai!
Mwa! Baraki, yoku Abinowam latula, kuvasali kaikem,
e kuvakumgwai tokatupipi bukulau.
13 E oluvi matausina tokamaiaba ibusisi imakaiasi baisa kasi tokugwa.
Guyau la tomota imakaiasi matauna deli ikatubaiasasi paila kabilia.
14 Matausina leimaisi metoyasi Epereim e isuvisi oitayatila
otuboulosi dala Beniamina deli la tomota.
Kumatoula ibusisi imaisi metoya Makira,
e tokwabilia tovakaveka ibusisi metoyasi Sebuloni.
15 E kala tokugwa Isaka imaisi deli Debora.
E Isaka ima deli goli Baraki,
e ibokulaisi matauna ilosi oitayatila.
Mitaga Rubeni dalela ikovaisi,
e gala bitobu ninasi kaina bimaisi.
16 Avaka paila eisiwaisi deli si sipi?
Ki, paila uula bilagaisi toyamata sipi ididouwaisi mayuwosina?
Mokwita goli, Rubeni dalela ikovaisi,
e gala bitobu ninasi kaina bimaisi.
17 Gada dalela isisuaisi opilibomatu mapilana Waya Yoridani.
E Dani dalela isikuvatasi wala osi waga.
Asera dalela isisuaisi olumata,
e matausina isikuvatasi wala okawolawa.
18 Mitaga Sebuloni deli Napitalai dalesi
ikasalaisi si momova metoya okawakali.
 
19 Mapilana Taanaki katitaikinela wa Waya Megido
gweguya leimaisi ikabiliasi.
E guyoula Kenani deli wala ikabiliasi,
mitaga matausina gala wala ikauwaisi avai siliba.
20 Minasina utuyam ikikabiliasi metoya wa labuma,
e tutala ititopelasi walakaiwa
minasina ikikabiliasi deli matauna Sisera.
21 Kisoni dadoyala eidumyelu matausina ilau,
waya makaduyona Kisoni kaduyobogwa wala.
Kawala, “Yeigu baloula saina minimani e bavautuutu deli ulo peula.”
22 Oluvi minasina wosa isisakaulasi imaisi,
e deli kwaibakwaisi ivabutubutusi opwaipwaia goli.
 
23 Guyau la anelosi ikaibiga, kawala, “Kubulotaisi Merose,
e kubulotaisi availa availa eisisuaisi baisa. Ka! Kubulotaisi.
Matausina gala leimaisi paila bipilasaisi Guyau,
e gala leimaisi makawala tokwabilia mwada bikabiliasi paila matauna.”
 
24 E komwaidona vivila si tuta paila yubwaila,
kalamwaleta wala Yaela, minana Ebera la kwava, matauna guma Kenani.
E vivila komwaidosi isisuaisi obuliyoyova, kalamwaleta wala Yaela iyubwaila.
25 Sisera inigada paila sopi mitaga isaiki nunu imom.
Minana imiaki nunu kwekulokula isewoya okaboma saina kaiminabwaita sainela.
26 Minana iyosi kaiwawela buliyoyova kweyatala yamala,
e toiyoudila si kaigilagela iyosi kweyayuwela yamala.
Minana iwaki Sisera ikatumkumku wala busubosala,
e minana ibasi matauna opwanetala wala.
27 Matauna itapoi kwaitutula e ikapusi.
Ila ikanawa okaikela minana gala wala motatina.
E metoya okaikela minana, matauna itapoi kwaitutula ikapusi.
Matauna ikapusi ila opwaipwaia bogwa wala tokwaliga.
 
28 Sisera inala itadoyai metoya oponanela bwala.
Minana imitikipwana wala opapala yoyu.
E minana ikatupoi, kawala, “Avaka paila la waga kaibibiu saina yobali paila bimaisi?
E avaka paila la wosa komwaidosi gala nani ikaimilavausi?”
29 E minasina nunumoya naninitalapula ilukwaisi minana,
e tuta komwaidona ililivala wala baisa titoulela.
30 Kawala, “Igau wala inainevisi avai vavagi bilebwaisi e bivilaisi.
Kaina si vivila natana kaina goli nayu paila taitala tokwabilia,
kaina kwama yaminabwaita paila Sisera,
kaina kala kuwa giyouvila bivisikomasi.”
 
31 Mwa Guyau! Bibodi kam tilaula komwaidosi bikaligasi makawala baisa,
mitaga ibodi lubaimwa si peula bikatumkulovi makawala kalasia la yuwoula!
 
E mapaila baisa vakota isisu wala valu komwaidona kala kaduwonaku kweluwovasi taitu.

5:5 5.5 Sun 19.18