6
Gidioni
E tuvaila wala mina Isireli imitugagasi baisa Guyau, mapaila itagwala mina Midianih Mabudona mina Midiani gala bikaliaisi bwala ambaisa, mitaga tuta komwaidona biwowausi wala deli si bulutuvalu, e bisailisi si buliyoyova ambaisa wala mauna bikikabubunasi bwaina. bikaraiwogaisi matausina kwailima kwaiyu taitu. Matausina mina Midiani si peula ikalisauwaisi si peula mina Isireli, e mina Isireli ilosi isipepunisi metoya baisa matausina wa lagi deli ambaisa kabokwala bwaina wa koya. Avai tuta mina Isireli bisapwaisi avai yagogu, mina Midiani bogwa wala bimaisi deli mina Amaleki deli goli mabudona toulesi oviloupakala e biwaiyasi matausina. Matausina bibudaisi si buliyoyova opwaipwaia e bivitouulasi bikodeiwaisi mina Isireli si bagula, bila kala kaduwonaku opilibolimila bilokaia mapilana Gasa. E bivayoulisi komwaidona sipi, bulumakau deli ase, e gala wala avaka biligaimwaisi paila mina Isireli bikalagasi. Matausina mina Midiani bimaisi deli si bulutuvalu e deli si buliyoyova e saina bidugaga tomota kasi bawa makawala nipawa kala bidubadu. Matausina goli deli si kameli saina bidugaga e gala bibodi bitakalau. Matausina imaisi ikatupitukwaisi valu, e mina Isireli gala wala gagabila bivabodaisi matausina.
E oluvi mina Isireli idousi baisa Guyau kidamwa bipilasi matausina bivabodaisi mina Midiani, e matauna iwitali taitala tovitoubobuta bimiaki matausina makwaina biga metoya baisa Guyau, mina Isireli si Yaubada, kawala, “Ka! Yeigu lakatusunupuloiyaimi metoya wa ula mapilana Itipita. Yeigu lakolaimi metoya baisa mina Itipita, deli goli lakolaimi metoya baisa tomota matausina eikabiliasi deli yokomi baisa makwaina valu. Abokavili matausina igau yokomi okusuvaisi kulumi, e yeigu asakaimi si pwaipwaia. 10 Bogwa lalukwaimi kidamwa yeigu goli Guyau mi Yaubada, mapaila gala wala ibodaimi bukutapwarorusi baisa mina Amora si yaubada, matausina si valu bogwa lokusisikaisi. Mitaga gala wala kunakaigalaigusi.”
11 E oluvi Guyau la anelosi imakaia valu mapilana Opera e isili ouula kai yawa, makaina Yowasi la kai, matauna tau dalela Abiesa. E tuta matutona matauna latula yagala Gidioni ikium itututu mimilisi witi olumoulela waini kabopolela, mwada mina Midiani gala bigisaisi matauna. 12 E Guyau la anelosi ima iyoulapula baisa matauna e ikaibiga, kawala, “Mwa! Guyau bogwa isikailim, yoku totuvaluwa deli topeuluvagasi!”
13 Gidioni ikaibiga baisa matauna, kawala, “Tomwaya, ki, kidamwa igagabila bakatupoi, avaka uula baisa komwaidona ikaloubusisi baisa yakamaisi kidamwa Guyau eisikailimasi? Ammakawalaga komwaidona makwaisina vavagi saina kabokatubau tumamaiasi eilukwaimasi Guyau tuta tuta eiuvagi, makawala goli eisunupuloi matausina metoya mapilana Itipita? Ka, Guyau bogwa eipakaimasi e eiligaimwaimasi baisa oyumasi mina Midiani!”
14 E Guyau ikaraiwogi matauna, kawala, “Kula deli m peuligaga e kukoli mina Isireli metoya oyumasi mina Midiani. Yeigu goli titoulegu lawitalaim.”
15 E Gidioni ivitakauloki, kawala, “Mitaga ammakawalaga yeigu gagabila bakoli mina Isireli? Ka, dalegu saina kwaigolia olumoulela Manasa dalela, e yeigu gala wala dimlegu metoya oma kaukwedasi.”
16 E Guyau ikaibiga, kawala, “Yoku ibodaim bukuvagi baisa paila uula yeigu bapilasaim. Yoku bukukwatumtuwoli mina Midiani saina gagabila wala, makawala matausina taitala wala tau.”
17 E Gidioni ivitakauloki, kawala, “Kidamwa yoku bogwa immwamwasila nanom paila yeigu, kusakaigu kabutuvatusi kidamwa yoku mokwita wala Guyau. 18 Anigadaim gala wala bukula igau wala yeigu bamiakaim sitana lula kaulela.”
E matauna ikaibiga, kawala, “Yeigu basisu wala igau yoku bukukwaimilavau.”
19 Mapaila Gidioni isuvi ola bwala e ivakapuli natubovau gota e deli kapoluwotala pwarawa paila bivigaki beredi gala deli kala yisi. E matauna ivilugi viliona olumoulela peta e deli itavili lubwau wa kulia e imiaki baisa Guyau la anelosi ouula kai yawa e isaiki matauna. 20 E anelosi ikaraiwogi matauna, kawala, “Kusaili viliona deli beredi odabala makwaina dakuna, e kuligabu lubwau odabala kawailuwa.” E Gidioni ivagi makawala. 21 E Guyau la anelosi ikalakova e ikabikoni viliona deli beredi omatala kai makaina iiyosi. E kova iviloubusi metoya odakuna igabu viliona deli beredi. E anelosi itamwau.
22 E Gidioni inikoli mokwita wala bogwa eigisi Guyau la anelosi e ikaibiga deli kala kokola, “Wi! Mwa, Guyau Topeuligaga, yeigu bogwa lagisi m anelosi, kagisamapu matala matagu!”
23 Mitaga Guyau ikaibiga baisa matauna, kawala, “Bitalaguva lopom! Gala bukukokola. Yoku gala wala bukukwaliga.” 24 E Gidioni ikaliai kabolula baisa Guyau, e idoki yagala “Guyau Tokatalaguva”. (E baisa tuta goli itotu wala mapilana Opera. E mapilana valu baisa Abiesa dalela si pwaipwaia.)
25 E bogi makwaina Guyau iluki Gidioni, kawala, “Kukwau tamam la bulumakau namwala deli nayuwela minana kala taitu kwailima kwaiyu, e kukodidaimi tamam la kabolula baisa Beali, e deli kutauwoli kokolela minana yaubada Aserai,i Kugisi Tok 2.13 kala katumiki. Minana Asera natana mabudona minasina Asitati. makaina itotu katitaikinela. 26 E kukwaliaiga kwaitala kabolula kwaipeula kweminabwaita odubakaila makwaina, e kukwabomi baisa Guyau m Yaubada. E kukwau minana bulumakau nayuwela e kugabu namwaidona kuvigaki lula, e kokolela minawena Aserai lokutauwoli, kuvigaki kaila paila bigabu.” 27 Mapaila Gidioni ikau tailuwotala la towotetila e ivagi avaka Guyau eiluki matauna. Gidioni saina ikokoluvagasi baisa veyala deli tomotala valu kidamwa bivagi wa yam, mapaila ivagi wa bogi.
28 Avai tuta tomotala valu imamatasi eiyam kaukwau e igisaisi kabolula paila Beali deli kala ginigini minana Aserai bogwa eitauwolaisi, e deli namwala bulumakau nayuwela bogwa eigabu okabolula makwaina bogwa eikaliaiisi baisa. 29 E ikatupoisi baisa taitala taitala, kawasi, “Availa eivagi makawala?” Ikikatupoisi e ibanaisi baisa Gidioni matauna Yowasi latula eivagi baisa. 30 E tomota ilukwaisi Yowasi, kawasi, “Kumai latum baisa e bakatumataisi matauna! Paila matauna eikodidaimi kabolula paila Beali deli itauwoli kala ginigini minana Aserai opapala makwaina.”
31 Mitaga Yowasi iluki baisa komwaidosi availa itotusi omatala, kawala, “Ki, yokomi kutotusi paila Beali, ke? Ki, yokomi mwada bukukolaisi minana? Ka, availa availa yokomi kutotusi paila Beali bogwa bikatumataimi igau gala kalasia biyuwoula. Kidamwa Beali minana natana yaubada, bwaina bikoli titoulela. Baisa minana la kabolula makwaina eikodidaimisi.” 32 E ka, tuta makwaina e tuta bima Gidioni idokaisi kala kavilevi yagala Yerubeali,j Maigana Yerubeali kala katumiki “Ibodi Beali bikoli titoulela.” paila uula Yowasi eikaibiga, kawala, “Bwaina Beali bikoli titoulela. Baisa minana la kabolula makwaina eikodidaimisi.”
33 E oluvi komwaidosi mina Midiani, mina Amaleki, deli mabudona toulesi oviloupakala itogugulasi iluvapelasi wa Waya Yoridani e ibudaisi si valu oitayatila mapilana Yesireeli. 34 E ka! Guyau la baloma iviyelu nanola Gidioni e matauna iyuvi tauya bidou matausina tauwau dalela Abiesa paila bibokulaisi matauna. 35 E iwitali biga bila makatuposina katupoyu viluwela Manasa paila bidou matausina bimaisi bibokulaisi matauna. E iwitali biga baisa dalesi Asera, Sebuloni deli Napitalai, e matausina deli imaisi bibokulaisi matauna.
36 Oluvi Gidioni iluki Yaubada, kawala, “Yoku okulukwaigu kidamwa lokunagaigu mwada bakoli mina Isireli. 37 E kugisi, basaili sitana unuunula sipi baisa opwaipwaia ambaisa katutusi waitunela witi. Ka, kidamwa kaukwau numla biyopututu sipi unuunula mitaga gala opwaipwaia, e bogwa banikoli bukuvigakaigu mwada yeigu bakoli mina Isireli.” 38 Baisa bogwa makawala eikaloubusi. Avai tuta Gidioni itokaia eiyam kaukwau, ikau unuunula sipi ipoli e numla itavikoti kwelatala bolu ikasewoki wala sopi. 39 Oluvi Gidioni iluki Yaubada, kawala, “Mwa! Gala bukugibuluwaigu. Mwada balukwaim kwaitala vavagi tuvaila. Kutagwala sivatala tuvaila bawakolaim metoya baisa unuunula sipi. Ka, baisa tuta bwaina sipi unuunula bilubulabu mitaga pwaipwaia bipwatutu.” 40 Wa bogi makwaina Yaubada ivagi makawala wala. Eiyam kaukwau sipi unuunula ilubulabu, mitaga pwaipwaia ipwatutu paila uula numla.

h6:1 Mabudona mina Midiani gala bikaliaisi bwala ambaisa, mitaga tuta komwaidona biwowausi wala deli si bulutuvalu, e bisailisi si buliyoyova ambaisa wala mauna bikikabubunasi bwaina.

i6:25 Kugisi Tok 2.13 kala katumiki. Minana Asera natana mabudona minasina Asitati.

j6:32 Maigana Yerubeali kala katumiki “Ibodi Beali bikoli titoulela.”