7
Gidioni ikalisau odubasi mina Midiani
Kwaitala yam kaukwau pikekita Gidioni deli la tokwabilia itokaiasi e ilosi ibudaisi kasi kabeikau katitaikinela utuwotula Aroda. E mina Midiani kasi kabeikau baisa oitayatila mapilana opiliyavata wa Koya Morei.
E Guyau iluki Gidioni, kawala, “Tokwabilia matausina deli yoku saina bidugaga paila yeigu basaiki bitomgwagasi odubasi mina Midiani. Kaina matausina binanamsasi mwada eitomgwagasi metoya osi peula titoulesi, e yeigu gala wala bidokaigusi uulela si tomgwaga. Kuluki tomota, kawam, ‘Kidamwa availa ikokola ibodi wala bikaimilavau ovalu e kesalaga yakamaisi bakasimwaisi wa Koya Giliadi.’ ” Mapaila 22,000 ikaimilavausi e 10,000 isimwaisi. 7.3 Kak 20.8
E oluvi Guyau iluki Gidioni, kawala, “Saina wala bidubadu tokwabilia deli lokusisuaisi. Kulau matausina kubusisi wa sopi, e yeigu bakili matausina paila yoku baisa. Kidamwa balukwaim taitala biwokaiam deli bukulosi, e matauna biwa. Kidamwa balukwaim taitala gala biwokaiam deli bukulosi, gala wala biwa.” Mapaila Gidioni ilau tokwabilia wa sopi e Guyau iluki matauna, kawala, “Kukwatukili availa availa matausina imomomsi makawala kaukwa si momom, deli availa availa matausina itobu kwatutusi e imomomsi.” E lakatutolu wala kasi bawa matausina itilatalasi sopi oyumasi imomomsi e komwaidosiga itobu kwaitutusi e imomomsi. Guyau iluki Gidioni, kawala, “Yeigu bakolaimi e bavigakaimi bukutomgwagasi odubasi mina Midiani metoya wala matausina lakatutolu tokwabilia, matausina ititalaisi sopi imomsi. E kulukiga komwaidosi bikaimilavausi ovalu.” Mapaila Gidioni iyabi komwaidosi mina Isireli e ikaimilavausi ilosi ovalu, e kesalaga matausina wala lakatutolu. E matausina eiyosisi komwaidonaga kalaga deli tauya. Mina Midiani kasi kabeikau osikowasi baisa oitayatila.
Wa bogi makwaina Guyau ikaraiwogi Gidioni, kawala, “Mwa! Kutokaia e kusuvi kukwabilia deli mina Midiani okasi kabeikau. Ka, bogwa basakaim bukutomgwaga odubasi. 10 Mitaga kidamwa lokukokola paila bukusuvi kukwabilia, bwaina kulosi kamitaiyu m towotetila Pura bukusuvisi okasi kabeikau. 11 E bukulagaisi avaka avaka eililivalaisi, e oluvi bukutuvaluwa paila bukusuvi bukukwabilia.” Mapaila Gidioni sola la towotetila Pura ilosi katitaikinela kasi tilaula kasi kabeikau. 12 Mina Midiani, mina Amaleki deli goli toulesi viloupakala ivakasauwaisi wala oitayatila, makawala budotala nipawa, deli kala bawa si kameli makawala goli kala bawa kanakenuva okawolawa.
13 Avai tuta Gidioni iviloubusi, ilagi taitala tau iluki sola kwaitala kala mimi. Matauna ilivala, kawala, “Agu mimi mwada kwaitala beredi ititapipina wala ima okada kabeikausi e iwaiya kwaitala buliyoyova. E makwaina buliyoyova idadaimi wala ila ikanubiaki opwaipwaia.”
14 E sola ivitakauloki, kawala, “Ka, baisa la puluta wala matauna guma Isireli, Gidioni matauna Yowasi latula! Gala kudoki avai nanamsa ituwoli, gala wala! Yaubada bogwa leisaiki matauna la tomgwaga odubasi mina Midiani deli komwaidodasi tokwabilia.”
15 Avai tuta Gidioni ilagi kala mimi matauna tau deli avaka kala katumiki, itapopula okwaitutula e itaimamila omatala Yaubada. Oluvi ikeiitavau baisa mina Isireli okasi kabeikau e ikaibiga, kawala, “Kutokaiasi! Guyau bogwa leisakaidasi tomgwaga odubasi mina Midiani si tokwabilia.” 16 E metoya lakatutolu tomota ivigaki kwaitolu boda e isaiki kwaitala kala tauya deli yatala lukwava isim kaitapa olumoulela baisa taitala taitala. 17 Iluki matausina, kawala, “Avai tuta bogwa bitavavilaisi katitaikinela kasi kabeikau biwokuva, e bukumitakavataimasi yeigu deli ulo boda, e avaka bavagi bukuvagaisi. 18 Avai tuta bakayuvisi kama tauyasi, e yokomi bukuvagaisi makawala wala, e deli bukuwakulasi, kawami, ‘Paila Guyau deli paila Gidioni!’ ”
19 Gidioni deli lakatutala la tokwabilia imaisi katitaikinela kasi kabeikau tuta pikekita oluvi lubulotoula, avai tuta toyausa bogwa eikatupelasi. E matausina iyuvaisi tauya ikatuvaisi lukwava miyasina eiyosisi, 20 e mabudosina budoyu boda ivagaisi makawala wala. Matausina komwaidosi iyosisi kaitapa oyumasi kikiwama, e tauya osi kakata, e iukuwakulasi, kawasi, “Puluta paila Guyau e deli paila Gidioni!” 21 Taitala taitala tokwabilia itotusi itoulaisi kabeikau, e komwaidona tilaula si tokwabilia isakaulasi e iukuwakulasi. 22 E Gidioniga la tokabilia iyuyuvisi wala kasi tauya e Guyau ivagi tilaula bodala ikatugigaiyaisi wala titoulesi deli si puluta. Matausina tilaula isakaulasi ilokaiasi mapilana Saretana, kala kaduwonaku makawala Beti Sita, e bilokaia goli viluwela mapilana Eibeli Meyola katitaikinela Tabata.
23 E idouwaisi tauwau metoyasi dala Napitalai, Asera, deli goli budoyu metoyasi baisa Manasa, e imaisi ibokavilaisi mina Midiani. 24 Gidioni iwitali touwata ilosi komwaidona koya mapilana Epereim paila bilukwaisi, kawasi, “Kumaisi bitakabiliasi deli mina Midiani. E kuvakulotaisi mapilana wa Waya Yoridani e deli goli waya duyokekita bilokaia Betabara, paila bukuvabodaisi mina Midiani taga biluvapelasi.” E tauwaula Epereim idouwaisi imaisi gulitinidesi, e matausina ivakulotaisi Waya Yoridani deli goli waya duyokikekita bilokaia Betabara. 25 Matausina iyosisi taiyu mina Midiani si gweguya, Oreba deli Seeba. E ikatumataisi Oreba mapilana Dikunela Oreba, e ikatumataisi Seeba mapilana Seeba la Kabopola Waini. E matausina isetuwolaisi wala ibokavilaisi mina Midiani. E imaiyaisi pwanetasi Oreba sola Seeba baisa Gidioni, matauna baisa tuta isisu mapilana wa Waya Yoridani opilibomatu.

7:3 7.3 Kak 20.8