8
Kalisewa kala vigimkovila baisa mina Midiani
Mapaila tauwaula Epereim ilukwaisi Gidioni, kawasi, “Avaka paila gala kulukwaimasi tutala lokulosi kukwabiliasi deli mina Midiani? Avaka paila kuvigakaimasi makawala?” Matausina itakulukulusi saina minimani paila baisa.
Mitaga Gidioni ikaibiga, kawala, “Avaka yeigu bogwa lavagi gala wala avaka bitavitopati deli avaka yokomi bogwa lokuvagaisi. Kaina avaka pikekita yokomi tauwaumi Epereim lokuvagaisi, mitaga baisa saina wala siligaga, gala makawala dalegu komwaidosi leiuvagaisi. E ka, metoya Yaubada ola peula lokukwatumataisi taiyu mina Midiani si gweguya matausina Oreba sola Seeba. E baisa avaka lavagi gala gagabila bitavitopati deli baisa.” Tutala ilivala makawala, kasi leiya sitana imanum. 8.3-5 Sam 83.11
Tuta matutona Gidioni deli la tokwabilia lakatutolu bogwa imaisi wa Waya Yoridani e iluvapelasi.k Ilosi mapilana opilibomatu. Matausina bogwa isomatasi mitaga ipeulokaisi wala ibokavilaisi kasi tilaula. Avai tuta iviloubusisi mapilana Sukota, Gidioni iluki tomotala valu, kawala, “Tauwau, akoma lupomi, kusakaisi ulo tokwabilia sitana beredi. Matausina bogwa eisomatasi mitaga bibokavilaisi wala Seba sola Salumna matausina mina Midiani si gweguya.”
Mitaga tokwaraiwogala Sukota ikaibigasi, kawasi, “Avaka paila bakasakaisi m tokwabilia sitana kaula? Yokomi igau gala wala bukuyosisi Seba sola Salumna.”
Mapaila Gidioni ikaibiga, kawala, “Bogwa bwaina! Avai tuta Guyau bisakaigu Seba sola Salumna oyamagu, e yokomi bawakaimi doula deli kailawalisi kai metoya oviloupakala.” Gidioni isaitaula ila e iviloubusi mapilana Penueli e inigadavau baisa tomota. Mitaga mina Penueli ikatulokaisi matauna makawala mina Sukota si katuloka. Mapaila iluki matausina, kawala, “Avai tuta yeigu bakaimilavau bwaina wala deli mwasawa, bakatudidaimi tomwenakaivala si bwala.”
10 Seba sola Salumna deli goli si tokwabilia eivakanasi mapilana Kako e komwaidosi matausina tolesi viloupakala kesala makawala 15,000 wala, e 120,000 bogwa eikatumataisi. 11 E Gidioni isaitaula ililoula wa keda okaligeila oviloupakala, opilibomatu mapilana Noba deli Yogibeya e saina nanakwa ivapulosi kasi tilaula, e ikiuta ninasi. 12 E kasitaiyu matausina mina Midiani si gweguya Seba sola Salumna isakaulasi, mitaga Gidioni ibokavili wala ila iyokavati matausina e ivigaki si tokwabilia saina ikokolasi.
13 Avai tuta Gidioni ikeiita metoya okabilia makwaina makadana Eresi Kadaula, 14 e matauna iyosi taitala totubovau tolela Sukota ikikatupoi matauna. E matauna igini paila Gidioni yagasi matausina tokugwala Sukota kasi bawa tailuwolima tailuwoyu tailima taiyu. 15 E Gidioni ilokaia mina Sukota e iluki, kawala, “Tauwau! Kululuwaisi yokomi gala magimi bukupilasaigusi, kadai! Yokomi lokulivalasi gala bukusakaisi kaula baisa ulo tokwabilia tutala eisomatasi, paila gala bakatupipi Seba deli Salumna. E ka, matausiwenala!” 16 Oluvi ikau doula deli kailawalisi kai metoya oviloupakala imai paila bimipuki matausina tokugwala mina Sukota. 17 Matauna tuvaila ikatudidaimi mina Penueli si bwala tomwenakaivala, deli ikatumati matausina valu makwaina tauwaula.
18 E Gidioni ikatupoi Seba sola Salumna, kawala, “Ke, ammakawalaga tomota matausina yokomi lokukwatumataisi mapilana Teibo?”
E matausina ikaibigasi, kawasi, “Kasi gigisi tadoki wala yoku, e komwaidosi wala makawala gweguya litusia.”
19 E Gidioni iluki matausina, kawala, “Matausina komwaidosi wala budagwa, inamasi natana. Yeigu alukwaimi biga mokwita kidamwa yokomi gala kukwatumataisi matausina, kagu yam lagaila gala wala bakatumataimi.” 20 E oluvi iluki latula molitomoya Yetera, kawala, “Kukwatumati matausina!” Mitaga gwadi matauna gala ivigili la puluta. Paila deli la ninayuwa, uula matauna saina tokekita.
21 Mapaila Seba sola Salumna ivitakaulokaisi Gidioni, kawasi, “Mwa! Bukukwatumataimasi yoku wala titoulem, paila baisa ibodi wala tovakaveka si wotetila biuvagaisi.” E mapaila baisa Gidioni ikatumati matausina, e oluvi ikau katububulela si kameli eisisailasi okaiyosi.
22 E bogwa leiwokuva, ilivalasi baisa Gidioni, kawasi, “Mwa! Bukuvagi kama tokwaraiwagasi, yoku deli tubumwa! Paila uula yoku okukolaimasi metoya oyumasi mina Midiani.”
23 E Gidioni ivitakauloki, kawala, “Gala kudokaisi bavagi kami tokwaraiwaga kaina goli latugu. Guyau wala matauna kami tokwaraiwaga.” 24 Mitaga isetuwoli wala bigatona, kawala, “Igagabila banigadaimi kwaitala vavagi. Komwaidomi wala kusakaigusi kami paya makaisina okukwauwaisi.” (Paila mina Midiani e makawala tolesi viloupakala bisisikamsi kasi paya goulawokuva wala.)
25 E tomota ivitakaulasi kawasi, “Komwaidomasi wala kamwasawasi paila bakasakaimsi.” E matausina iyavaisi yatala kwama, e komwaidosi wala ipiasi kasi paya, e baisa ikougugulaisi taitala taitala avaka eiyosi. 26 E makaisina paya goulawokuva wala, Gidioni ibani mokaila pikekita wala bibudoki vasi petala kaula, e baisa gala ikalumguliki katububula, kuwa, kaina kwama kala vau dairarugu miyasina ibodi wala guyousi Midiani bisisikamsi, e tuvaila gala goli kala katububula si kameli okaiyosi. 27 E Gidioni ibubuli natana tokolu metoya goulawokuva wala, e isaili ola valu mapilana Opera. E komwaidosi mina Isireli ipakaisi Yaubada e ilolosiga ititapwarorusi baisa tokolu minana. E baisa ivigaki kasi sikula komwaidona kaukwedala Gidioni.
28 E mina Isireli bogwa eitomgwagasi odubasi mina Midiani, baisa uula gala kwaitala nokubukubu baisa matausina. E valu ivakota wala kala kaduwonaku makawala kweluwovasi taitu igau avai tuta Gidioni ikaliga.
Gidioni la kaliga
29 E Gidioni ikaimilavau baisa ola valu tatoula, e isisu baisa. 30 Matauna isisii litula kasi bawa tailuwolima tailuwoyu tauwau, paila matauna tovilayawa saina bidubadu la kukova. 31 E tuvaila, matauna eisisii natana la ula ivigaki makawala la kwava,l Taitala gagabila bimisii la ula ilagoli gala bivai sola minana. Minana isim la kaisisu bwaina, e kala tokwaraiwaga tomota bidokaisi la mwala. minana ilela Sekem, e minawena iuni taitala latula tau, e idoki yagala Abimeleki. 32 E Gidioni, matauna Yowasi latula, ikaliga paila bogwa leitomoya, e ibakwaisi okala laka tamala matauna Yowasi isisu mapilana Opera si valu dalela Abiesa.
33 E avai tuta Gidioni bogwa leikaliga, e oluvi mina Isireli tuvaila imitugagasi baisa omatala Yaubada e itapwarorusi baisa Beali.m Kugisi Tok 2.13 kala katumiki. E matausina iyosisi natana yagala Beali Tolikabutu ivigakaisi si yaubada. 34 E gala goli tuvaila iwotitalaisi Guyau si Yaubada, matauna eikoli matausina metoya kasi tilaula eisiulaisi isipataisi matausina. 35 E matausina gala wala itemmalaisi Gidioni litula paila komwaidona vavagi bwaina avaka matauna Gidioni eivagi paila mina Isireli.

8:3 8.3-5 Sam 83.11

k8:4 Ilosi mapilana opilibomatu.

l8:31 Taitala gagabila bimisii la ula ilagoli gala bivai sola minana. Minana isim la kaisisu bwaina, e kala tokwaraiwaga tomota bidokaisi la mwala.

m8:33 Kugisi Tok 2.13 kala katumiki.