10
Tola
Avai tuta Abimeleki leikaliga e Tola matauna Puwa latula Dodo tabula isila okaraiwaga paila bitaneku mina Isireli. Matauna Isaka dalela e isisu ovalu Samira mapilana Epereim wa koya. Matauna ikugwai mina Isireli taitu iboda kweluwoyu kwaitolu. Oluvi matauna ikaliga e ibakwaisi wala mapilana Samira.
Yairi
Avai tuta Tola bogwa eikaliga, e igibaliluva Yairi tolela Giliadi. Matauna ikugwai mina Isireli taitu iboda kweluwoyu kwaiyu. Matauna litula tauwau kasi bawa tailuwotolu e tuta tuta bisilasi si ase kala bawa naluwotolu. E tuvaila iyosisi si valu kala bawa kwailuwotolu isisuaisi mapilana Giliadi, e omitibogwa e leima baisa tuta mavilousina ididokaisi viluwela Yairi wala. Avai tuta Yairi ikaliga e ibakwaisi mapilana Kamoni.
Yepata
Oluvi tuvaila mina Isireli imitugagasi baisa Guyau metoya ititapwarorusi baisa tokolu minasina Beali deli minasina Asitati, makawala baisa si yaubada mina Siria, mina Saidoni, mina Mowabi, mina Amoni, deli mina Pilisitia. Matausina itotubulokaisi Guyau e ipakaisi bitapwarorusi baisa matauna. Mapaila Guyau igibuluwi mina Isireli e itugwali mina Pilisitia deli mina Amoni bitomgwagasi odubasi matausina. Taitu kala bawa kweluwotala kwaitolu ilamidadaisi deli iyomiyuyaisi komwaidona mina Isireli matausina isisuaisi oviluwela Amora opilibomatula Waya Yoridani mapilana Giliadi. E mina Amoni iluvipeilisi Waya Yoridani bilosi ikabiliasi dalesi Yuda, Beniamina deli Epereim. E mina Isireli ilumkolaisi mayuyu saina mwaugaga.
10 Oluvi mina Isireli idousi baisa Guyau e ikaibigasi kawasi, “Bogwa kamitugagasi baisa yoku, kapakaimsi mayokula ma Yaubadasi e katapwarorusiga baisa minasina tokolu Beali.”
11 E Guyau imapu si biga kawala, “Ka, mina Itipita, mina Amora, mina Amoni, mina Pilisitia, 12 mina Saidoni, mina Ameleki, mina Maoni omitibogwa ilamidadaimi, e kudousi baisa yeigu. Ki, bogwa lakolaimi metoya oyumasi matausina ke? 13 Mitaga yokomi lokusaitaulasi kupakaigusi wala kutitapwarorusi baisa tuwoli yaubada, e mapaila yeigu gala wala tuvaila bakolaimi. 14 Ka kulosi kudousi baisa tokolu minasina lokuvigakaisi mi yaubada. Ibodi minasina bikolaimi avai tuta bukubodasi mwau.”
15 Mitaga mina Isireli ilukwaisi Guyau, kawasi, “Mokwita bogwa kamitugagasi, mapaila kuvagi avaka wala nanom bukuvagi, mitaga mwa, Guyau, kakomasi lopom kukolaimasi yam lagaila.” 16 Mapaila matausina iligaimwaisi yaubada minasina namitawasi e ititapwarorusi baisa Guyau; e matauna nanola imwau paila mina Isireli kasi mmayuyu.
17 Oluvi mina Amoni si tokabilia ikatubaiasasi paila kabilia e ibudaisi kasi kabeikau olopola mapilana Giliadi. E mina Isireli ikatukwaitalasi e ibudaisi si kabeikau mapilana Misipa olopola Giliadi. 18 E metoya baisa mina Isireli deli kasi tokugwa metoya dala dilatala dilatala ititamapusi kawasi, “Avai tau bikugwaiyaidasi okabilia deli mina Amoni? Availa wala bitagwala, matauna goli bitadoki kada tokugwasi baisa olopola Giliadi.”